Z á p i s

 

 

 

ze shromáždění delegátů SBD Frýdek-Místek, konaného dne 8. června 2000

v restauraci Ještěr ve Frýdku-Místku

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Přítomni :  dle prezenční listiny  (příloha č. 1)

 

 

 

PROGRAM :            1. Zahájení

2.    Schválení pořadu jednání

3.    Volba  pracovních komisí                       

 

a) mandátová

b)  návrhová

c)   volební

d)  ověřovatelů zápisu

e)   jmenování zapisovatele

 

4.    Zpráva představenstva družstva o činnosti

5.    Programové prohlášení představenstva

6.    Zpráva kontrolní komise včetně stanoviska k roční účetní závěrce

7.    Zpráva ředitele družstva

8.    Diskuse

9.    Zpráva mandátové komise

10.  Schválení roční účetní závěrky

11.  Schválení funkcionářských odměn za rok 1999

12.    Volba náhradníka do představenstva a zvýšení počtu členů kontrolní komise

 

Přestávka

 

13.  Zpráva volební komise

14.    Schválení „Pravidel pro přidělování uvolněných družstevních bytů“

15.    Schválení „Zásad výběrového řízení zadávání zakázek                  nad  50 tis.Kč“

16.  Diskuse

17.  Usnesení

18.  Závěr

 

 

 

 

 

1.   Shromáždění delegátů zahájil v 16.15 hodin uvítáním delegátů a hostů                                 Ing. Drobisch Jindřich,  místopředseda představenstva, který také celou schůzi řídil.

 

 

 

2.   Ing. Drobisch seznámil přítomné s programem jednání uvedeným na pozvánce a vyzval delegáty k návrhu na doplnění programu.

 

Dr. Wagner – vystoupil s připomínkou odvolat vedení SBD

 

Ing. Drobisch – podotkl, že tato připomínka bude rozebrána pod bodem 16) v diskusi

 

p. Hurník  - vystoupil s tím, aby diskuse byla před bodem 14

 

Ing. Drobisch – odpověděl, že diskuse pod bodem 8) je pouze ke zprávám a diskuse pod bodem 16) je všeobecná, kde budou rozebrány všechny diskusní příspěvky

 

 

      Program byl jednohlasně schválen  (příloha č.2).

 

 

 

3.   Volba pracovních komisí:

 

      Pracovní komise byly navrženy a schváleny ve složení :

 

a)  mandátová      -           předseda          Ing. Tkáč Miroslav.

                                         členové               p. Škrlíková Jarmila

                                                                 Ing. Kožušník Zdeněk CSc.

 

b)  návrhová         -           předseda      JUDr. Dokoupil Miroslav

                                               členové         Mgr. Vrba Ivan

                                                                         p.  Waniek Erik

   

 

        c) volební             -           předseda        Ing. Hajný Rostislav      

                                               členové             p. Vojkovský Josef

                                                                                         p. Kubaczka Karel

                                                              

 

  d) ověřovatelé zápisu     -                        p. Chlopčíková Lenka

                                     p. Vašica Aleš

   

 

  e) zapisovatel                -                        p. Kopalová Dita – pracovnice SBD

 

 

 

 

 

     pracovní předsednictvo ve složení :

 

     RNDr. Kůstka Michal, předseda představenstva

     Ing. Pláteník Miroslav, předseda kontrolní komise

Ing. Štěpánek Bohuslav, ředitel družstva

Ing. Drobisch Jindřich, pověřený řízením SD

 

 

Návrh Ing. Drobische, aby volby  náhradníka do představenstva byly provedeny tajným hlasováním byl schválen.

 

4.   Zprávu představenstva družstva o činnosti přednesl předseda představenstva                     RNDr. Kůstka Michal. (příloha č. 3).

 

5.   S programovým prohlášením představenstva seznámil přítomné delegáty předseda představenstva RNDr. Kůstka Michal (příloha č. 4).

 

6.   Zprávu kontrolní komise včetně stanoviska k roční účetní závěrce přednesl předseda kontrolní komise Ing. Pláteník Miroslav (příloha č.5).

 

7.   Zprávu ředitele družstva včetně zprávy o hospodaření, převodech bytů přednesl přítomným delegátům Ing. Štěpánek Bohuslav (příloha č. 6).

 

 

8.   Diskuse

 

p. Hurník, sam.č. 54

Kriticky se vyjádřil k programovému prohlášení představenstva jako ke zbytečnosti, jelikož předchozí představenstvo pracovalo dobře i bez něj. Dle jeho názoru, počet členů vlastníků v představenstvu by měl být úměrný počtu vlastníků bytů a toto by mělo být ošetřeno taktéž ve stanovách.. Naopak kladně hodnotil převody bytů a k ekonomické stránce uvedl, aby se příspěvek na správu nadále nezvyšoval. Na spolupráci s pracovníky družstva si nemůže stěžovat.

 

RNDr. Kůstka -  Programové prohlášení se nemusí schvalovat, lze jej pouze akceptovat, či nikoliv. Žádný občanský zákoník ani rejstřík nerozlišuje členy podle toho, zda je nájemcem nebo vlastníkem.  Názor na práci zaměstnanců družstva má v podstatě stejný, ale cílem představenstva je, aby bylo co nejméně nespokojených družstevníků.

 

p. Kubaczka, sam.č 7

Vyslovil pochvalu novému představenstvu za jejich dosavadní práci.

 

Ing. Gleta, sam.č. 1

Nesouhlasí se zprávou ředitele.

Doporučuje schválit zásady výběrového řízení zadávání zakázek nad 50 tis. Kč, aby nedocházelo k tomu, že některé opravy  nebyly provedeny, ale byly zaplaceny.

 

 

 

Ing. Pospíšil, sam.č. 37

Připomínky k programovému prohlášení podal písemně na podatelnu SBD.

 

Ing. Drobisch - na připomínky samosprávy bude odpovězeno písemně.

 

 

Ostatní diskusní příspěvky, které se netýkaly přednesených zpráv, byly zařazeny pod          bod 16) dle sdělení řídícího schůze Ing. Drobische.

 

 

9.   Před schvalováním roční účetní závěrky podal předseda mandátové komise Ing. Tkáč  zprávu o přítomnosti delegátů.

 

            celkem pozváno                       149 delegátů                přítomno          88        t.j. 59,06 %

       představenstvo                            9  členů                    přítomno            8       

       kontrolní komise                          5  členů                    přítomno            3

       zaměstnanci SBD                                                        přítomno            7

       hosté                                                                          přítomno            3

      

Mandátová komise konstatuje, že dnešní shromáždění delegátů je způsobilé usnášet se           a jím přijatá usnesení jsou právoplatná. 

Počet hlasů nezbytných pro přijetí každého návrhu je 45.

(příloha č. 7)

 

 

10.  K roční účetní závěrce, kterou delegáti obdrželi  na seminářích, nebylo připomínek.

 

Hlasování k části B bodu 1) návrhu usnesení  - přítomno  82 delegátů

 

PRO :   81                         PROTI :   0                ZDRŽELO  SE :  1   

 

Roční účetní závěrka za rok 1999 byla schválena.

 

 

11.  Ke schválení funkcionářských odměn za rok 1999 Ing. Drobisch uvedl, že představenstvo  v souladu se Zásadami o rozdělování funkcionářských odměn v návaznosti na zisk  navrhuje navýšení odměn o 25% (v návrhu usnesení je již navýšení zahrnuto) .

 

     Hlasování k části B bod 2) návrhu usnesení – přítomno 81 delegátů

 

PRO :  68                          PROTI : 2                  ZDRŽEL SE :  11

 

      Schváleno.

 

12. Ing. Drobisch  přednesl návrh na zvýšení počtu členů do kontrolní komise o dva,               tedy na   sedm členů.

          Řádnými členkami by byly  p. Chlopčíková Lenka a p. Sklepková Gertruda.

          Řádnými náhradníky na funkci členů kontrolní komise by se stali            p. Daniel Škapa

                                                                                                                      Ing. František Suchomel.

      

       Hlasování k návrhu – přítomno 81 delegátů

      

       PRO : 79                         PROTI :   0                ZDRŽEL SE : 2

           

        Schváleno.

 

K volbě náhradníka do představenstva

 

Předmětem voleb bylo určení pořadí mezi druhým a třetím náhradníkem do představenstva, protože tito obdrželi při minulých volbách na shromáždění delegátů, které se konalo dne 8.12. 1999, stejný počet hlasů.

 

Jedná se o Ing. Zdeňka Kožušníka CSc. a Ing. Čestmíra Suchoně.

 

Předseda volební komise Ing. Hajný podal vysvětlení k tajným volbám a k manipulaci s volebními lístky.

 

Volby byly zahájeny v 18.30 hodin a ukončeny v 19.00 hodin.

 

 

13. Předseda volební komise Ing. Hajný informoval přítomné delegáty o výsledku voleb    (příloha č. 8).

     

      Ing. Zdeněk Kožušník CSc. získal 39 hlasů

      Ing. Čestmír Suchoň získal 39 hlasů

 

3 volební lístky byly neplatné

 

       Protože volby navržených kandidátů skončily opět se stejným počtem hlasů,  Ing Hajný podal návrh na doplňující volby způsobem veřejného hlasování.

.

Hlasování k návrhu  - přítomno 81 delegátů

 

       PRO :  81                                   PROTI :  0                             ZDRŽEL SE :  0

 

       Schváleno veřejné hlasování.

 

 

Hlasování k návrhu, aby druhým náhradníkem na funkci člena představenstva                            byl Ing. Zdeněk Kožušník, CSc. :

 

PRO :  34                                   PROTI :   0                            ZDRŽEL SE :  47

 

Hlasování k návrhu, aby druhým náhradníkem na funkci člena představenstva                           byl Ing. Čestmír Suchoň :

 

PRO : 33                                    PROTI :   0                            ZDRŽEL SE :   48

 

Druhým náhradníkem na funkci člena představenstva se stává                                    Ing. Zdeněk Kožušník, CSc.

 

14.    Delegáti SD obdrželi spolu s pozvánkou návrh pravidel pro přidělování uvolněných družstevních bytů. Bližší výklad k tomu podal JUDr. Dokoupil, odpověděl delegátům na některé nejasnosti.

(příloha č. 9)

 

       Hlasování – přítomno 71 delegátů

 

PRO :   56                         PROTI : 8                              ZDRŽEL SE :   7

 

Pravidla pro přidělování uvolněných družstevních bytů byly schváleny v předloženém znění.

 

15.  Taktéž návrh zásad výběrového řízení zadávání zakázek nad 50 tis. Kč obdrželi delegáti SD písemně spolu s pozvánkou.   

       K Zásadám výběrového řízení hovořil Ing. Hajný, člen představenstva, zodpověděl dotazy delegátů týkající se této problematiky.          

       (příloha č. 10)

 

       Hlasování – přítomno 71 delegátů

 

PRO :  61                          PROTI :  6                             ZDRŽEL SE :  4

 

Zásady výběrového řízení u zakázek nad částku 50.tis. Kč byly schváleny v předloženém znění.

 

16.  Diskuse

 

Dr. Wagner, sam.č. 201

 

Dne 6.3. 2000 předložila samospráva žádost o hloubkovou kontrolu hospodaření samosprávy adresovanou kontrolní komisi, jelikož ředitel jim na předešlou stížnost neodpověděl do 30-ti dnů. Dne 30.4. 2000 požádali o kopie zakázkových listů a faktur, toto jim taktéž nebylo předloženo. Podali další stížnost na porušování povinností vedoucích představitelů (ředitele a technického náměstka). Dále uvádí, že tyto věci jsou trestně právního charakteru a chce dát podnět pro kontrolu hospodaření družstva na nejvyšší kontrolní úřad.  Požaduje odvolání ředitele SBD a technického náměstka.

 

JUDr. Dokoupil - Shromáždění delegátů nemůže odvolávat ředitele SBD ani technického náměstka. Ředitele SBD odvolává pouze představenstvo družstva a technického náměstka odvolává ředitel.

 

p. Kubaczka, sam.č. 7

 

Přečetl zprávu z SBD Nový Jičín, kde vznikla družstvu ztráta 9. mil.Kč, na které se budou muset její členové nyní podílet a proto vystoupil s žádostí doplnit článek 2 bod 2 Stanov SBD Frýdek-Místek o větu, že členové neručí za závazky družstva.

 

Vysvětlení podal JUDr. Dokoupil  s tím, že tato připomínka bude akceptována při nejbližší úpravě stanov.

 

p.Olšovský, sam.č. 143

 

Požaduje provedení izolace a utěsnění stoupaček ÚT vedoucích z garáží do bytů, aby byla provedena revize všech garáží odborníkem, zpracován technologický postup a aby tyto práce odpovídaly hygienickým a technickým normám. 

 

Hlasování k návrhu, zařadit toto do usnesení  přítomno 50 delegátů

 

PRO :   49                                     PROTI :   0                            ZDRŽEL SE :   1

 

Schváleno, návrh zařazen do usnesení.      

 

      

p. Bleha, sam.č. 177

 

Žádá o možnost zpětné montáže STA na družstevní domy z fondu oprav.

 

Většina delegátů SD souhlasila, bude zařazeno do návrhu usnesení.

 

 

p. Bumbala, sam.č. 115 – není delegátem SD ani podepsán v presenční listině jako host

 

Vystoupil se svým soukromým problémem, tj. střešní zatékání do bytu. Stěžoval si, že místo opravy střechy bylo provedeno zateplení štítu, což jeho problém neřeší.

 

Řídící schůze doporučil p. Bumbalovi svůj problém vyřešit  v samosprávě, která opravy zadává.

 

 

p. Bosáková, sam.č. 57

p. Hytková, sam.č. 56

 

Dotazovaly se, jak jsou protipožárně zabezpečeny věžové domy od 9.patra výše.

 

p. Ševčík, bezpečnostní technik SBD – je provedeno posouzení požárního nebezpečí             ve   věžových domech podle zákona o požární ochraně, které je schváleno okresním požárním radou, materiály jsou k dispozici a konzultaci na SBD.

 

 

p. Raška, sam.č. 120

 

Požaduje, aby kontrolu a revizi plynu prováděl placený pracovník družstva.  

 

p. Mátlová, sam.č. 23

 

Chtěla vědět, co je zahrnuto v paušálu za servis výtahů, kdo kontroluje montážní listy.

 

Ing Strnadel, technický náměstek  – přesný obsah náplně paušálu za opravy výtahu bude zveřejněn v nejbližším Zpravodaji.

p. Semenov, sam.č. 166

 

Má připomínku k převodům bytů do vlastnictví, žádal, aby družstvo sepsalo dohody pro ty členy, kteří nemají žádnou dohodu o termínu převodu uzavřenou.

 

RNDr. Kůstka -   problém převodů bytů do vlastnictví  je řešen v  programovém prohlášení představenstva.

 

 

Dále má připomínku ke stanovování záloh na teplo a TUV, aby byly upravovány dle skutečností za minulé období.

 

Ing. Slováčková, ekonomická náměstkyně  – nelze stanovovat zálohy na teplo jen  podle předcházejícího roku z důvodu, že každá topná sezóna je jiná. Pokud by spotřeba v GJ        r. 1999 byla stejná jako v r. 1996, byly by náklady pro tepla r. 1999 vyšší o 36 miliónů.           Co se týče záloh na studenou vodu a TUV, stanovují se dle požadavku jednotlivých uživatelů. Zálohy na teplo pro r. 2000 nebyly upravovány.

 

 

p. Širučková, sam.č. 195

 

Chtěla znát výsledek jednání mezi Městským úřadem F-M a SBD ve věci nefunkčního odvodu vod u jejich domu (podmáčení domu).

 

Ing. Strnadel, technický náměstek – uvedl, že stanovisko MěÚ Frýdek-Místek bylo samosprávě postoupeno na vědomí, kde se MěÚ zavazuje řešit prostřednictvím investičního odboru MěÚ v časovém horizontu 5 let. MěÚ ve Frýdku-Místku bude opakovaně požádán o řešení.

 

 

17.  Usnesení

 

 

Shromáždění delegátů :

 

 

 

A.   B e r e   n a   v ě d o m í :

 

1)   Zprávu představenstva družstva o činnosti za období od 26.5. 1999 do 8.6. 2000 včetně  kontroly plnění usnesení z minulého SD.

 

2)   Zprávu kontrolní komise včetně stanoviska k roční účetní závěrce.

 

3)   Zprávu ředitele družstva včetně zprávy o hospodaření družstva.

 

4) Programové prohlášení představenstva.

 

 

 

B.       S c h v a l u j e :

 

 

       1) Roční účetní závěrku za rok 1999 bez výhrad.        

 

Ø        Rozdělení hospodářského výsledku za rok 1999 takto :

 

Zisk k rozdělení celkem                                                                5 113 306,75 Kč

 

z toho :

 

Hospodářský výsledek středisek bytového

hospodářství ve výši                                                                +  1 632 578,62 

 

z toho :

a) zisk ve výši                                                                                  1 639 800,77 Kč

    - přidělit do dlouhodobé přijaté zálohy

      (na opravy BF)

 

                                                                                             

                b) ztrátu ve výši                                                                                   7 222,15 

    - uhradit z dlouhodobé přijaté zálohy

 

                                                      

Hospodářský výsledek ostatních středisek ve výši                  +  3 480 728,13 Kč

 

                rozdělit takto :

 

a) do nedělitelného fondu                                                                 371 728,13 Kč

b) na dlouhodobou přijatou zálohu na opravy BF                            2 400 000,-- Kč

c) do fondu kulturních a sociálních potřeb                                                       359 000,--Kč

d) do fondu odměn                                                                            350 000,--Kč

 

 

 

2)  Výplatu funkcionářských odměn za rok 1999 ve výši

           

- představenstvo               135 000,-- Kč

- kontrolní komise   60 000,-- Kč

- samosprávy                   720 000,-- Kč

 

 

 

3)  Pravidla pro přidělování uvolněných družstevních bytů.

 

4)  Zásady výběrového řízení zadávání zakázek nad 50 tis.Kč.

 

 

 

 

5)  Doplňující volby náhradníků do představenstva a zvýšení počtu členů kontrolní komise takto :

 

     a) druhým náhradníkem na funkci člena představenstva se stává Ing. Zdeněk Kožušník CSc.

     b) počet členů kontrolní komise se zvyšuje o dva, tedy na sedm členů

     c) řádnými členy jsou  Lenka Chlopčíková a Gertruda Sklepková

     d) řádnými náhradníky na funkci členů kontrolní komise jsou

    Daniel Škapa

    a Ing. František Suchomel

    

                    

C.                U k l á d á :

 

1.    Představenstvu  družstva  nadále pokračovat  v převodu   družstevních bytů          do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb. v jeho platném znění.

 

      Termín : stálý                                                     Zodpovídá : představenstvo

 

2.  Představenstvu   družstva  technicky  dořešit  utěsnění   dilatačních  mezer            a prostupů armatur z garáží do bytu, které se nacházejí nad garážemi. Zajistit vypracování technologického postupu s ohledem na protipožární zabezpečení v souladu s hygienickými normami.

 

                Termín : příští shromáždění delegátů               Zodpovídá : představenstvo 

 

 

D.        S o u h l a s í  :

 

            Aby samosprávy samostatně rozhodly, zda souhlasí se zpětným zprovozněním společných televizních antén na domech a aby tuto zpětnou montáž mohly financovat z dlouhodobé zálohy na opravy.          

           

 

                18.  Závěr

 

       Řídící schůze Ing. Drobisch poděkoval všem přítomným za účast.

 

       Schůze byla ukončena ve 21.15 hodin.

 

 

       Ověřovatelé zápisu:

 

                                                                                    .............................................

                                                                                         Chlopčíková Lenka

 

 

                                                                                    ..............................................

                                                                                                  Vašica Aleš

       Zapsala: Kopalová