Z á p i s

 

 

 

ze shromáždění delegátů SBD Frýdek-Místek, konaného dne 21. června 2001

v restauraci Ještěr ve Frýdku-Místku

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Přítomni :  dle prezenční listiny  (příloha č. 1)

 

 

 

Program jednání :

 

 

1.  Zahájení

2.      Volba pracovních komisí           

a)      mandátová

b)      návrhová

c)      volební

d)      ověřovatelů zápisu

e)      jmenování zapisovatele

3.  Zpráva představenstva družstva

4.  Zpráva ředitele družstva včetně zprávy o hospodaření

5.  Zpráva kontrolní komise včetně stanoviska k roční účetní závěrce

6. Diskuse

7.  Zpráva mandátové komise

8.  Schválení roční účetní závěrky

9.  Schválení funkcionářských odměn členům představenstva a kontrolní komise
za rok 2000

10.  Schválení volebního a jednacího řádu

11.  Schválení Dodatku č. 1 ke Stanovám včetně jeho změn a doplňků

12.  Volba náhradníků do představenstva a kontrolní komise

13. Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena

14.  Koupě ubytovny Válcoven plechu, a.s. Frýdek-Místek  v Lískovci pro účely zajištění soudem určených bytových náhrad pro neplatiče

15.  Sponzorský dar pro interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku

16.  Diskuse

17.  Usnesení

18.  Závěr

 

 

1.  Zahájení

 

Shromáždění delegátů zahájil v 16.10 hodin uvítáním delegátů a hostů zahájil RNDr. Michal Kůstka, předseda představenstva.

 

Navrhl složení pracovního předsednictva :

Ing. Hajný Rostislav, člen představenstva

Mgr.Budínová Eva, právní zástupkyně družstva

Škrlíková Jarmila, členka kontrolní komise

RNDr. Kůstka Michal, předseda představenstva a ředitel družstva

 

Jako pátého člena předsednictva navrhl  JUDr. Gurňáka – odmítnul, návrh z pléna –
Ing. Pospíšil – také odmítnul.

Dle sdělení přítomné notářky JUDr. Matýskové Jany, kterou tímto RNDr. Kůstka všem delegátům SD představil, v předsednictvu postačí čtyři členové.

 

Než se přistoupilo k hlasování RNDr. Kůstka sdělil přítomným, že ze 156 pozvaných delegátů je v sále přítomno 126 delegátů. Dnešní SD je tedy usnášeníschopné.

 

Hlasování k návrhu RNDr. Kůstky, aby pracovní předsednictvo pracovalo ve jmenovaném složení a jejím předsedou byl Ing. Hajný a celé SD řídil :

 

PRO :   114                            PROTI :   2                            ZDRŽEL SE :   10

 

Schváleno.

 

RNDr. Kůstka předal slovo řídícímu schůzi Ing. Hajnému, který představil nově zvoleným delegátům SD jednotlivé členy představenstva a kontrolní komise. Jelikož jsou na dnešním programu jednání doplňující volby do představenstva a kontrolní komise, vyzval přítomné, aby své návrhy dalších kandidátů z pléna předali písemně.  

     

 

2.  Volba pracovních komisí

 

Dotaz Ing. Pospíšila – proč se neschvaluje program jednání.

 

Ing. Hajný – jednání probíhá v souladu s obchodním zákoníkem, program je dán a nehlasuje se o něm.

 

Pracovní komise byly navrženy ve složení :

 

a)  mandátová            -           předseda                     Ing. Čumíček Jiří

členové                        p. Vojkovský Josef

p. Pališková Jana

p. Urbanec Luděk

 

Hlasování :       PRO :   120                 PROTI : 0                   ZDRŽEL SE :   6

 

 

b)  návrhová               -           předseda                     Ing. Gleta František

                                               členové                        p. Kubaczka Karel

                                                                                   Ing. Rumíšek Jaromír

   

 

Hlasování :       PRO :   118                 PROTI :   4                 ZDRŽEL SE :   4

 

c) volební                   -           předseda                     Ing. Tkáč Miroslav      

                                               členové                        Ing. Kožušník Zdeněk, CSc.

            p. Carbol Jiří

                                                                                                   p. Raška Ivan

                                                                                                      Mgr. Vrba Ivan                                              

 

Hlasování :       PRO :   118                 PROTI :   4                 ZDRŽEL SE :   4

 

 

d) ověřovatelé zápisu            -                                  p. Kalábová Jena

                                               p. Polakovská Andrea

  

 

Hlasování :       PRO :   124                 PROTI :   0                 ZDRŽEL SE :   2

 

 

e) jmenování zapisovatele    -                                  p. Vatalová Zuzana – pracovnice SBD

 

 

Pracovní komise byly schváleny v navrhovaném znění.

 

Ing. Hajný ke způsobu hlasování k doplňujícím volbám do představenstva a kontrolní komise uvedl, že pokud někdo dá návrh na hlasování tajné, bude se o tom hlasovat, jinak volby proběhnou dle jednacího řádu – veřejným hlasováním.

 

Protože nikdo z delegátů nepodal návrh na hlasování tajné, Ing. Hajný konstatoval, že doplňující volby do představenstva a kontrolní komise proběhnou hlasováním veřejným.

 

 

3.  Zpráva představenstva družstva

 

Zprávu představenstva družstva o činnosti přednesl člen představenstva Mgr. Zdeněk Metz. (příloha č. 2).

 

4.  Zpráva ředitele družstva včetně zprávy o hospodaření

 

Zprávu ředitele družstva včetně zprávy o hospodaření přednesl přítomným delegátům RNDr. Michal Kůstka (příloha č. 3).

 

 

5.  Zpráva kontrolní komise družstva včetně stanoviska k roční účetní závěrce

 

Zprávu kontrolní komise včetně stanoviska k roční účetní závěrce přednesla členka kontrolní komise Jarmila Škrlíková (příloha č.4).

 

 

 

 

6.  Diskuse

 

Adámek Josef, sam.č. 41

-         chtěl by, a nejen on, znát důvody, proč byl odvolán v dubnu letošního roku z funkce ředitele Ing. Štěpánek a pokud byl odvolán, proč do zvolení nového ředitele nebyl zastupován svým statutárním zástupcem a proč je konkurs na nového ředitele až za několik měsíců

 

-         upozorňuje na negativní jevy, které se projevují v práci představenstva SBD

 

-         dále se dotazuje na funkci tajemníka, tato funkce se mu zdá jako účelové klamání družstevníků, na seminářích předsedů samospráv nebylo na dotazy odpovězeno

 

-         požaduje vyčíslit, kolik se proinvestovalo na správu SBD od 10.4. 2001, kdy je ve funkci nový ředitel a také kolik stojí funkce tajemníka

 

-         není střetem zájmu, když člen představenstva je zároveň i delegátem SD ?

 

-         kritizuje práci Ing. Hajného, který měl ustavit výbory samospráv, kde by byli zvoleni delegáti SD, zdá se mu, že s ustavováním výboru začal Ing. Hajný pozdě, a proto
na dnešním SD nejsou zastoupeny svým delegátem všechny samosprávy

 

-         k vypsaným výběrovým řízením na funkci ředitele prostřednictvím tisku upozorňuje, že v inzerátu chybí v podmínkách „praxe v řízení“ a také výběrová komise by neměla být složena pouze z řad členů představenstva

 

-         právník propuštěn, nahrazen jinými, proč další právnička pracuje u SBD na dohodu, její služba přece stojí velké peníze

 

-         obává se o další vývoj družstva při přeměně na obchodní společnost v navrhované změně Stanov v čl. 1 a 27, delegátům přečetl vyjádření konsolidační banky

 

-         k revizím plynu uvádí, že informace o cenách uvedených ve Zpravodaji květen 2001 jsou tendenčně zkresleny, cena revizí je sice o něco nižší, ale bez porevizních oprav, na které si uživatelé musí brát další volno, nemá důvěru v ostatní informace uvedené ve Zpravodaji

 

-         má připomínku k účtování teplé vody, proč je složka 30% účtována podle plochy bytu, plocha bytu by neměla mít nic společného s dodávkou TUV

 

-         poukazuje na to, že někdejší členové kontrolní komise jsou nyní v představenstvu a titéž členové se snaží zaujmout vedoucí místa ve správě SBD, na seminářích členové představenstva sami přiznali, že většina samospráv neměla z 90% platný volební mandát, ptá se tedy, jestli je současné představenstvo právoplatně zvoleno a zda by nemělo odstoupit a její rozhodnutí být anulována

 

-         navrhuje zařadit do programu jednání odvolání představenstva a kontrolní komise z důvodu neplatných voleb a anulování jejich rozhodnutí, zvolit komisi, která do 2 měsíců svolá nové SD a ze zaslaných návrhů připraví novou kandidátku na volbu představenstva a kontrolní komise a vedením SBD do volby nového ředitele pověřit statutárního zástupce ředitele

 

 

Němec Vratislav, sam.č. 73

 

-         v červnu roku 2000 uzavřelo SBD s Radiomobilem smlouvu o vybudování základnové stanice na střeše jejich domu, tzv. smlouvu o pronájmu části střechy, která dle jeho názoru finančně ohrožuje všechny spoluvlastníky i SBD

 

-         informoval o této skutečnosti jak ředitele, tak i představenstvo, odpověď ředitele byla nedostačující, odpověď představenstva neobdržel dosud

 

-         pokud je  pronajímán majetek ve spoluvlastnictví, pak příjmy, které z toho plynou jsou příjmem spoluvlastníků podle výše jejich spoluvlastnických podílů a je nutno je rozdělit.
Jako spoluvlastník má povinnost tyto příjmy zdanit, po několikeré urgenci mu výši příjmu sdělila Ing. Slováčková, v daňovém přiznání toto uvedl, i když mu příjem vyplacen nebyl, ale ostatní spoluvlastníci toto zřejmě neprovedli

 

-         jak uvedl, s novým ředitelem RNDr. Kůstkou lepší jednání, spolu s JUDr. Rožnovskou se již pracuje na nové smlouvě, současná uzavřená smlouva není platná, protože
je podepsána ředitele SBD, podle stávajícího zákona ale měla být podepsána prokuristou nebo představenstva a byla obejitá vůle spoluvlastníků, ptá se, v případě, že Radiomobil na novou smlouvu nepřistoupí, kdo bude hradit škody ?

 

-         upozorňuje na tuto skutečnost proto, že v této situaci mohou být i jiné domy

 

-         žádá návrhovou komisi o zařazení bodu s textem : SD ukládá představenstvu prošetřit smlouvy uzavřené SBD v domech, ve kterých není SBD 100% vlastníkem ve vztahu ke spoluvlastníkům a důsledně dbát při uzavření dalších smluv na práva spoluvlastníků 

 

-         nesouhlasí s kritikou představenstva

 

 

Pyško Ludvík, sam.č. 105

 

-         na seminářích v květnu 2001 se dověděl z vystoupení RNDr. Kůstky, že více než 50% předsedů a delegátů nemělo v té době platný mandát v souladu se Stanovami SBD, a proto představenstvo muselo přistoupit k radikálním změnám

 

-         jestliže tomu tak bylo i v prosinci 1999, potom celé jednání SD bylo právně neplatné včetně volby nejvyšších orgánů a všechna opatření a usnesení těchto zvolených orgánů jsou neplatná včetně provedených personálních změn

 

-         pokud je tomu tak, dnešní SD by mohlo představenstvo odvolat a pověřit některé členy SBD přípravou nových voleb

 

-         dotazuje se k odvolání ředitele Ing. Štěpánka, proč představenstvo neupozornilo již dříve na neuspokojivou práci ředitele, proč, když byl odvolán pro neschopnost, mu bylo vyplaceno odstupné a pokud byl odvolán, do doby ukončení výběrového řízení měl správu řídit zástupce ředitele

 

-         v návrhu na změnu stanov v čl. 77, proč zavádět třístupňové řízení při počtu 42 TH pracovníků družstva  a zároveň nesouhlasí s textací „....zpravidla vypisuje výběrové řízení“, doporučuje nahradit slovo „zpravidla“ slovem „zásadně“

 

-         nelíbí se mu kumulace funkcí ředitele a předsedy představenstva, v roce 1991 se od tohoto systému ustoupilo

 

-         dotazuje se na funkci tajemníka, co je náplní práce, zda je možné být pracovníkem SBD
a zároveň členem představenstva

 

-         dotazuje se, co vedlo členy představenstva ke zrušení funkce právníka, žádá kontrolní komisi o prověření, zda práce advokátní kanceláře je mzdově nižší než mzda právníka, který má pracoviště doma

 

 

Jedlička Milan, sam.č. 181

 

-         žádá o hodnocení činnosti představenstva, požaduje u každého člena představenstva veřejné sdělení informací, jak své úkoly plní dle rozdělených oblastí působností, na plnění úkolů mělo 17 měsíců

 

-         jestliže na SD v prosinci 1999 byli delegáti bez platných mandátů, pak jimi zvolení členové představenstva a kontrolní komise jsou neprávoplatně zvoleni a taktéž odvolání Ing. Štěpánka je neplatné

 

-         navrhuje odvolat představenstvo i kontrolní komisi, pověřit některé členy  přípravou nových voleb na mimořádném SD, které svolá do 3 měsíců, vedením správy družstva pověřit do doby zvolení nových statutárních orgánů Ing. Slováčkovou, SD bere na vědomí neplatnost všech usnesení přijatých současným představenstvem v období od 8.12. 1999 do 21.6. 2001

 

 

PhDr. Wagner Petr, sam.č. 201

 

-         sdělil přítomným delegátům důvody, proč žádá odvolat představenstvo i kontrolní komisi : nelegitimní volba představenstva i kontrolní komise, představenstvo je vysoce nefunkční, nehospodárné řízení družstva (funkce tajemníka, právníka) při přeměně družstva na obchodní společnost je to pokus o podnikání s cizím majetkem

 

 

Ing. Pospíšil Ivo, sam.č. 37

 

-         schvaluje převádění bytů do vlastnictví, ale  trvá na zachování družstevnictví, družstevním bydlení napříště doporučuje limitovat diskusní příspěvky

 

 

Řídící schůze Ing. Hajný žádá Mgr. Budínovou o právní výklad k výrokům některých diskutujících.

 

Mgr. Budínová – pokud se týče platnosti a neplatnosti mandátů, rozhodnutí a jmenování, legitimnost představenstva je v souladu a je platná. Nikdo se nedovolával neplatnosti, námitky žádné nejsou zaprotokolovány, nikdo nepodal žalobu soudu, ani námitku na SBD ve lhůtě do 1 měsíce

 

-       ke stanovám – do stanov bylo zapracováno novelizované znění obchodního zákoníku, vysvětlila účel, proč se uvedlo v čl. 27znění, kdy družstvo může měnit formu na obchodní společnost, o přeměně rozhodují členové družstva svým odhlasováním na SD

 

-       upozornila na skutečnost, pokud družstvo nemá představenstvo, je zde možná likvidace družstva

 

 

JUDr. Matýsková, notářka - shledává nedostatky, má pochybnosti, zda představenstvo je právoplatně zvoleno, navrhuje zrušit dnešní SD, není přesvědčena, že vše co probíhá je v souladu se zákonem, a z dnešního SD proto odchází

 

 

JUDr. Dokoupil, sam.č. 65

 

-         upozornil notářku, že toto SD je legitimní do doby, než bude soudem rozhodnuto, že není legitimní, legitimnost dnešního SD nikdo nezpochybnil, vyzývá notářku, aby dokončila svou povinnost a setrvala na dnešním SD, pouze soud může rozhodnout, zda dnešní SD je právoplatné

 

-         pokud někdo zpochybňuje dnešní SD, družstvo jde do likvidace, nelze svolat další SD

 

 

K otázce legitimnosti dnešního představenstva, jeho odvolání a možné likvidace družstva proběhla rozsáhlá diskuse.

 

 

Ing. Hajný, sam.č. 204

 

-         konstatoval, že z titulu funkce, kterou při shromáždění delegátů zastává, nepředpokládal, že bude takto v diskusi vystupovat, ale za této situace nemůže mlčet. Dále konstatoval, že představenstvo a kontrolní komise předneslo ve svých zprávách řadu kritických připomínek, diskutující však k tomuto vůbec nevystupují, nýbrž jednají emotivně, urážlivě, pravděpodobně ovlivněni lidmi, kteří se chtějí nějakým způsobem zviditelnit.

 

-         sdělil, že nemá mandát k tomu, aby podrážel stabilitu družstva. Je zde proto, aby naopak podpořil práva a právní jistotu členů družstva tak, aby měli ještě větší jistotu ke svým bytům.

 

 

Ing. Gleta, sam.č. 1

 

-         jako delegát chodí na SD již několik let, vystupoval s návrhy na usnesení a s kritikou minulého představenstva, že neřeší činnost hospodářské správy, kritiky na hospodářskou správu byly i ze stran ostatních delegátů, kontrolní komise, měl za to, že minulé představenstvo nebylo schopno řešit zásadní věci v řízení, hospodaření, fungování
a činnosti hospodářské správy

 

-         na minulém zasedání SD měl být odvolán technický náměstek družstva, ale protože to nespadá do kompetence SD (je jmenován ředitelem), hlasovali delegáti o tom, jestli nařídit představenstvu, aby se hlasovalo o odvolání ředitele, návrh neprošel

 

-         a dnes má pocit, že ti samí lidé, kteří chtěli odvolání technického náměstka, příp. ředitele, se těchto pracovníků nyní zastávají a jsou překvapeni personálními změnami, včetně odvolání ředitele představenstvem

 

-         k legitimnosti současného představenstva uvedl, že minulé představenstvo, když probíhaly volby do představenstva a kontrolní komise, kdyby vědělo, že většina delegátů SD má neplatný mandát, tak by toho přece využilo a volby by prohlásilo za neplatné

 

-         dále se vyjádřil  k výrokům některých diskutujících

 

 

Matula Ilja, sam.č. 26

 

-         jako delegát je na dnešním SD poprvé

 

-         počet platných mandátů v roce 1999 by se musel zjistit ze zápisů a dokladů jednotlivých samospráv

 

-         navrhuje řešení – svolat do 60 dnů nové SD, pověřit představenstvo družstva prověřením všech dokladů, které jsou k dispozici, a zjistit, zda jednání SD v roce 1999 mělo nebo nemělo mandát

 

 

Němec Vratislav, sam. 73

 

-         vyzval delegáty SD, aby, pokud mají ten pocit, že nemají platný mandát nebo ho mají neprávem, ať z dnešního jednání odejdou, ti, kteří ho mají, ať dále jednají, jsme přece nejvyšší orgán družstva

 

 

Mgr. Metz, člen představenstva

 

-         jako člen představenstva si vzal za svůj úkol udělat pořádek v převodech bytů a dát do pořádku samosprávy, přitom jednal přesně podle zákona a vycházel ze Stanov SBD, kde zjistil v čl. 113 za jakých okolností by se mohlo družstvo dostat do likvidace a naznačil delegátům, jak by případná likvidace probíhala, článek 113 ze Stanov SBD přítomným delegátům citoval

 

-         žádá delegáty dnešního SD, aby nechalo toto představenstvo alespoň několik měsíců v činnosti, aby představenstvo mohlo udělat všechno pro to, aby nikdo nemohl říci
o družstvu, že není funkční a že může jít do likvidace

 

 

Sklepková Gertruda, členka kontrolní komise

 

-         děkuje JUDr. Dokoupilovi za upozornění paní notářky na její povinnosti

 

 

JUDr. Dokoupil Miroslav, sam.č. 65

 

-         navrhuje ukončit diskusi, nechat o tom hlasovat, pak vyzvat předsedu mandátové komise, aby prohlásil počet přítomných delegátů platně zvolených

 

 

Po další diskusi v plénu SD, vyzval Ing. Hajný mandátovou komisi k činnosti.

 

 

 

VII.     Zpráva mandátové komise

 

Předseda mandátové komise Ing. Čumíček podal zprávu o přítomnosti delegátů.
Ze 156 pozvaných je přítomno 125, což je 80,12 %. Konstatoval, že dnešní shromáždění delegátů je tedy způsobilé usnášet se a jím přijatá usnesení jsou právoplatná (příloha č. 5).

 

 

VIII.    Schválení roční účetní závěrky

 

Řídící schůze Ing.Hajný vyzval přítomné delegáty SD, zda mají připomínky k roční účetní závěrce za rok 2000, kterou obdrželi na seminářích (příloha č. 6).

 

Bod B - 3) návrhu usnesení.

 

Němec Vratislav, sam.č. 73

 

- navrhuje snížit částky přídělu 350 tis.Kč do FKSP a FO na 200 tis. Kč

 

Růžička Vladislav, sam.č. 1

 

-         upozornil na chybu uvedenou v návrhu usnesení -  u zisku k rozdělení celkem je uvedeno 7 520 176,61 Kč místo 7 250 176,61 Kč, jak je uvedeno ve výroční zprávě, kterou obdrželi delegáti na seminářích, dotazuje se, jak k tomu došlo a navrhuje toto upravit a postihnout toho, kdo tuto chybu způsobil

-         souhlasí s návrhy přidělení do fondů a výplaty funkcionářských odměn, které jsou dle jeho názoru na stejné úrovni jako v letech 1999 a 1998

-         souhlasí s návrhem kontrolní komise, předneseným řídícím schůze, aby zisk z nerozdělitelného zisku  byl rozdělen na jednotlivé samosprávy

 

 

Ing. Gleta, předseda návrhové komise nechal hlasovat prostřednictvím řídícího schůze o protinávrhu kontrolní komise – zisk z nerozdělitelného zisku neponechat na účtu 428, ale rozdělit na jednotlivé samosprávy :

 

Hlasování:      PRO :   111                PROTI :   2                            ZDRŽEL SE :   6

 

Schváleno.

 

Protinávrh p. Němce, aby částky 350 tis. Kč přídělu do FKSP a FO byly sníženy na 200 tis.Kč :

 

Hlasování :     PRO :   14                  PROTI :   91                          ZDRŽEL SE :   20

 

Neschváleno.

 

 

Bod B - návrhu usnesení - Roční účetní závěrka za rok 2000 bez výhrad

 

Řídící schůze navrhl usnesení.

Shromáždění delegátů schvaluje:

-         roční účetní závěrku za rok 2000 bez výhrad

-         rozdělení hospodářského výsledku za rok 2000 se zapracováním již dříve schválené úpravy

 

Delegáti SD neměli připomínek, proto dal o návrhu hlasovat..

 

Hlasování :     PRO :   124                PROTI :   0                ZDRŽEL SE :   1

 

Schváleno.

 

 

IX.       Schválení funkcionářských odměn členům představenstva a kontrolní komise za rok 2000

 

Připomínky z pléna – nejsou, Ing. Hajný nechává hlasovat.

 

Bod  B – 4) návrhu usnesení - Výplata funkcionářských odměn v navrženém znění 

 

Hlasování :     PRO :   104                PROTI :   1                ZDRŽEL SE :   10

 

Schváleno.

 

(příloha č. 16)

 

 

 

 

 

 

 

X. Schválení volebního a jednacího řádu

 

Bod B – 5) návrhu usnesení.

 

Na podnět předsedy návrhové komise vyzval řídící schůze Ing. Hajný přítomné delegáty, zda mají připomínky k návrhu, sám pak navrhuje úpravu znění v textu odst. 1) článku 20 v návaznosti na novelizaci obchodního zákoníku.

 

Proběhla diskuse, na dotazy a připomínky z pléna odpovídala Mgr. Budínová.

 

Řídící schůze Ing. Hajný přečetl a nechal hlasovat o těchto návrzích :

 

V čl.20 odst. 1) jednacího řádu SBD ve Frýdku-Místku se nahrazují slova první věty „Jednání nejvyššího orgánu družstva .... „ tímto zněním : „Jednání shromáždění delegátů družstva ...... „

 

Hlasování :     PRO :   82                  PROTI :  0                             ZDRŽEL SE :   28

 

Schváleno.

 

V čl. 20 odst. 1)  jednacího řádu SBD ve Frýdku-Místku se nahrazuje pokračování první věty: „ ...... družstva zahajuje předseda nebo pověřený člen představenstva.“ tímto zněním : „ ...... družstva zahajuje svolávající, který v úvodu navrhne zvolit orgány shromáždění delegátů.“

 

Hlasování :     PRO :   104                PROTI :   5                            ZDRŽEL SE :   1

 

Schváleno.

 

V čl. 20 odst. 1) jednacího řádu SBD ve Frýdku-Místku se nahrazuje původní text druhé a třetí věty : „V úvodu seznámí přítomné s návrhem pořadu jednání. Po schválení pořadu jednání jmenuje zapisovatele a nechá zvolit komisi mandátovou a návrhovou, ověřovatele zápisu, popř. komisi volební.“ tímto zněním : „ V úvodu seznámí přítomné s pořadem jednání. Jmenuje zapisovatele a nechá zvolit komisi mandátovou a návrhovou, ověřovatele zápisu a předsedajícího shromáždění popř. komisi volební.“

 

Hlasování :     PRO :   100                PROTI :   3                ZDRŽEL SE :   10

 

Schváleno.

 

V čl.20 odst. 2) jednacího řádu SBD ve Frýdku-Místku se nahrazuje původní text : „Jednání nejvyššího orgánu družstva dále řídí předseda nebo pověřený člen představenstva“. tímto zněním : „ Jednání shromáždění delegátů družstva dále řídí předsedající shromáždění delegátů".

 

Hlasování :     PRO :   106                PROTI :   0                ZDRŽEL SE :   0

 

Schváleno.

 

 

 

Řídící schůze Ing. Hajný nechal hlasovat  o návrhu předloženého znění volebního a jednacího řádu včetně úprav, které byly nyní schváleny :

 

Hlasování :     PRO :   107                PROTI :   0                ZDRŽEL SE :   0

 

Schváleno.

 

(příloha č. 7)

 

XI.       Schválení Dodatku č. 1 ke Stanovám, včetně jeho změn a doplňků.

 

Bod B – 6) návrhu usnesení.

 

Ing.Gleta, předseda návrhové komise dává návrh odsouhlasit Dodatek č. 1 ke stanovám celý kompletně nebo neodsouhlasit vůbec.

 

Pyško Ludvík, sam.č. 105

 

-         v čl. 77 Dodatku č. 1 Stanov SBD, který se doplňuje o bod 8, navrhuje změnu textu takto : „Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele družstva, na tuto funkci zásadně vypisuje výběrové řízení s tím, že členy výběrové komise jsou vedle jednoho člena představenstva další tři členové z řad funkcionářů samospráv a odborníka z oblasti řízení a správy, který není členem SBD“.

-         v čl. 109 doporučuje vypustit  bod 4

 

 

RNDr. Kůstka, předseda představenstva a ředitel družstva

 

-         navrhuje, že všechny změny a doplňky, které nevyžaduje novela obchodního zákoníku, byly ve stanovách jednoznačně vypuštěny, zákon to neukládá, aby ve stanovách byly uvedeny. Tyto články budou platit, i když ve stanovách nebudou, neboť Obchodní zákoník je vyšší právní norma.

 

Ing. Gleta, předseda návrhové komise opětně navrhuje jednoznačně dodatek stanov neodsouhlasit a zvolit 5-ti člennou komisi z přítomných delegátů, která zpracuje na základě připomínek nový dodatek tak, aby byl do konce roku předložen ke schválení shromáždění delegátů.

 

 

Vašica Aleš, sam.č. 4

 

-         navrhuje v důvodové zprávě k návrhu Dodatku č. 1 ke stanovám ponechat jen podtržené body a Dodatek č. 1 schválit, vyjma bodu 16), kde nesouhlasí s 1/4 přítomností delegátů u náhradního SD

 

Vysvětlení k bodu 16) podal RNDr.Kůstka – platí obchodní zákoník, u náhradního SD se nestanovuje žádné kvórum pro usnášeníschopnost, ať bude uvedeno ve stanovách jakékoli číslo, platí obchodní zákoník.

 

Proběhla diskuse v plénu.

 

JUDr. Dokoupil, sam.č. 65

 

-         navrhuje, aby se četl článek po článku, o každém zvlášť, po potvrzení právníkem, nechat hlasovat nebo do konce roku vypracovat nové stanovy nebo zvolit komisi, která vypracuje nový dodatek 

 

Mgr. Budínová se odmítla k jednotlivým článkům vyjadřovat, důvodovou zprávu  k návrhu Dodatku č. 1 nevypracovávala, navrhuje buď přijmout tento dodatek jako celek nebo odmítnout.

 

Ing. Hajný, řídící schůze, nechal hlasovat o schválení Dodatku č. 1 ke Stanovám Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku včetně přiložených změn, návrhů a dodatků.

 

Hlasování :     PRO :   4                    PROTI :   100                                   ZDRŽEL SE :   8

 

Dodatek č. 1 včetně změn, návrhů a dodatků nebyl schválen.

 

 

Ing. Gleta, předseda návrhové komise přednesl delegátům právní připomínku notářky JUDr. Matýskové – kdyby dodatky byly schváleny, tak by musela mít pro zápis jmenovitě ty, kteří byli proti.

 

(příloha č. 8)

 

XII.  Volba náhradníků do představenstva a kontrolní komise

 

Bod B – 7) návrhu usnesení.

 

Volby zahájil předseda volební komise Ing. Miroslav Tkáč.

 

Představil kandidáta na náhradníka do představenstva SBD ve Frýdku-Místku pana Karla Kubaczku a vyzval jej, aby se přítomným delegátům představil. Pan Kubaczka sděluje, že je vlastníkem, a proto nemůže být členem představenstva.

 

Na toto reagoval RNDr. Kůstka – funkce v jakémkoli orgánu je podmíněna členstvím v družstvu, je nepodstatné jestli je vlastníkem, nájemcem či nebydlícím a JUDr. Dokoupil – vlastník bytu není funkce, prioritní je členství, pokud není ve stanovách stanoveno jinak.

 

Na upozornění ekonomické náměstkyně Ing. Slováčkové, že pan Kubaczka Karel je již členem statutárního orgánu, je ve výboru společenství vlastníků – odpověděl, že ano, vykonává funkci předsedy tohoto výboru společenství vlastníků.

Na základě těchto skutečností, volba pana Karla Kubaczky jako kandidáta na náhradníka do představenstva neproběhla.

 

Další návrh kandidátů z pléna nebyl žádný.

 

Ing. Tkáč představil kandidáta na náhradníka do kontrolní komise SBD ve Frýdku-Místku pana Vratislava Němce a vyzval jej, aby se představil. Pan Němec kandidaturu odmítl.

Další návrh kandidátů z pléna nebyl.

 

(příloha č. 9)

 

 

XIII.    Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena

 

Podklady pro jednání SD s charakteristikou jednotlivých osob, kteří se odvolali k SD proti rozhodnutí představenstva SBD o vyloučení obdrželi delegáti při prezenci.

 

 

JUDr. Dokoupil, sam.č. 65

 

-         navrhuje hlasovat o odvoláních zvlášť nebo na návrh z pléna dohromady, hlasovat VYHOVUJE, protože když nebude přijato vyhovuje, tak to znamená, že nebylo vyhověno, když budeme hlasovat NEVYHOVUJE, tak musí být nadpoloviční většina proto, že se nevyhovělo, protože pokud nadpoloviční většina proto, že se nevyhovělo nebude, bude problém jestli je vyhověno. Je to důležité pro soud.

 

 

Urbanec Luděk, sam.č. 113

 

-         nesouhlasí s tím, aby se hlasovalo o všech odvoláních dohromady, chce hlasovat jednotlivě

-         hovořil k odvolání proti vyloučení paní Dovičičové, bytem Na Aleji 2715, FM, vysvětlil, proč se do platební neschopnosti dostala, v současné době SBD nic nedluží, má vše zaplaceno, není pravdou, co je uvedeno v předkládaném materiálu u paní Dovičičové

-         navrhuje verdikt představenstva u p. Dovičičové zvrátit

 

Vysvětlení k tomu  podal Ing. Hajný, řídící schůze. 

 

 

Ing. Hajný, na žádost delegátů, aby se hlasovalo o každém odvolání zvlášť, jednotlivá odvolání přednesl a nechal o nich hlasovat.

 

Shromáždění delegátů VYHOVUJE odvolání proti rozhodnutí představenstva SBD  o vyloučení z družstva ze dne 29.1. 2001 paní Aleně Lyzákové, bytem Dr.M. Tyrše 3107 ve Frýdku-Místku a panu Josefu Lyzákovi bytem Frýdlantská 1443 ve Frýdku-Místku.

 

Hlasování :     PRO :   0                    PROTI :   88              ZDRŽEL SE :   15

 

Odvolání se nevyhovuje.

 

(příloha č. 10)

 

 

 

 

 

 

Shromáždění delegátů VYHOVUJE odvolání proti rozhodnutí představenstva SBD o vyloučení z družstva ze dne 19.2. 2001 slečně Radaně Vajdíkové, nar. 24.9. 1975, bytem Frýdlantská 1888 ve Frýdku-Místku.

 

Hlasování :     PRO :   0                    PROTI :   76              ZDRŽEL SE :   25

 

Odvolání se nevyhovuje.

 

(příloha č. 11)

 

Shromáždění delegátů VYHOVUJE odvolání proti rozhodnutí představenstva SBD o vyloučení z družstva ze dne 23.4. 2001 panu Bohuslavu Barošovi, nar. 7.8. 1962, bytem Jiráskova 566 ve Frýdku-Místku.

 

Hlasování :     PRO :   1                    PROTI :   68              ZDRŽEL SE :   28

 

Odvolání se nevyhovuje.

 

(příloha č. 12)

 

Shromáždění delegátů VYHOVUJE odvolání proti rozhodnutí představenstva SBD o vyloučení z družstva ze dne 29.1. 2001 paní Janě Dovičičové, nar. 22.5. 1947, bytem
Na Aleji 2715 ve Frýdku-Místku.

 

Hlasování :     PRO :   83                  PROTI :   6                ZDRŽEL SE :   12

 

Odvolání se vyhovuje.

 

(příloha č. 13)

 

 

XIV.    Koupě ubytovny Válcoven plechu, a.s. Frýdek-Místek v Lískovci pro účely zajištění soudem určených bytových náhrad pro neplatiče.

 

Bod B – 8) návrhu usnesení.

 

Ing. Gleta, předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení – koupě ubytovny Válcoven plechu, a.s. Frýdek-Místek, kterou obdrželi delegáti spolu s pozvánkou.

 

Na dotazy a připomínky z pléna odpovídali Ing. Gleta, Ing. Hajný a RNDr. Kůstka.

 

Ing. Pospíšil, sam.č. 37 prezentoval svůj protinávrh, aby bylo ještě zpracováno další ekonomické posouzení a teprve na jeho základě bylo na dalším shromáždění delegátů  o koupi rozhodnuto s konečnou platností.

 

 

 

 

 

 

Ing. Hajný, řídící schůze, v zápětí podal protinávrh ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje :

-         koupi ubytovny Válcoven plechu, a.s. na ul. Fűgnerové č.p. 236 ve Frýdku-Místku, katastrální území Frýdek, včetně pozemků, parc. čísla 3633/4, 3633/2, 3633/5
za maximální kupní cenu 1.800 tis.Kč

-         úhradu kupní ceny z prostředků nedělitelného fondu družstva

-         vložení těchto nemovitostí zpět do nedělitelného fondu družstva

 

a protože nebyly uváděny z pléna další připomínky, dal o tomto návrhu hlasovat.

 

Hlasování :     PRO :   56                  PROTI :   26                          ZDRŽEL SE :   15

 

Schváleno.                 (příloha č. 14)                                    

 

 

XV.     Sponzorský dar pro interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku

 

Bod B – 9) návrhu usnesení.

 

 

Ing. Gleta, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení.

 

Ing. Hajný, řídící schůze, formuluje usnesení :

Shromáždění delegátů bere na vědomí žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, ul. E. Krásnohorské č. 321 o poskytnutí sponzorského daru pro kardiologické oddělení.

 

Jelikož nebylo připomínek, dal hlasovat o tomto návrhu :

Shromáždění delegátů schvaluje žádost kardiologického oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, ul. E. Krásnohorské č. 321, IČ 00534188 a poskytne tomuto oddělení sponzorský dar ve výši 100 tis.Kč. Tento dar by byl použit na nákup EKG přístroje.     

 

Hlasování :     PRO :   66                  PROTI :   9                            ZDRŽEL SE :   17

 

Schváleno.

 

(příloha č. 15)

 

 

Před bodem XVI. Diskuse předseda návrhové komise Ing. Gleta upozornil delegáty, že je třeba dokončit usnesení k dodatkům stanov. Je třeba vytvořit komisi pro úpravu stanov, obdržel z pléna dva návrhy.

 

Návrh p. Růžičky, sam.č. 1 – ukládá se představenstvu SBD svolat komisi do 31.8. 2001, do 31.10. 2001 podat představenstvu návrhy pro vypracování dodatku a do 31.12. 2001 dodatek zpracovat.

 

 

 

 

 

Návrh Ing. Kožušníka,CSc., sam.č. 66  – ustavit komisi pro úpravu stanov, do 30.9. 2001 zpracovat návrhy k dodatku ke stanovám, do 31.10. 2001 předložit samosprávám k projednání,  komisi navrhuje ve složení JUDr. Gurňák, Ing. Tkáč, p. Růžička a Ing. Kožušník, CSc.a do konce roku svolat mimořádné jednání shromáždění delegátů a předložit ke schválení nový dodatek

 

Před hlasováním o návrhu Ing. Kožušníka vyzval řídící schůze mandátovou komisi, aby zjistila usnášeníschopnost shromáždění delegátů

 

Předseda mandátové komise Ing. Čumíček sdělil, že v sále je přítomno 81 delegátů, jsme usnášeníschopní.

 

Ing. Hajný vyzval delegáty k hlasování k návrhu – SD schvaluje komisi pro úpravu stanov ve složení JUDr. Gurňák, Ing. Tkáč, p. Růžička a Ing. Kožušník, CSc., která do 30.9. 2001 zpracuje návrhy k dodatku ke stanovám a do 31.10. 2001 předloží samosprávám k projednání.

 

Hlasování :     PRO :   81                  PROTI :   0                            ZDRŽEL SE :   0

 

Schváleno.

 

 

Návrh Ing. Glety, předsedy návrhové komise :

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu ve spolupráci s touto komisí předložit ke schválení shromáždění delegátů dodatek ke stanovám do 10.12. 2001.

 

Hlasování :     PRO :   80                  PROTI :   1                            ZDRŽEL SE :   0

 

Schváleno.

 

Ing. Gleta předá návrhy, které obdržel od diskutujících p. Pyška, Ing. Drobische a p. Uherka komisi, kterou dnešní shromáždění delegátů schválilo.

 

 

XVI.    Diskuse

 

Ing. Hajný, řídící schůze, vyzval přítomné, aby se přihlásili do diskuse.

 

Z pléna se nepřihlásil nikdo.

 

Delegáti, zřejmě vzhledem k pokročilé hodině, začali postupně odcházet.

 

 

RNDr. Kůstka, předseda představenstva a ředitel družstva

 

-         po celou dobu jednání dnešního shromáždění si dělal poznámky, aby nyní mohl odpovědět na řadu otázek, které byly vzneseny diskutujícími, případné další odpovědi budou odeslány poštou, protože průběh SD je nahráván během svého vystoupení, hovořil k činnosti ředitele, co se změnilo a průběžně mění
od doby jeho nástupu na funkci ředitele, vyjádřil se k provedeným personálním změnám, k práci technického úseku

-         u kvality práce technického úseku se pozastavil, delegátům SD se zmínil o provedené finanční kontrole na správnost použití státního příspěvku na zateplení  pro domy
na ul. M. Chasáka a na ul. Novodvorské a pochybeních vedení družstva, především pak zaměstnanců technického úseku, na základě kterých bylo Finančním úřadem ve Frýdku-Místku přijato rozhodnutí o povinnosti družstva vrátit poskytnutou státní dotaci ve výši 697.000,--Kč a navíc zaplatit penále za neoprávněné zadržení prostředků státního rozpočtu republiky ve výši 353.379,--Kč.

 

 

Kubaczka Karel, sam.č. 7

 

-         bylo chybou, že vystoupení ředitele bylo až na závěr, mělo se uskutečnit dříve, protože většina delegátů již odešla a budou si myslet, že technickému náměstkovi bylo nebo bude ublíženo, s jeho prací také není spokojen

 

Ing. Strnadel, technický náměstek

 

-   reagoval na   vystoupení RNDr. Kůstky co se týče poskytnutých dotací na výše uvedené domy, delegátům se snažil vysvětlit, jak to s poskytnutím státního příspěvku všechno probíhalo

 

 

RNDr. Kůstka, předseda představenstva a ředitel družstva

 

-         reagoval na předchozí slova Ing. Strnadla

 

Ing. Hajný, řídící schůze, ukončil diskusi a vzhledem ke skutečnosti, že shromáždění delegátů nebylo v dané chvíli již usnášeníschopné, jeho jednání ukončil. Vznesené návrhy usnesení, která nemohly být z tohoto důvodu projednány, budou zaprotokolovány ve zprávě návrhové komise.

 

 

XVIII. Závěr

 

Ing. Hajný, řídící schůze, všem delegátům i hostům dnešního shromáždění delegátů poděkoval, taktéž  i pracovníkům družstva za přípravu a organizaci shromáždění delegátů.

 

 

Schůzi ukončena ve 23.15 hodin.

 

Ověřovatelé zápisu:

                                                                                    .............................................

                                                                                         K a l á b o v á  Jena

 

 

                                                                                    ..............................................

                                                                         P o l a k o v s k á   Andrea

Zapsala: Vatalová

 

Ve Frýdku-Místku dne 4.7. 2001

USNESENÍ

 shromáždění delegátů konaného dne 21.6. 2001 v restauraci Ještěr
ve Frýdku-Místku

 

 

 

Shromáždění delegátů :

 

 

A.        B e r e   n a   v ě d o m í :

 

1)   Zprávu představenstva družstva o činnosti, včetně  kontroly plnění usnesení z minulého shromáždění delegátů dle přílohy č.  2  k usnesení.

2)   Zprávu ředitele družstva, včetně zprávy o hospodaření družstva dle přílohy č. 3   k usnesení.

3)   Zprávu kontrolní komise, včetně stanoviska k roční účetní závěrce dle přílohy č. 4 k usnesení.

4)   Žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, ul. E. Krásnohorské 321, IČ 00534188 o poskytnutí sponzorského daru pro kardiologické oddělení dle přílohy č. 15 k usnesení.

 

 

 

B.                                        S c h v a l u j e :

 

 

1) Roční účetní závěrku za rok 2000 bez výhrad dle přílohy č. 6 k usnesení.

2) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2000 takto :

 

 

Zisk k rozdělení celkem                                                                               7 250 176,61 Kč

z toho :

 

Hospodářský výsledek středisek bytového hospodářství ve výši    +     1 650 534,14 

 

z toho :

a) zisk ve výši                                                                                                 1 650 907,64 Kč

    - přidělit do dlouhodobé přijaté zálohy

      (na opravy BF)

 

b) ztrátu ve výši                                                                                                        373,50 

    - uhradit z dlouhodobé přijaté zálohy

 

                                                       

Hospodářský výsledek ostatních středisek ve výši                            +         5 599 642,47        

přidělit :

 

a) do nedělitelného fondu                                                                                      560 000,-- 

b) do fondu kulturních a sociálních potřeb                                                             350 000,-- 

c) do fondu odměn                                                                                               350 000,-- 

d) do dlouhodobé přijaté zálohy na opravy BF                                                   4 339 642,47 Kč

 

3) Výplatu funkcionářských odměn za rok 2000 dle zásad pro poskytování odměn funkcionářů družstva schválených shromážděním delegátů dne 26.5. 1999.

           

- představenstvo          135 000,-- Kč

- kontrolní komise          60 000,-- Kč

- samosprávy               797 000,-- Kč

 

 

4)  Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva včetně navržených změn dle přílohy č. 7 k usnesení.

 

V čl.20 odst. 1) jednacího řádu SBD ve Frýdku-Místku se nahrazují slova první věty „Jednání nejvyššího orgánu družstva .... „ tímto zněním : „Jednání shromáždění delegátů družstva ...... „

 

V čl. 20 odst. 1)  jednacího řádu SBD ve Frýdku-Místku se nahrazuje pokračování první věty: „ ...... družstva zahajuje předseda nebo pověřený člen představenstva.“ tímto zněním :
„ ...... družstva zahajuje svolávající, který v úvodu navrhne zvolit orgány shromáždění delegátů.“

 

V čl. 20 odst. 1) jednacího řádu SBD ve Frýdku-Místku se nahrazuje původní text druhé a třetí věty : „V úvodu seznámí přítomné s návrhem pořadu jednání. Po schválení pořadu jednání jmenuje zapisovatele a nechá zvolit komisi mandátovou a návrhovou, ověřovatele zápisu, popř. komisi volební.“ tímto zněním : „ V úvodu seznámí přítomné s pořadem jednání. Jmenuje zapisovatele a nechá zvolit komisi mandátovou a návrhovou, ověřovatele zápisu a předsedajícího shromáždění popř. komisi volební.“

 

V čl.20 odst. 2) jednacího řádu SBD ve Frýdku-Místku se nahrazuje původní text : „Jednání nejvyššího orgánu družstva dále řídí předseda nebo pověřený člen představenstva“. tímto zněním : „ Jednání shromáždění delegátů družstva dále řídí předsedající shromáždění delegátů".

 

5)   Koupi ubytovny Válcoven plechu, a.s. na ul. Fűgnerové č.p. 236 ve Frýdku-Místku, katastrální území Frýdek, včetně pozemků, parc. čísla 3633/4, 3633/2, 3633/5
za maximální kupní cenu 1.800 tis.Kč, úhradu kupní ceny z prostředků nedělitelného fondu družstva, vložení těchto nemovitostí zpět do nedělitelného fondu družstva.

 

6)    Komisi pro úpravu stanov dle části sedmé, čl. VIII., odst. 20 zák.č. 370/2000 Sb. ve složení JUDr. Gurňák, Ing. Tkáč, p. Růžička a Ing. Kožušník, CSc., která
do 30.9. 2001 zpracuje návrhy k dodatku ke stanovám a do 31.10. 2001 předloží samosprávám k projednání.

 

7)    Poskytnutí sponzorského daru Nemocnici ve Frýdku-Místku, ul. E. Krásnohorské č.p. 321, IČ 00534188, ve výši 100 000,--Kč pro účely nákupu přístroje EKG
pro kardiologické oddělení.

                                                                                 

 

 

 

 

C.        N e s c h v a l u j e :

 

1)  Snížení částky 350 tis. Kč přídělu do FKSP a FO  na 200 tis.Kč.

 

2)  Dodatek č. 1 ke Stanovám, včetně jeho změn a doplňků dle přílohy č. 8 k usnesení.         

 

 

D.        V y h o v u j e :

 

Odvolání proti rozhodnutí představenstva SBD o vyloučení ze dne 29.1. 2001 paní Janě Dovičičové, nar. 22.5. 1947, bytem Na Aleji 2715 ve Frýdku-Místku.

 

E.        N e v y h o v u j e  :

 

1. Odvolání proti rozhodnutí představenstva SBD o vyloučení z družstva ze dne 29.1. 2001 paní Aleně Lyzákové, bytem Dr.M. Tyrše 3107 ve Frýdku-Místku a panu Josefu Lyzákovi bytem Frýdlantská 1443 ve Frýdku-Místku.

 

2. Odvolání proti rozhodnutí představenstva SBD o vyloučení z družstva ze dne 19.2. 2001 slečně Radaně Vajdíkové, nar. 24.9. 1975, bytem Frýdlantská 1888 ve Frýdku-Místku.

 

3. Odvolání proti rozhodnutí představenstva SBD o vyloučení z družstva ze dne 23.4. 2001 panu Bohuslavu Barošovi, nar. 7.8. 1962, bytem Jiráskova 566 ve Frýdku-Místku.

 

 

F.         U k l á d á :

 

1. Představenstvu družstva ve spolupráci s komisí pro úpravu stanov, jejíž členové jsou JUDr. Gurňák, Ing. Tkáč, p. Růžička a Ing. Kožušník, CSc., předložit ke schválení shromáždění delegátů dodatek ke stanovám do 10.12. 2001.

 

                                                                                              Zodpovídá : představenstvo  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

                                                                                              .............................................

                                                                                                     K a l á b o v á  Jena

                                                      

                                                                                              ..............................................

                                                                                              P o l a k o v s k á   Andrea

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 4.7. 2001