Zápis

 

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 4. června 2002 v Domě kultury Válcoven plechu, a.s. ve Frýdku-Místku

 

 

Přítomni :     dle prezenční listiny (příloha č. 1)

 

Program jednání :

 

Program jednání :

 

1.        Zahájení (včetně kontroly usnášeníschopnosti)

2.        Volba předsednictva shromáždění delegátů (předsedajícího a členů předsednictva)

3.        Jmenování zapisovatele

4.        Volba pracovních komisí

a)    mandátové komise

b)   návrhové komise

c)    volební komise

5.        Volba ověřovatelů zápisu

6.        Zpráva představenstva družstva

7.        Zpráva kontrolní komise

8.        Zpráva ředitele družstva

9.        Zpráva mandátové komise

10.    Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 4.12. 2001

a)    úpravy Jednacího a Volebního řádu

b)   změny Organizačního řádu

c)    seminář Vztahy mezi vlastníky a nájemci

d)   registrace stanov u obchodního rejstříku

e)    čestná prohlášení členů kontrolní komise a představenstva

f)     pravidelné rozbory hospodaření družstva

11.    Účetní závěrka za rok 2001 včetně návrhu na rozdělení zisku

12.    Rekonstrukce ubytovny „U lávky“

 

P ř e s t á v k a

 

13.    Rozšíření předmětu činnosti Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

14.    Dodatek č. 1 k Pravidlům Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování uvolněných družstevních bytů a pravidel pro stanovení výše dodatečného členského vkladu

15.    Statuty fondů

16.    Zásady pro odměňování funkcionářů orgánů družstva

17.    Volba náhradníků do kontrolní komise a představenstva

18.    Odvolání proti rozhodnutí představenstva

19.    Závěr

 

 

 

1.        Zahájení (včetně kontroly usnášeníschopnosti)

 

Shromáždění delegátů zahájil v 16.10 hod uvítáním delegátů a hostů JUDr. Miroslav Dokoupil, I. místopředseda představenstva.

Přítomným delegátům sdělil, že ze 189 pozvaných delegátů je v sále přítomno 96 delegátů a dnešní shromáždění delegátů je tedy usnášeníschopné.

 

2.        Volba předsednictva shromáždění delegátů (předsedajícího a členů předsednictva)

 

JUDr. Dokoupil navrhl složení pracovního předsednictva :

Ing. Zdeněk Kožušník, CSc., předseda představenstva                      

RNDr. Michal Kůstka, ředitel družstva

Ing. Miroslav Pláteník, předseda kontrolní komise

 

a požádal o dva návrhy z pléna, jelikož předsednictvo by mělo být pětičlenné.

 

Návrhy podány nebyly. Navrhuje představenstvo tříčlenné, pokud k tomu nemá nikdo z řad delegátů námitek a navrhuje hlasovat o všech třech členech předsednictva dohromady.

 

Námitky proti tomuto nebyly, JUDr. Dokoupil nechává hlasovat, sčítání hlasů provedou zaměstnanci správy družstva, jelikož ještě nebyla zvolena mandátová komise.

 

Hlasování k návrhu, aby pracovní předsednictvo pracovalo ve jmenovaném složení a jejím předsedou byl Ing. Zdeněk Kožušník, CSc. a celé Shromáždění delegátů řídil :

 

PRO :   95                               PROTI :   0                             ZDRŽEL SE :   1          

 

Schváleno.

 

JUDr. Dokoupil předal slovo řídícímu schůze Ing. Kožušníkovi, CSc.

 

 

3.        Jmenování zapisovatele

 

Ing. Kožušník, CSc. jmenoval zapisovatelkou dnešního shromáždění delegátů sl. Vatalovou Zuzanu, zaměstnankyni správy družstva.

 

 

 

4.        Volba pracovních komisí

 

Pracovní komise byly navrženy ve složení :

 

a)        mandátová komise         -           předseda          Ing. Tkáč Miroslav

členové            p. Škrlíková Jarmila

                        p. Pališková Jana

                        p. Urbanec Luděk

 

Hlasování -      PRO :   96                   PROTI :   0                 ZDRŽEL SE :   0          

 

 

b)        návrhová komise            -           předseda          Ing. Drobisch Jindřich

členové            Ing. Šabrňák Petr

                       JUDr. Rožnovská Božena

                       Mgr. Vrba Ivan

                       p. Němec Rostislav

 

Hlasování -      PRO :   95                   PROTI :   0                 ZDRŽEL SE :   1          

 

 

c)        volební komise               -           předseda          Ing. Rumíšek Jaromír

členové            Ing. Gleta František

                       Ing. Čumíček Jiří

                       p. Smékal Josef

                       Ing. Lonský Benjamin

 

Hlasování -      PRO :   96                   PROTI :   0                 ZDRŽEL SE :   0          

 

Pracovní komise byly schváleny v navrhovaném znění.

 

 

5.        Volba ověřovatelů zápisu

 

Předseda mandátové komise Ing. Tkáč sdělil přítomným, že nyní je v sále přítomno již 103 delegátů. Aby byl jakýkoliv návrh schválen, musí hlasovat pro 52 delegátů.

 

Jako ověřovatelé zápisu byly navrženi z pléna p. Křižka Karel a p. Šimanská Naděžda.

 

Hlasování -      PRO :   103                 PROTI :   0                 ZDRŽEL SE :   0          

 

Schváleno.

 

6.        Zpráva představenstva družstva

 

Zprávu představenstva družstva přednesl předseda představenstva Ing. Zdeněk Kožušník, CSc. (příloha č. 2).

 

 

7.        Zpráva kontrolní komise

 

Zprávu kontrolní komise včetně stanoviska k roční účetní závěrce přednesl předseda kontrolní komise Ing. Miroslav Pláteník (příloha č. 3).

 

 

Řídící schůze Ing. Kožušník, CSc. navrhuje přítomným delegátům přesunout bod 8. Zpráva ředitele družstva a některé další body, kde je potřeba hlasovat, až po přestávce, a to z důvodu těsné nadpoloviční většiny přítomných. Nebude to změna programu, jen změna pořadí.

 

Delegáti souhlasí.

 

9.        Zpráva mandátové komise

 

Předseda mandátové komise Ing. Tkáč přítomným sdělil, že na dnešní shromáždění delegátů bylo pozváno 189 delegátů s právem hlasovacím. V 16.10 hod bylo přítomno 103 delegátů, od 17.00 hod se počet zvýšil na 109 delegátů, tj. účast 57,67 %. Pro schválení předkládaných návrhů je zapotřebí minimálně 55 hlasů (příloha č. 4).

 

10.    Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 4.12. 2001

 

Ing. Kožušník, CSc. stručně připomenul delegátům a zhodnotil, zda bylo splněno usnesení bodu F. shromáždění delegátů ze dne 4.12. 2001, kterým představenstvu uložilo tyto úkoly :

 

a) Provést takové úpravy jednacího a volebního řádu, aby byly tyto uvedeny do souladu s platnými stanovami družstva a předložit je na dalším jednání shromáždění delegátů.

Termín : v textu

 

Ing. Kožušník, CSc. sdělil přítomným, že úpravy jednacího a volebního řádu jsou provedeny tak, že dnes přesně odpovídají stanovám a v žádném bodě se od nich neliší, avšak přiznává, že v řadě případů se některé věci opakují, proto se připravuje zcela nový jednací a volební řád.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů  schvaluje úpravu Jednacího a Volebního řádu Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku (příloha č. 5).

 

Hlasování -      PRO :   101                 PROTI :   1                 ZDRŽEL SE :   4          

 

Schváleno.

 

 

b)   Doplnit organizační řád o pravidla výběrových řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců a předložit je na dalším jednání shromáždění delegátů.

Termín : v textu

 

Ing. Kožušník, CSc. uvedl, že doposud organizační řád shromáždění delegátů neschvalovalo, 01.09. 2001 byl schválen nový organizační řád v představenstvu. Tento byl výrazně zkrácen, doplněn o pravidla výběrových řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců a na dnešním shromáždění delegátů by se měl tento organizační řád včetně příloh 1 a 2 schválit.

S tím souvisí i volba zástupce a náhradníka zástupce do výběrové komise pro výběrová řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku. Ing. Kožušník, CSc. delegátům vysvětlil, že účast zástupce shromáždění delegátů v této komisi bude dostatečnou pojistkou pro to, aby měli záruku, že u výběrového řízení probíhá všechno tak jak má a že při výběru kandidátů jsou důležité  především odborné předpoklady než cokoli jiného. 

 

Vyzval přítomné delegáty, aby podali své návrhy na zástupce. Žádné návrhy podány nebyly, žádá tedy přítomné, aby si to v průběhu dalšího projednávání bodů programu promysleli a své návrhy předali volební komisi.

 

Dotázal se, zda mají delegáti nějaké připomínky či dotazy k předloženému organizačnímu řádu.

 

p. Vratislav Němec, sam.č. 73

 

-       dotazuje se k bodu 3.2. písm f)  „ vykonává i jiné činnosti vyplývající ze stanov a rozhodnutí představenstva družstva“, co všechno může představenstvo rozhodnout, zda by se to nemohlo vypustit

 

 

JUDr. Miroslav Dokoupil, člen představenstva

 

-       navrhuje vypustit z organizačního řádu v bodě 3.2. písm. f)  „….. a rozhodnutí představenstva družstva.“, je to v rozporu se stanovami, stanovy neumožňují představenstvu jiné činnosti než vyjmenované

 

RNDr. Michal Kůstka, ředitel družstva

 

-       upozornil na formální opravy v bodě 7.1.3. , kde jsou vyjmenované referáty ekonomického úseku, požádal delegáty, aby si tyto opravili a přečetl jejich znění

 

Ing. Ivo Pospíšil, sam.č. 37

 

-       upozornil na formální a stylistické chyby

 

Ing. Kožušník, CSc. uvedl, že formální a stylistické chyby budou opraveny a provedena úprava v bodě 3.2. písm. f) dle návrhu JUDr. Dokoupila.

 

Vzhledem k tomu, že další připomínky či dotazy z řad pléna nebyly, nechal hlasovat k tomuto usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje Organizační řád Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku včetně příloh 1 a 2 s účinností od 5.6. 2002 s tím, že budou provedeny jazykové korektury dle připomínek delegátů (příloha č. 6).

 

Hlasování -      PRO :   96                   PROTI :   2                 ZDRŽEL SE :   5          

 

 

c)    Zorganizovat seminář k problematice vztahů mezi nájemci a vlastníky bytů s využitím zkušeností z jiných bytových družstev a odborníků v této problematice a závěry z tohoto semináře promítnout do přípravy nových stanov.

Termín : do konce 1. čtvrtletí 2002

 

Ing. Kožušník,CSc. - seminář „Vztahy mezi vlastníky a nájemci“ se konal dne 4.4. 2002 ve Frýdku-Místku v Domě kultury Válcoven plechu,. a.s. Na základě  tohoto semináře byl vypracován Sborník, který je možno zakoupit.   

 

 

 

d)    Nejpozději do 15-ti dnů předložit stanovy k registraci u obchodního soudu.

Termín : do 20.12. 2001

 

Ing. Kožušník, CSc. - stanovy byly předloženy k registraci u obchodního soudu ve stanoveném termínu.

 

e)        Předložit (členové představenstva i členové kontrolní komise):

a)    čestné prohlášení a podpisový vzor ve smyslu Obchodního zákoníku a živnostenského zákona,

b)   prohlášení, že není podnikatelem ani členem statutárních a dozorčích orgánů ve smyslu § 249 Obchodního zákoníku.

  Termín : do 31.1. 2002

 

Ing. Kožušník, CSc. - prohlášení členů představenstva a kontrolní komise byla předložena, noví členové předložili tato prohlášení po jejich nástupu do funkce a nyní jsou již i zaregistrováni v rejstříku.

 

f)     Provádět pravidelně rozbory hospodaření družstva, které budou volně přístupné delegátům.

Termín : čtvrtletně

 

Ing. Kožušník, CSc. – rozbory hospodaření družstva jsou pravidelně prováděny.

 

 

11.    Účetní závěrka za rok 2001 včetně návrhu na rozdělení zisku

 

Účetní závěrka za rok 2001 včetně návrhu na rozdělení zisku, kterou obdrželi delegáti písemně spolu s pozvánkou, byla již podrobně projednávána na seminářích delegátů v měsíci květnu (příloha č. 7).

 

Zprávu o účetní závěrce za rok 2001 včetně návrhu na rozdělení zisku přednesla p. Miluše Šrubařová, zástupkyně vedoucí ekonomického úseku. Uvedla, že závěrka byla ověřena auditorem a doporučena ke schválení jak představenstvem, tak kontrolní komisí.

 

Dotazy a připomínky z pléna nebyly.

 

Ing. Kožušník, CSc. přednesl usnesení a nechal hlasovat.

 

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje

a) řádnou roční účetní závěrku za rok 2001

b) rozdělení hospodářského výsledku

 

Hlasování -      PRO :   99                   PROTI :   0                 ZDRŽEL SE :   2          

 

Schváleno.

  

Další návrh usnesení, který byl delegátům předložen, je výplata funkcionářských odměn za rok 2001.

 

Dotazy a připomínky z pléna nebyly.

 

p. Šrubařová přednesla návrh usnesení.

 

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje výplatu funkcionářských odměn za rok 2001 dle zásad pro poskytování odměn funkcionářů družstva schválených shromážděním delegátů dne 26.5. 1999.

a)    představenstvo        135.000,--Kč 

b)   kontrolní komise        60.000,--Kč

c)    samosprávy 704.000,--Kč

 

Hlasování -      PRO :   102                 PROTI :   0                 ZDRŽEL SE :   0

 

Schváleno.

 

K dalšímu návrhu usnesení – výplata odměn pomocným komisím orgánů družstva za rok 2001 Ing. Kožušník, CSc. vysvětlil delegátům o které komise se jednalo např. komise pro úpravu stanov, komise pro výběrová řízení nad 50 tis. Kč, komise pro výběr vedoucích pracovníků a ředitele.

 

Dotaz z pléna – vysvětlit pojem neutrální středisko.

 

Vysvětlila p. Šrubařová – na neutrální středisko se účtují úroky.

 

p. Šrubařová přednesla návrh usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje podle čl. 4 bodu 4 Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva platných v roce 2001 výplatu odměn členům pomocných komisí orgánů družstva za rok 2001 ve výši 42.400 Kč z prostředků neutrálního střediska.

   

Hlasování -      PRO :   92                   PROTI :   2                 ZDRŽEL SE :   9

 

Schváleno.

 

 

12.    Rekonstrukce ubytovny „U lávky“

 

Řídící schůze předal slovo Ing. Hajnému, vedoucímu technického úseku správy družstva.

 

Podrobné informace k rekonstrukci ubytovny „U lávky“ byly již delegátům podány na seminářích v měsíci květnu. Ing. Hajný ve stručnosti základní informace zopakoval, především pak hovořil o celkových plánovaných nákladech na rekonstrukci, které by neměly překročit částku 5mil. 400 tis. Kč.

 

Dotazy z pléna – cena plánovaných nákladů je dost vysoká, zda se nedá snížit.

 

Ředitel RNDr. Kůstka  uvedl, že návratnost této částky se předpokládá v průběhu příštího roku.

 

Ing. Kožušník, CSc. – doplňuje, že bude stanovena komise, která bude celkové náklady hlídat.

 

Ing. Hajný přednesl návrh usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje financování rekonstrukce ubytovny „U lávky“, Fügnerova č.p. 2367 ve Frýdku-Místku z vlastních zdrojů, tj. z nedělitelného fondu ve výši  včetně DPH  5.400.000,--Kč.

 

Hlasování -      PRO :   86                   PROTI :   4                 ZDRŽEL SE :   7

 

Schváleno.

 

 

Ing. Kožušník přítomným sdělil, že s tímto schváleným usnesením souvisí bod programu jednání, a to Statuty fondů.

 

15.    Statuty fondů

 

Ing. Kožušník, CSc. delegátům vysvětlil, že byl vytvořen fond na financování rekonstrukce ubytovny „U lávky“. Je to na základě doporučení auditora.

 

Ing. Kožušník, CSc. přednesl návrh usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje statuty fondů, a to :

-       fond družstevní výstavby

-       fond členských podílů

-       fond dodatečných investic družstevní bytové výstavby

-       nedělitelný fond

-       fond kulturních a sociálních potřeb (sociální fond)

-       fond odměn

-       fond dodatečných členských vkladů

-       fond financování investic

(příloha č. 8)

 

Hlasování -      PRO :   94                   PROTI :   1                 ZDRŽEL SE :   6

 

Schváleno.

 

 

13.    Rozšíření předmětu činnosti Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

 

Ing. Kožušník, CSc. předal slovo řediteli družstva RNDr. Kůstkovi.

 

RNDr. Kůstka uvedl, že do budoucna je snahou jak správy, tak představenstva zajišťovat další zdroje příjmu, respektive snižovat náklady tam, kde si družstvo může svými lidmi, svými prostředky některé činnosti zajistit. V současnosti má družstvo kandidáty na revizní techniky elektro, plynu a byla by škoda zadávat tuto činnost externě. Vůči Společenství vlastníků jednotek musí mít družstvo na toto živnost.

Dalšími zdroji příjmu pak může být pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnost.

 

Dotazy a připomínky z pléna nebyly.

 

Ing. Kožušník, CSc. přednesl návrh usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů  schvaluje rozšíření živnosti o činnosti revize elektro a hromosvodů a plynu, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.

 

Hlasování -      PRO :   100                 PROTI :   0                 ZDRŽEL SE :   3

 

Schváleno.

 

Ing. Kožušník, CSc. se ještě vrátil ke zprávě představenstva, k níž byl připraven návrh následujícího usnesení. Hlavním důvodem předložení tohoto usnesení je osvobození od daně darovací i převody jednotek do vlastnictví těch členů družstva, kteří o tento převod požádali po 30.6. 1995.

 

Ing. Kožušník, CSc. přednesl návrh usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje  převody vlastnictví jednotek – bytů a nebytových prostor do vlastnictví člena družstva, který je nájemcem a který vyzval nebo vyzve družstvo k uzavření smlouvy o převodu jednotky po 30.6. 1995. Člen družstva – nájemce, však musí splňovat všechny ostatní podmínky stanovené v ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v jeho platném znění. Tento převod jednotky se považuje za převod podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v jeho platném znění.

 

Hlasování -      PRO :   102                 PROTI :   0                 ZDRŽEL SE :   0

 

Schváleno.

 

 

16.    Zásady pro odměňování funkcionářů orgánů družstva

 

Ing. Kožušník, CSc. vysvětlil delegátům důvody, které vedly k vypracování nových Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva a dotázal se přítomných, zda mají připomínky či dotazy.

 

Připomínky ani dotazy nebyly, Ing. Kožušník, CSc. přednesl návrh usnesení :

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů  schvaluje Zásady pro poskytování odměn funkcionářům družstva s účinností od 1.1. 2002 (příloha č. 9).

 

Hlasování -      PRO :   93                   PROTI :   2                 ZDRŽEL SE :   2

 

Schváleno.

 

 

14.    Dodatek č. 1 k Pravidlům Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování uvolněných družstevních bytů a pravidel pro stanovení výše dodatečného členského vkladu

 

Ing. Kožušník, CSc. vysvětlil delegátům, že je zde předkládán návrh – Dodatek č. 1 k Pravidlům Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování uvolněných družstevních bytů a pravidel pro stanovení výše dodatečného členského vkladu, který se týká 26 osob, kterým by se umožnilo formou dodatečných členských vztahů přidělit znovu jejím rodinným příslušníkům uvolněný družstevní byt. Těm lidem přidělit znovu byt nelze, tím by se porušily stanovy. Toto „vstřícné gesto“ má přechodný charakter, platí pouze do konce tohoto roku.

 

p. Křenek, sam.č. 301

 

-       jedná se o 26 osob, kteří měli dluh v letech 1991 až 1998, dluh mají zaplacen, ale podle dnešních stanov, nemají možnost se stát znovu členem družstva po splacení dluhu, mají doživotní vyloučení

-       u nich v domě mají paní, která nezareagovala na zvýšení nájmu a platila stále stejně, tím jí vznikl dluh + penále, který činil cca 6.000 Kč a který zaplatila, a to, že byla vyloučena se dověděla až u soudu a na družstvu ji bylo řečeno, že se nic neděje, že bydli,

-       na družstvu byla v roce 1997 vydána Směrnice S-01, která umožňovala po splacení dluhu zaplatit za každý pokoj 20 tis. Kč a mohli získat byt zpět, ale vyloučení členové se o ní nikdy nedozvěděli

-       nesouhlasí s tím, že je v dnešním předkládaném Dodatku č. 1 v bodě 6 uvedeno, že členství se může získat za 80% ceny bytu, je toho názoru, že za tu cenu si každý může koupit byt jiný a nemusí být u družstva

-       nabádá delegáty, aby se zamysleli nad výší  80% ceny bytu, protože se jedná o 26 osob, kteří mají dluh přece splacen a nadále platí nájem, plní svoje povinnosti, nelze je jen tak vystěhovat

 

 

RNDr. Kůstka, ředitel družstva

-       reagoval na vystoupení p. Křenka

-       v prosinci loňského roku, kdy se měnily a schvalovaly stanovy, zde byl předkládán návrh na změnu v bodě, aby mohl být znovu přijat za člena, ale tento návrh delegáty schválen nebyl

-       dále upřesnil některé informace, např. , že těm lidem, kteří měli dluh, byla dána možnost obnovit si členství, oni zaplatili dluh, ale dál už se nestarali o to, aby si obnovili členství a také družstvo je v minulosti nemělo kam vystěhovat, družstvo nemělo možnost zajistit na základě rozhodnutí soudu náhradní ubytování

-       v tomto okamžiku jiné řešení, právně čisté, není, než přijmout navrhovaný Dodatek č. 1, ale záleží jen na delegátech jakou určí částku ceny bytu

 

 

Ing. Kožušník, CSc., předseda představenstva

 

-       v příštím roce budou provedeny v tomto směru změny a úpravy, ale momentálně nynější zákony, stanovy nelze změnit, nelze je změnit ani rozhodnutím tohoto shromáždění delegátů

 

p. Bleha, sam.č. 177

 

-       hovořil o odvolání p. Šárky Králové proti rozhodnutí představenstva, kdy tato paní dlužila cca 21 .560,--Kč, je samoživitelka a přišla o své dvouletého dítěte zrovna v době, kdy jí byla doručeno sdělení o vyloučení, i když to sdělení nepřevzala, považuje se toto jako doručené, její rodina se odvolala, ale ne v termínu a dluhy zaplatila

-       domnívá se, že by bylo přijatelné pro shromáždění delegátů pokud by upravilo návrh Dodatku č. 1 v bodě 6 místo 80% ceny bytu zvolit variantu 10%

 

 

p. Tobola, sam. č. 53

 

-       podpořil předcházející řečníky v tom, že tento předkládaný návrh 80% ceny bytu je příliš tvrdý

-       jestliže těch 26 osob zaplatili veškeré své pohledávky, navrhuje, aby bod č. 6 byl upraven a aby procentuelní hodnota byla kolem 20-25%

 

JUDr. Dokoupil, I. místopředseda představenstva

 

-       hovořil o dlužnících a o celkové výši jejich dluhu vůči družstvu, pokud se týče poplatku 20.tis.Kč za pokoj, to je pravda, sám to na družstvu zavedl, dnes to nelze, protože by to bylo považováno za vynucený dar a pokud by ten člověk namítal, že to bylo vynuceno, tak bychom to museli vrátit a byt by mu zůstal

-       pokud je zde takový názor, že ti lidé by neměli být trestáni 80%, tak navrhuje přijat 25%

 

 p. Palečková, sam.č. 42

 

-       dotazuje se, kde jsou uvedeni ti dlužníci, kteří dluží více než 100 tis.Kč, protože v tom dnešním předkládaném seznamu 26 osob nejsou

 

RNDr. Kůstka, ředitel družstva

 

-   vysvětlil delegátům, že na dnešním shromáždění delegátů jednáme pouze o těch dlužnících, kteří podali odvolání proti vyloučení v zákonné lhůtě, pokud byl někdo vyloučen dříve ať už se odvolal a bylo to neschváleno shromážděním delegátů, nebo se neodvolal, tak ty dneska neprojednáváme, pokud má někdo zájem, informovat se o těchto dlužnících, kolik dluží a další informace, ty jsou zpracovávány a aktualizovány pravidelně a předkládány představenstvu, informace lze získat u Mgr. Vrby

 

Ing. Kožušník, CSc., předseda představenstva

-       doplnil ředitele, že ti dlužníci s vysokými částkami jsou již samozřejmě vyloučeni, jsou to většinou speciální případy, kdy je např. dlužník v nápravném zařízení, nebo z důvodu časových, kdy soudy pracují pomalu atd.

 

Návrh z pléna – místo 80% ceny bytu polovinu tj.  40%

 

Další dotazy z pléna nebyly, Ing. Kožušník nechal hlasovat postupně o 3 pozměňujících návrzích, a to změny v bodu 6 Dodatku č. 1 místo 80% ceny bytu  40%, pak 25%, pak 10%.

 

USNESENÍ :

Shromáždění  delegátů schvaluje Dodatek č. 1 k Pravidlům Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování uvolněných družstevních bytů a pravidel pro stanovení výše dodatečného členského vkladu se změnou v bodě III.6. (80% se mění na  40%).

 

Hlasování -      PRO :   30                   PROTI :   60               ZDRŽEL SE :   5

 

Neschváleno.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů  schvaluje Dodatek č. 1 k Pravidlům Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování uvolněných družstevních bytů a pravidel pro stanovení výše dodatečného členského vkladu se změnou v bodě III.6. (80% se mění na  25%).

            (příloha č. 10)

 

Hlasování -      PRO :   90                   PROTI :   1                 ZDRŽEL SE :   4

 

Schváleno.

 

Jelikož byl návrh přijat o návrhu 10% se již nehlasovalo.

 

 

Ing. Kožušník, CSc. sdělil přítomným, že nyní bude 15 min. přestávka (18.45 hod – 19.00 hod) a vyzval znovu delegáty, aby volební komisi předložili své návrhy na zástupce pro výběrová řízení, návrhy na náhradníka zástupce pro výběrová řízení, návrhy na náhradníky do představenstva a kontrolní komise.

 

PŘESTÁVKA

 

Zpráva mandátové komise

 

Po přestávce podal zprávu předseda mandátové komise Ing. Tkáč o počtu přítomných delegátů, v sále je přítomno 95 delegátů, shromáždění delegátů je nadále usnášeníschopné.

 

 

18.    Odvolání proti rozhodnutí představenstva

 

Podklady s charakteristikou jednotlivých osob, kteří se odvolali ke shromáždění delegátů proti rozhodnutí představenstva o vyloučení obdrželi delegáti spolu s pozvánkou.

 

Ing. Kožušník, CSc. předal slovo Mgr. Vrbovi, který přednesl delegátům jednotlivá odvolání a zároveň sdělil delegátů, zda je dluh k dnešnímu dni uhrazen či nikoliv a zda představenstvo doporučuje shromáždění odvolání vyhovět nebo nevyhovět. O každém návrhu se hlasuje jednotlivě.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva nevyhovuje odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze dne 1.10. 2001 pana Ing. Jiřího Kryštofa, nar. 19.12. 1962, bytem Frýdek-Místek, Jungmannova 444, člena družstva a nájemce družstevního bytu č. 11 o velikosti 1+3 v domě č.p. 444 na ul. Jungmannova ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné. (příloha č. 11)

 

Hlasování -      PRO :   0                     PROTI :   84               ZDRŽEL SE :   9

 

Neschváleno.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva nevyhovuje odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze dne 4.2. 2002 pana Dušana Kratoše, nar. 22.5. 1967 a paní Marty Kratošové, nar. 9.6. 1968, bytem Frýdek-Místek, J. Čapka 3088, společné členy družstva a nájemce družstevního bytu č. 7 o velikosti 1+2 v domě č.p. 3088 na ul. J. Čapka ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné. (příloha č. 12)

 

Hlasování -      PRO :   0                     PROTI :   85               ZDRŽEL SE :   6

 

Neschváleno.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů  v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva nevyhovuje odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze dne 7.12. 2001 pana Vlastimila Poláka, nar. 28.4. 1959 a paní Jarmily Polákové, nar. 30.12. 1964, bytem Frýdek-Místek, Dr.M. Tyrše 3106, společné členy družstva a nájemce družstevního bytu č. 54 o velikosti 1+3 v domě na ul. Dr.M. Tyrše ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné. (příloha č. 13)

 

 

Hlasování -      PRO :   16                   PROTI :   48               ZDRŽEL SE :   21

 

Neschváleno.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva nevyhovuje odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze dne 4.2. 2002 pana Ladislava Šimáka, nar. 6.11. 1960, bytem Frýdek-Místek, M. Chasáka 3149 a paní Jaroslavy Šimákové, nar. 6.7. 1965, bytem Slovenská republika, Slovinky 29, společné členy družstva a nájemce družstevního bytu č. 18 o velikosti 1+3 v domě č.p. 3149 na ul. M. Chasáka ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné. (příloha č. 14)

 

Hlasování -      PRO :   0                     PROTI :   88               ZDRŽEL SE :   3

 

Neschváleno.

 

 

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva nevyhovuje odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze dne 7.1. 2002 pana Miloše Poláška, nar. 17.1. 1957, bytem Frýdek-Místek, Beethovenova 1850, člena družstva a nájemce družstevního bytu č. 20 o velikosti 1+1 v domě č.p. 1850 na ul. Beethovenova ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné. (příloha č. 15)

 

Hlasování -      PRO :   0                     PROTI :   90               ZDRŽEL SE :   5

 

Neschváleno.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva nevyhovuje odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva ze dne 18.3. 2002, kterým neschválilo přijetí manželů Ing. Karla Hajdy, nar. 7.9. 1956 a Ing. Jany Adamcové, nar. 25.4. 1956, oba bytem Frýdek-Místek, J. Opletala 178, za členy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné. (příloha č. 16)

 

Hlasování -      PRO :   0                     PROTI :   86               ZDRŽEL SE :   5

 

Neschváleno.

 

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva nevyhovuje odvolání proti usnesení představenstva č. 42.12.10. ze dne 4.2. 2002, kterým představenstvo rozhodlo nepřijmout paní Janu Pavlokovou, nar. 5.2. 1952, bytem Frýdek-Místek, Novodvorská 3066, za člena Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné. (příloha č. 17)

 

Hlasování -      PRO :   0                     PROTI :   88               ZDRŽEL SE :   5

 

Neschváleno.

 

USNESENÍ :

a) Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-místku bere na vědomí informaci o podání paní Šárky Králové, nar. 17.7. 1961, bytem Frýdek-Místek, Dr.M. Tyrše 3103, ze dne 15.11. 2001, označeném jako odvolání proti usnesení představenstva č. 20.9.5. ze dne 29.1. 2001 o vyloučení z družstva podle čl. 27 odst. 1 písm. e) Stanov družstva. (příloha č. 18)

 

b)   Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku konstatuje, že odvolání bylo podáno opožděně a proto v souladu s § 231 odst. 4 obch.zák. právo na odvolání zaniklo, neboť nebylo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Pověřuje představenstvo družstva informovat paní Šárku Královou  o této skutečnosti v termínu do 15.6. 2002. (příloha č. 18)

 

Hlasování k b) - PRO :   89                 PROTI :   1                 ZDRŽEL SE :   5

 

Schváleno.

USNESENÍ :

a) Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku bere na vědomí informaci o podání pana Josefa Papeže, nar. 17.11. 1938 a paní Edity Papežové, nar. 15.4. 1927, oba bytem Frýdek-Místek, Ant. Staška 273 ze dne 13.5. 2002, označeném jako odvolání proti usnesení představenstva č. 35.9.9. ze dne 15.10. 2001 o vyloučení z družstva podle čl. 27 odst. 1 písm. e) Stanov družstva. (příloha č. 19)

 

b) Shromáždění  delegátů  Stavebního bytového družstva  ve Frýdku-Místku   konstatuje,    že odvolání bylo podáno opožděně a proto v souladu s § 231 odst. 4 obch.zák. právo na odvolání zaniklo, neboť nebylo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Pověřuje představenstvo družstva informovat manžely Josefa a Editu Papežovi o této skutečnosti v termínu do 15.6. 2002. (příloha č. 19)

 

Hlasování k b) - PRO :   89                 PROTI :   1                 ZDRŽEL SE :   5

 

Schváleno.

 

USNESENÍ :

a) Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku bere na vědomí informaci o podání pana Libora Zemana, nar. 29.8. 1976 a Markéty Zemanové, nar. 0.5. 1976, oba bytem Frýdek-Místek, Dobrovského 3096, ze dne 4.12. 2001, označeném jako odvolání proti usnesení představenstva č. 30.8.5. ze dne 9.7. 2001 o vyloučení z družstva podle čl. 27 odst. 1 písm. e) Stanov družstva. (příloha č. 20)

 

b) Shromáždění  delegátů  Stavebního bytového družstva  ve Frýdku-Místku   konstatuje,    že odvolání bylo podáno opožděně a proto v souladu s § 231 odst. 4 obch.zák. právo na odvolání zaniklo, neboť nebylo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Pověřuje představenstvo družstva informovat manžely Libora a Markétu Zemanovy o této skutečnosti v termínu do 15.6. 2002. (příloha č. 20)

 

Hlasování k b) - PRO :   89                 PROTI :   1                 ZDRŽEL SE :   5

 

Schváleno.

 

 

17.    Volba náhradníků do kontrolní komise a představenstva

 

Ing. Kožušník, CSc. předal slovo předsedovi volební komise Ing. Rumíškovi, ten je ale indisponován, slova se ujal člen volební komise Ing. Gleta.

 

Ing. Gleta delegátům sdělil, že volba bude veřejná, volební komise žádný návrh na změnu způsobu volby neobdržela.

 

Delegáty informoval, že Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku do doby konání shromáždění delegátů neobdrželo z jednotlivých samospráv žádný návrh kandidátů do kontrolní komise ani do představenstva. Volební řád umožňuje podávat návrhy z pléna, volební komise obdržela do této chvíle pouze jeden návrh, a to od p. Kubaczky, který navrhuje  jako náhradníka do představenstva pana Ing. Alfonse Kocicha.

 

Ing. Gleta se dotázal Ing. Kocicha, zda s kandidaturou souhlasí, pokud ano, žádá, aby se krátce představil a podal o sobě informace, co se týče vztahu k družstvu.

 

Ing. Alfons Kocich

- s kandidaturou na náhradníka do představenstva souhlasí, členem družstva je od roku 1970, rok narození 1929, pracuje ve výboru samosprávy č. 115, vlastník

 

Dále Mgr. Metz navrhuje jako náhradníka do představenstva Ing. Josefa Vojkovského.

 

Ing. Gleta se dotázal Ing. Vojkovského, zda s kandidaturou souhlasí.

 

Ing. Josef Vojkovský

- s kandidaturou na náhradníka do představenstva souhlasí, členem družstva od roku 1964, rok narození 1928, pracuje ve výboru samosprávy č. 60, vlastník  

 

Do kontrolní komise žádné návrhy nejsou.

 

Ing. Gleta vyzval delegáty k hlasování, dle volebního řádu se bude hlasovat o kandidátech podle abecedního seznamu a kdo získá více hlasů bude 1. náhradník, další pak druhý náhradník.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů volí Ing. Alfonse Kocicha jako náhradníka do představenstva.

 

Hlasování -      PRO :   77                   PROTI :   1                 ZDRŽEL SE :   7

 

Schváleno.

 

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů volí Ing. Josefa Vojkovského jako náhradníka do představenstva.

 

Hlasování -      PRO :   80                   PROTI :   0                 ZDRŽEL SE :   7

 

Schváleno.

 

 

Ing. Gleta sdělil delegátům výsledek voleb náhradníků do představenstva  -

 

Jako 1. náhradník  do představenstva byl zvolen Ing. Josef Vojkovský,

jako 2. náhradník do představenstva Ing. Alfons Kocich.

 

Ing. Gleta delegátům oznámil, že volební komise obdržela návrhy kandidátů na zástupce shromáždění delegátů do výběrové komise pro výběrová řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku :

 

p. Miloslav Kretek, Ing. Petr Kaluža,  Ing. Ivo Pospíšil, p. Jagošová Štefanie

 

Proběhla diskuse v plénu, zda se bude volit, nebo se volby odloží na jednání příštího shromáždění delegátů.

 

Hlasování o protinávrhu, že se volby zástupce a jeho náhradníka shromáždění delegátů do výběrové komise pro výběrová řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku odloží na příští zasedání shromáždění delegátů :

 

Hlasování -      PRO :   18                   PROTI :   70               ZDRŽEL SE :   3

 

Neschváleno.

 

Ing. Gleta žádá navrhované kandidáty, aby se krátce představili a pak nechal hlasovat o každém navrhovaném kandidátovi zvlášť dle abecedního seznamu.

 

Ing. Jan Kaluža

- členem družstva od roku 1980, rok narození 1953, pracuje ve výboru samosprávy č. 124, nájemce

 

p. Miloslav Kretek

- členem družstva od roku 1974, rok narození 1951, pracuje ve výboru samosprávy č. 121, nájemce, část. invalidní důchodce

 

Ing. Ivo Pospíšil

- členem družstva od roku 1966, rok narození 1940, pracuje ve výboru samosprávy č. 37, nájemce, důchodce

 

p. Štefanie Jagošová

- není již přítomna na shromáždění delegátů, nebude se o ní hlasovat

 

Ing. Gleta nechává hlasovat o jednotlivých kandidátech, kdo obdrží nejvyšší počet hlasů PRO bude zástupce, ostatní pak 1. a 2 náhradník zástupce.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů volí zástupcem shromáždění delegátů do výběrové komise pro výběrová řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pana Ing. Jana Kalužu.

 

Hlasování -      PRO :   69                   PROTI :   19               ZDRŽEL SE :   0

 

Schváleno.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů volí zástupcem shromáždění delegátů do výběrové komise pro výběrová řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pana Miloslava Kretka :

 

Hlasování -      PRO :   47                   PROTI :   0                 ZDRŽEL SE :   39

 

Neschváleno.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů volí zástupcem shromáždění delegátů do výběrové komise pro výběrová řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Ing. Iva Pospíšila.

 

Hlasování -      PRO :   67                   PROTI :   5                 ZDRŽEL SE :   18

 

Schváleno.

 

 

Ing. Gleta sdělil výsledek hlasování :

 

Shromáždění delegátů zvolilo Ing. Jana Kalužu jako zástupce shromáždění delegátů do výběrové komise pro výběrová řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku.

 

Shromáždění delegátů zvolilo Ing.. Iva Pospíšila jako náhradníka zástupce shromáždění delegátů do výběrové komise pro výběrová řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku.

 

(příloha č. 21)

 

 

Ing. Kožušník, CSc. přednesl delegátům návrh usnesení bod F 1-5,  kde shromáždění delegátů ukládá představenstvu :

 

1)        Připravit návrh nových stanov družstva.

Termín : jarní zasedání SD 2003

2)        Připravit návrh nového Jednacího a Volebního řádu družstva.

Termín : jarní zasedání SD 2003

3)        Zpracovat analýzu dalších možných příjmů družstva a zvyšování efektivnosti činnosti správy družstva, jejíž součástí bude i zhodnocení důsledků převodů bytů a vytváření Společenství vlastníků jednotek pro družstvo a jeho členy.

Termín : jarní  zasedání SD 2003.

4)        Předložit shromáždění delegátů závěrečnou zprávu a vyhodnocení celé akce a efektivnost vynaložených finančních prostředků na rekonstrukci ubytovny „U lávky“.

Termín : jarní zasedání SD 2003.

5)        Na základě zjištění technického stavu jednotlivých domů realizovat nezbytná opatření, včetně případného zvýšení příspěvků na dlouhodobou zálohu na opravy.

Termín : jarní zasedání SD 2003.

 

 

Delegáti souhlasí, aby hlasování proběhlo k bodu F 1 -5 dohromady.

 

Dle sdělení mandátové komise je v sále přítomno 95 delegátů s právem hlasovacím.

 

 

 

 

Hlasování k přednesenému návrhu usnesení, bod F 1 až 5 :

 

Hlasování -      PRO :   86                   PROTI :   1                 ZDRŽEL SE :   7

 

Schváleno.

 

Ing. Kožušník, CSc. dále předal slovo Ing. Drobischovi, předsedovi návrhové komise.

 

Ing. Drobisch delegátům sdělil, že návrhová komise obdržela jeden pozměňující návrh, který byl však navrhujícím stažen (p. Kubačka Vladimír, sam.č. 51) a přednesl návrh usnesení, který obdrželi delegáti u prezence a konstatoval, že dnešní shromáždění delegátů přijalo usnesení v bodě A, B, C, D, E, F. O těchto jednotlivých návrzích bylo hlasováno v průběhu jejich projednávání dle programu.

(příloha č. 22)

 

8.        Zpráva ředitele družstva

 

Zprávu ředitele družstva přednesl RNDr. Michal Kůstka, ředitel družstva (příloha č. 23).

 

 

Ing. Kožušník, CSc. vyzval delegáty, zda mají k přednesené zprávě ředitele nějaké dotazy. Dotazy z pléna nebyly.

 

Ing. Kožušník, CSc. dále delegátům sdělil, že obdržel během jednání shromáždění delegátů dvě přihlášky do diskuse.

 

 Ing. Josef Vojkovský

 

-       má diskusní příspěvek k bodu 10. c), svůj požadavek předává písemně a žádá písemnou odpověď

 

p. Milan Jedlička, sam.č. 181

 

-       dotazuje se na postup v prošetřování oprávněnosti odstupného Ing. Štěpánkovi v loňském roce, žádá informace o aktuálním stavu v této věci

 

-   žádá o zaprotokolování odpovědi na tyto dotazy

 

Ing. Kožušník, CSc. požádal JUDr. Dokoupila o odpověď na dotazy p. Jedličky.

 

JUDr. Miroslav Dokoupil, I. místopředseda představenstva

 

-  Věc je nutno rozdělit na dvě části, tzn. na část, zda došlo k bezdůvodnému obohacení Ing. Štěpánka a na část případné trestní odpovědnosti stávajícího ředitele družstva, pokud by k tomu došlo.

 

-  Je žaloba u soudu, tzn. civilního, kde ředitel Ing. Štěpánek je žalován o určitou částku, kterou považujeme za bezdůvodné obohacení, tzn. byla by to částka, která byla vyplacena v rozporu s předpisy družstva nebo s předpisy tj. zákoníkem práce. Pokud by soud uznal, že částku ředitel Štěpánek dostal neoprávněně, tak ji musí vrátit, tím družstvu žádná škoda nevzniká. V případě, že soud uzná, že částku dostal ředitel Štěpánek oprávněně, tak se potvrdí, že stávající ředitel RNDr. Kůstka částku vyplatil oprávněně. To je ta část občanskoprávní nebo-li pracovněprávní. Takže tam opravdu, tím, že jsme to zažalovali, tak budeme respektovat rozhodnutí soudu a jedině na tom se může prokázat, jestli ta částka byla vyplacena oprávněně nebo neoprávněně.

 

-  Druhá věc současně probíhající řízení trestní, v rámci kterého bylo představenstvo družstva požádáno Policií České republiky, aby se vyjádřilo k tomu, zda se připojuje k náhradě škody proti stávajícímu řediteli. Představenstvo svým hlasováním rozhodlo na můj návrh, že se nepřipojuje, a to z toho důvodu, že v civilním řízení nebylo zatím prokázáno, že nějaká škoda družstvu vznikla. Pokud škoda družstvu vznikne, určitou částku ředitel stávající podepsal již jako uznání dluhu, případná další částka, pokud by bývalému řediteli byla vyplacena neoprávněně, tak ji bude muset Ing. Štěpánek vrátit a škoda by nevznikla. Pokud bychom měli potom vyčíslovat nějaký úrok nebo nějaké náklady, tak na základě návrhu škodní komise, v tomto případě asi představenstva, které by vymáhalo případnou škodu po řediteli družstva. To je vše z hlediska občansko právního nebo-li pracovně právního i z hlediska trestního. Ani jedna věc není dosud pravomocně skončena.

 

 

19.  Závěr

 

Ing. Kožušník, CSc. poděkoval všem přítomným a shromáždění delegátů ukončil ve 20.45 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

                                                                                                       …..………………………….

 

                                                                                                                K ř i ž k a  Karel

 

 

                                                                                                        .…………………………….

                                                                                                          Š i m a n s k á   Naděžda     

 

Zapsala : Vatalová

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 13.6. 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 4. června 2002  ve velkém sálu Domu kultury

Válcoven plechu, a.s. ve Frýdku-Místku

 

 

Shromáždění delegátů :

 

A.   Bere na vědomí :

 

1)        Zprávu představenstva družstva o činnosti

2)        Zprávu ředitele družstva

3)        Zprávu kontrolní komise

4)        Informaci o podání pana Libora Zemana, nar. 29.8. 1976 a Markéty Zemanové, nar. 20.5. 1976, oba bytem Frýdek-Místek, Dobrovského 3096, ze dne 4.12. 2001, označeném jako odvolání proti usnesení představenstva č. 30.8.5. ze dne 9.7. 2001 o vyloučení z družstva podle čl. 27 odst. 1 písm. e) Stanov družstva.

5)        Informaci o podání paní Šárky Králové, nar. 17.7. 1961, bytem Frýdek-Místek, Dr.M. Tyrše 3103, ze dne 15.11. 2001, označeném jako odvolání proti usnesení představenstva č. 20.9.5. ze dne 29.1. 2001 o vyloučení z družstva podle čl. 27 odst. 1 písm. e) Stanov družstva.

6)        Informaci o podání pana Josefa Papeže, nar. 17.11. 1938 a paní Edity Papežové, nar. 15.4. 1927, oba bytem Frýdek-Místek, Ant. Staška 273 ze dne 13.5. 2002, označeném jako odvolání proti usnesení představenstva č. 35.9.9. ze dne 15.10. 2001 o vyloučení z družstva podle čl. 27 odst. 1 písm. e) Stanov družstva.

 

 

B.   Konstatuje a pověřuje :

 

1)        Odvolání proti usnesení představenstva č. 30.8.5. ze dne 9.7. 2001 o vyloučení z družstva podle čl. 27 odst. 1 písm. e) Stanov družstva pana Libora Zemana, nar. 29.8. 1976 a Markéty Zemanové, nar. 20.5. 1976, oba bytem Frýdek-Místek, Dobrovského 3096, ze dne 4.12. 2001, bylo podáno opožděně, a proto v souladu s § 231 odst. 4 Obch.zák. právo na odvolání zaniklo, neboť nebylo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Pověřuje představenstvo družstva informovat manžely Libora a Markétu Zemanovy o této skutečnosti v termínu do 15.6. 2002.

2)        Odvolání proti usnesení představenstva č. 20.9.5. ze dne 29.1. 2001 o vyloučení z družstva podle čl. 27 odst. 1 písm. e) Stanov družstva paní Šárky Králové, nar. 17.7. 1961, bytem Frýdek-Místek, Dr.M. Tyrše 3103, ze dne 15.11. 2001,  bylo podáno opožděně, a proto v souladu s § 231 odst. 4 Obch.zák. právo na odvolání zaniklo, neboť nebylo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Pověřuje představenstvo družstva informovat paní Šárku Královou o této skutečnosti v termínu do 15.6. 2002.

 

 

 

 

3)        Odvolání proti usnesení představenstva č. 35.9.9. ze dne 15.10. 2001 o vyloučení z družstva podle čl. 27 odst. 1 písm. e) Stanov družstva. pana Josefa Papeže, nar. 17.11. 1938 a paní Edity Papežové, nar. 15.4. 1927, oba bytem Frýdek-Místek, Ant. Staška 273, ze dne 13.5. 2002, bylo podáno opožděně, a proto v souladu s § 231 odst. 4 Obch.zák. právo na odvolání zaniklo, neboť nebylo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Pověřuje představenstvo družstva informovat manžely Josefa a Editu Papežovy o této skutečnosti v termínu do 15.6. 2002.

 

 

C.   Schvaluje :

 

1)        Řádnou roční účetní závěrku za rok 2001.

2)        Rozdělení hospodářského výsledku :

 

Zisk za SBD celkem                                                        + 2 939 415,72 Kč

 

1. Kumulativní zisk středisek byt. hospodářství                 + 1 427 445,63 Kč

    z toho :

    a) Zisk ve výši              1 427 861,66 Kč

        přidělit do dlouhodobé přijaté zálohy (na opravy údržbu BF)

 

     b) Ztrátu ve výši                     416,03 Kč

         uhradit z dlouhodobé přijaté zálohy

 

2. Zisk ostatních středisek ve výši                         + 1 511 970,09 Kč

    rozdělit v souladu se stanovami družstva

    z toho přidělit :

 

    a) do nedělitelného fondu                                                1 001 970,09 Kč

    b) do fondu kulturních a sociálních potřeb                           260 000,-- Kč

    c) do fondu odměn                                                            250 000,-- Kč

 

3)    Výplatu  funkcionářských odměn za rok 2001 dle zásad pro poskytování odměn funkcionářů družstva schválených shromážděním delegátů dne 26.5. 1999.

       a) představenstvo             135.000,--Kč

       b) kontrolní komise             60.000,--Kč

       c) samosprávy                  704.000,--Kč

4)        Podle čl. 4 bodu 4 Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva platných v roce 2001 výplatu odměn členům pomocných komisí orgánů družstva za rok 2001 ve výši 42.400,-- Kč z prostředků neutrálního střediska.

5)        Úpravu Jednacího a Volebního řádu Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku.

6)        Organizační řád Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku včetně příloh 1 a 2 s účinností od 5.6. 2002 s tím, že budou provedeny jazykové korektury dle připomínek delegátů.

7)        Zásady pro poskytování odměn funkcionářům družstva s účinností od 1.1. 2002.

8)        Financování rekonstrukce ubytovny „U lávky“, Fügnerova 2367 ve Frýdku-Místku z vlastních zdrojů, tj. z nedělitelného fondu ve výši – cena celkem včetně DPH 5.400.000,--  Kč.

 

 

9)        Statuty fondů, a to :

- fond družstevní výstavby

       - fond členských podílů

       - fond dodatečných investic družstevní bytové výstavby

       - nedělitelný fond

       - fond kulturních a sociálních potřeb (sociální fond)

       - fond odměn

       - fond dodatečných členských vkladů

       - fond financování investic

10)         Dodatek č. 1 k Pravidlům Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování uvolněných družstevních bytů a pravidel pro stanovení výše dodatečného členského vkladu v přijatém znění tj. změna v III.6. : 80% se mění na 25%.

11)         Rozšíření živnosti o činnosti revize elektro a hromosvodů a plynu, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.

12)   Převody vlastnictví jednotek – bytů a nebytových prostor do vlastnictví člena družstva, který je nájemcem a který vyzval nebo vyzve družstvo k uzavření smlouvy o převodu jednotky po 30.6. 1995. Člen družstva – nájemce, však musí splňovat všechny ostatní podmínky stanovené v ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v jeho platném znění. Tento převod jednotky se považuje za převod podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v jeho platném znění.

 

 

D.   V souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva nevyhovuje :

 

1)    Odvolání proti usnesení představenstva č. 42.12.10. ze dne 4.2. 2002, kterým představenstvo rozhodlo nepřijmout paní Janu Pavlokovou, nar. 5.2. 1952, bytem Frýdek-Místek, Novodvorská 3066, za člena Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

2)    Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva ze dne 18.3. 2002, kterým neschválilo přijetí manželů Ing. Karla Hajdy, nar. 7.9. 1956 a Ing. Jany Adamcové, nar. 25.4. 1956, oba bytem Frýdek-Místek, J. Opletala 178, za členy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

3)    Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze dne 4.2. 2002 pana Dušana Kratoše, nar. 22.5. 1967 a paní Marty Kratošové, nar. 9.6. 1968, bytem Frýdek-místek, J. Čapka 3088, společné členy družstva a nájemce družstevního bytu č. 7 o velikosti 1+2 v domě č.p. 3088 na ul. J. Čapka ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

4)    Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze dne 1.10. 2001 pana Ing. Jiřího Kryštofa, nar. 19.12. 1962, bytem Frýdek-Místek, Jungmannova 444, člena družstva a nájemce družstevního bytu č. 11 o velikosti 1+3 v domě č.p. 444 na ul. Jungmannova ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

5)    Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze dne 4.2. 2002 pana Ladislava Šimáka, nar. 6.11. 1960, bytem Frýdek-Místek, M. Chasáka 3149 a paní Jaroslavy Šimákové, nar. 6.7. 1965, bytem Slovenská republika, Slovinky 29, společné členy družstva a nájemce družstevního bytu č. 18 o velikosti 1+3 v domě č.p. 3149 na ul. M. Chasáka ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

 

 

6)    Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze dne 7.1. 2002 pana Miloše Poláška, nar. 17.1. 1957, bytem Frýdek-Místek, Beethovenova 1850, člena družstva a nájemce družstevního bytu č. 20 o velikosti 1+1 v domě č.p. 1850 na ul. Beethovenova ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

7)    Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze dne 7.12. 2001 pana Vlastimila Poláka, nar. 28.4. 1959 a paní Jarmily Polákové, nar. 30.12. 1964, bytem Frýdek-Místek, Dr.M. Tyrše 3106, společné členy družstva a nájemce družstevního bytu č. 54 o velikosti 1+3 v domě na ul. Dr.M. Tyrše ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

 

E.    Volí :

 

1)    Jako 1. náhradníka do představenstva Ing. Josefa Vojkovského.

2)    Jako 2. náhradníka do představenstva Ing. Alfonse Kocicha.

3)    Jako zástupce shromáždění delegátů do výběrové komise pro výběrová řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Ing. Jana Kalužu.

4)    Jako 1. náhradníka zástupce shromáždění delegátů do výběrové komise pro výběrová řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Ing. Ivo Pospíšila.

 

F.    Ukládá představenstvu :

 

6)        Připravit návrh nových stanov družstva.

Termín : jarní zasedání SD 2003

7)        Připravit návrh nového Jednacího a Volebního řádu družstva.

Termín : jarní zasedání SD 2003

8)        Zpracovat analýzu dalších možných příjmů družstva a zvyšování efektivnosti činnosti správy družstva, jejíž součástí bude i zhodnocení důsledků převodů bytů a vytváření Společenství vlastníků jednotek pro družstvo a jeho členy.

Termín : jarní  zasedání SD 2003.

9)        Předložit shromáždění delegátů závěrečnou zprávu a vyhodnocení celé akce a efektivnost vynaložených finančních prostředků na rekonstrukci ubytovny „U lávky“.

Termín : jarní zasedání SD 2003.

10)    Na základě zjištění technického stavu jednotlivých domů realizovat nezbytná opatření, včetně případného zvýšení příspěvků na dlouhodobou zálohu na opravy.

Termín : jarní zasedání SD 2003.

 

Ověřovatelé zápisu :

 

                                                                                                       …..………………………….

                                                                                                                K ř i ž k a  Karel

 

 

                                                                                                        .…………………………….

                                                                                                          Š i m a n s k á   Naděžda                                         

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 13.6. 2002

Přílohy :

 

č. 1      Prezenční listina

č. 2      Zpráva představenstva družstva

č. 3      Zpráva kontrolní komise

č. 4      Zpráva mandátové komise

č. 5      Návrh úpravy Volebního a Jednacího řádu Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku.

č. 6      Návrh Organizačního řádu Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku včetně přílohy 1 a 2.

č. 7      Výroční zpráva o hospodaření za rok 2001 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

č. 8      Návrh Statutů fondů.

č. 9      Návrh Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva.

č.10     Návrh Dodatku č. 1 k Pravidlům Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování uvolněných družstevních bytů a pravidel pro stanovení výše dodatečného členského vkladu.

č. 11    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Ing. Jiří Kryštof

č. 12    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Dušan a Marta Kratošovi

č. 13    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Vlastimil a Jarmila Polákovi

č. 14    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Ladislav a Jaroslava Šimákovi

č. 15    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Miloš Polášek

č. 16    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o nepřijetí za členy družstva –          Ing. Karel Hajda, Ing. Jana Adamcová

č. 17    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o nepřijetí za člena družstva – Jana Pavloková

č. 18    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Šárka Králová

č. 19    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Josef a Edita Papežovi

č. 20    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Libor a Markéta Zemanovi

č. 21    Zpráva volební komise

č. 22    Zpráva návrhové komise

č. 23    Zpráva ředitele družstva