Zápis

 

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 3. června 2003 v Domě kultury Válcoven plechu, a.s. ve Frýdku-Místku

 

 

Přítomni :   dle prezenční listiny (příloha č. 1)

 

Program jednání :

                                                                                                                

1.    Zahájení (včetně kontroly usnášeníschopnosti)

2.    Jmenování zapisovatele                    

3.    Volba pracovních komisí

   a) mandátové komise

        b) návrhové komise

        c) volební komise                                                           

4.    Volba předsednictva shromáždění delegátů (předsedajícího a členů předsednictva)

5.    Volba ověřovatelů zápisu

6.    Zpráva představenstva družstva

7.    Zpráva kontrolní komise

8.    Zpráva ředitele družstva

9.    Zpráva mandátové komise

10.  Účetní závěrka za rok 2002 včetně návrhu na rozdělení zisku

11.  Převod zbývající části krátkodobé zálohy do dlouhodobé zálohy

12.  Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 4. 6. 2002

a)    návrh nových stanov družstva

b)    návrh nového jednacího řádu družstva

c)    návrh nového volebního řádu družstva

d)    analýza dalších možných příjmů družstva a zvyšování efektivnosti činnosti správy družstva včetně zhodnocení důsledků převodů bytů a vytváření společenství vlastníků jednotek pro družstvo a jeho členy

e)    závěrečná zpráva a vyhodnocení rekonstrukce Ubytovny „U lávky“

f)      zjištění technického stavu jednotlivých domů a realizace nezbytných opatření, včetně zvýšení příspěvků na dlouhodobou zálohu na opravy 

13.  Zásady výběrového řízení u zakázek nad částku 50.000,-- Kč 

14.  Pravidla pro přidělování uvolněných družstevních bytů a pro stanovení výše dodatečného členského vkladu       

       P ř e s t á v k a

15.  Odvolání proti rozhodnutí představenstva 

16.  Projednání odstoupení členů představenstva družstva

17.  Odvolání členů představenstva družstva (zařazeno na základě žádosti kontrolní   komise)

18.  Volba členů a náhradníků do kontrolní komise a představenstva

19.  Závěr

 

 

 

1.        Zahájení (včetně kontroly usnášeníschopnosti)

 

Shromáždění delegátů zahájil v 16.10 hod uvítáním delegátů a hostů Ing. Jaromír Rumíšek, II. místopředseda představenstva.

Přítomným delegátům sdělil, že ze 180 pozvaných delegátů je v sále přítomno 96 delegátů a dnešní shromáždění delegátů je tedy usnášeníschopné.

Ing. Rumíšek představil delegátům přítomnou notářku Mgr. Košárkovou, která provede ověření celého průběhu jednání shromáždění delegátů, jelikož je v programu jednání schvalování stanov a volby členů a náhradníků do představenstva a kontrolní komise.

 

 

2.        Jmenování zapisovatele

 

Ing. Rumíšek  jmenoval zapisovatelkou dnešního shromáždění delegátů sl. Vatalovou Zuzanu, zaměstnankyni správy družstva.

 

 

3.        Volba pracovních komisí

 

Pracovní komise byly navrženy ve složení :

 

a)        mandátová komise     -      předseda   p. Škrlíková Jarmila

členové p. Pališková Jana

p. Fryš Karel

Hlasování -             PRO :   96                    PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   0          

 

 

b)        návrhová komise     -     předseda   Ing. Kožušník Zdeněk, CSc.

členové Ing. Hajný Rostislav

p. Jagošová Štefánia

 

Hlasování -             PRO :   96                    PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   0          

 

 

c)        volební komise          -      předseda   Ing. Gleta František

členové Ing. Kocich Alfons

p. Metz Tomáš

Ing. Lunga Rostislav

                                                                                    p. Kozel Leopold

 

Hlasování -             PRO :   96                    PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   0          

 

Pracovní komise byly schváleny v navrhovaném znění.

 

 

 

 

 

 

4.        Volba předsednictva shromáždění delegátů (předsedajícího a členů předsednictva)

 

Ing. Rumíšek navrhl složení pracovního předsednictva :

předsedající             Ing. Jaromír Rumíšek            , II. místopředseda představenstva

členové             Ing. Miroslav Pláteník, předseda kontrolní komise

RNDr. Michal Kůstka, ředitel družstva

 

a požádal ještě o jeden návrh z pléna.

 

Navržen byl Ing. Dalibor Olšovský.

 

Další návrhy ani protinávrhy nebyly podány.

 

Hlasování k návrhu, aby pracovní předsednictvo pracovalo ve složení - Ing. Jaromír Rumíšek jako předsedající a členové Ing. Miroslav Pláteník, RNDr. Michal Kůstka a Ing. Dalibor Olšovský.

 

Hlasování -             PRO :   96                    PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   0          

 

Schváleno.

 

 

5.        Volba ověřovatelů zápisu

 

Jako ověřovatelé zápisu byly navrženi p. Šimíková Martina a p. Oprštěný Ivo.

 

Hlasování -             PRO :   96                    PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   0          

 

Schváleno.

 

Před dalším bodem programu Ing. Rumíšek delegáty upozornil, že v programu není uveden samostatně bod diskuse, ta bude probíhat ke každému projednávanému bodu, zároveň bude po projednání každého bodu navrženo usnesení a hlasováno o něm.

 

Předsedající navrhl časové omezení diskusního příspěvku na 1 minutu s tím, že kdyby kdokoliv z delegátů požadoval upřesnění, rozšíření, anebo pokračování tohoto příspěvku, aby zvednutím ruky o to požádal předsedajícího a vystupujícímu bude poskytnut delší čas.

 

Jelikož toto časové omezení diskusních příspěvku není v jednacím řádu, navrhl nechat o tom hlasovat. Dotazuje se delegátů, zda mají připomínky, jiný návrh či protinávrh.

 

Připomínky, jiné návrhy ani protinávrhy nebyly podány.

 

Hlasování k návrhu Ing. Rumíška - časové omezení diskusních příspěvků na 1 minutu :

 

PRO :   91                   PROTI :   1                  ZDRŽEL SE :   4

 

Schváleno.

 

 

6.        Zpráva představenstva družstva

 

Zprávu představenstva družstva přednesl předseda představenstva Ing. Zdeněk Kožušník, CSc. V průběhu svého vystoupení delegátům sdělil, že odstupuje z představenstva.

(příloha č. 2)

 

Ing. Rumíšek delegátům sdělil, že v materiálech, které jim byly zaslány spolu s pozvánkou, obdrželi Vyhodnocení plnění programového prohlášení představenstva Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, které vypracoval jeho I. místopředseda JUDr. Dokoupil a vyzval přítomné, zda mají k materiálu nějaké připomínky či dotazy.

(příloha č. 3)

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají dotazy či připomínky k přednesené zprávě představenstva a k materiálu Vyhodnocení programového prohlášení představenstva Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku.

 

Dotaz z pléna – Ing. Kožušník, CSc. se zmiňoval ve své zprávě o energetickém auditu, kolik činí cena za 1 bytovou jednotku ?

 

Ing. Kožušník, CSc. – cena činí 853,--Kč na 1 bytovou jednotku, energetickými audity se zabývala komise, která vybrala firmu a poslední detaily pak projednával JUDr. Dokoupil a ředitel RNDr. Kůstka.

 

RNDr. Kůstka – je to u všech domů stejné, cena 853,--Kč na 1 bytovou jednotku,  původní cena za celé družstvo byla před snížením cca o 900 tisíc vyšší, podařilo se ji však ještě dalším jednáním snížit a tak cca 900 tis.Kč za celé družstvo ušetřit.

 

Další dotazy z pléna nebyly, Ing. Rumíšek navrhl usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu předsedy představenstva družstva a Vyhodnocení plnění programového prohlášení představenstva Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku.

   

 

7.        Zpráva kontrolní komise

 

Zprávu kontrolní komise včetně stanoviska k roční účetní závěrce přednesl předseda kontrolní komise Ing. Miroslav Pláteník.

(příloha č. 4)

 

Ve své zprávě sdělil delegátům, že na základě kontroly č. 7/2003 plnění usnesení představenstva kontrolní komise zjistila, že předseda představenstva Ing. Kožušník, CSc. dosud nepředložil lustrační osvědčení. Následně bylo zjištěno a Ing. Kožušníkem,CSc. potvrzeno, že je pozitivně lustrován. Na návrh kontrolní komise byl do dnešního programu jednání zařazen bod Odvolání členů představenstva družstva.

 

Ing. Pláteník následně uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Kožušník, CSc. na dnešním jednání shromáždění delegátů prohlásil, že odstupuje z funkce člena představenstva, nebude se tento bod navržený kontrolní komisí projednávat.

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají dotazy či připomínky k přednesené zprávě.

 

Ing. Radomír Duží, host

– dotazuje se, zda vlastník bytu má nárok na podíl ze zisku

 

RNDr. Kůstka – odpověď je na delší odbornější diskusi, dotazuje se tazatele, zda by mu stačila písemná odpověď, případně uveřejnění informace prostřednictvím zpravodaji družstva.

 

Tazatel i ostatní delegáti souhlasí s písemnou informací zveřejněnou ve zpravodaji družstva.

 

Další dotazy z pléna nebyly, Ing. Rumíšek navrhl usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu kontrolní komise.

 

  

8.        Zpráva ředitele družstva

 

Zpráva ředitele družstva RNDr. Kůstky byla zaslána v materiálech spolu s pozvánkou. Ředitel svou písemnou zprávu doplnil krátkým zamyšlením nad špatným či nedostatečným předáváním informací družstva jeho členům, resp. uživatelům družstvem spravovaných bytů předsedy společenství vlastníků jednotek, samospráv, delegáty či jinými pověřenými zástupci. Podávané informace jsou často neúplné, zkreslené anebo nejsou předány vůbec.

(příloha č. 5)

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají dotazy či připomínky k přednesené zprávě.

 

Dotazy ani připomínky z pléna nebyly, Ing. Rumíšek navrhl usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu ředitele družstva.

 

 

9.        Zpráva mandátové komise

 

Předsedkyně mandátové komise p. Škrlíková přítomným sdělila, že na dnešní shromáždění delegátů bylo pozváno 180 delegátů s právem hlasovacím. Přítomno je 102 delegátů, tj. celková účast je 56,7 %. Pro schválení předkládaných návrhů je zapotřebí minimálně 52 hlasů (příloha č. 6).

 

 

10.    Účetní závěrka za rok 2002 včetně návrhu na rozdělení zisku

 

Ing. Rumíšek vyzval Ing. Marii Slováčkovou, vedoucí ekonomického úseku, aby případně doplnila zprávu o účetní závěrce za rok 2002 včetně návrhu na rozdělení zisku, jelikož   delegáti obdrželi tuto zprávu písemně spolu s pozvánkou.

 

Ing. Slováčková uvedla, že účetní závěrka byla podrobně projednávána na seminářích delegátů v polovině měsíce května, kde delegáti byli vyzváni, aby se obrátili s dotazy a připomínkami k účetní závěrce na ekonomický úsek družstva do doby, než bude konání shromáždění delegátů. Dotazy vznesli celkem dva předsedové samospráv. Dále přítomným sdělila, že závěrka byla ověřena auditorem a doporučena ke schválení jak představenstvem, tak kontrolní komisí.

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda informace jsou dostačující a zda se může přistoupit k hlasování.

 

Dotazy ani připomínky z pléna nebyly, Ing. Rumíšek proto navrhl následující usnesení.

 

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2002.

 

Hlasování -             PRO :   102                  PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   0          

 

Schváleno.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje rozdělení hospodářského výsledku.

 

Hlasování -             PRO :   102                  PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   0        

 

Schváleno.

 

(příloha č. 7)

 

Další návrh usnesení, který byl delegátům předložen, je výplata funkcionářských odměn za rok 2002. Ing. Rumíšek přednesl návrh usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje výplatu funkcionářských odměn za rok 2002 dle zásad pro poskytování odměn funkcionářů družstva schválených shromážděním delegátů dne 4. 6. 2002.

a)    představenstvo        270.000,--Kč       

b)   kontrolní komise       131.250,--Kč

 

Hlasování -             PRO :   102                  PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   0

 

Schváleno.

 

Další návrh usnesení, který byl delegátům předložen, je výplata odměn členům pomocných komisí orgánů družstva za rok 2002. Ing. Rumíšek přednesl návrh usnesení.

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje podle čl. 2 bodu 3 Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva platných v roce 2002 výplatu odměn členům pomocných komisí orgánů družstva za rok 2002 ve výši 29.300,-- Kč z prostředků neutrálního střediska.

   

Hlasování -             PRO :   101                  PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   1

 

Schváleno.

 

 

11.    Převod zbývající části krátkodobé zálohy do dlouhodobé zálohy

 

Ing. Marie Slováčková, vedoucí ekonomického úseku, na výzvu řídícího schůze Ing. Rumíška ve stručnosti podala informace k materiálu, který delegáti obdrželi písemně spolu s pozvánkou.

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda informace jsou dostačující a zda se může přistoupit k hlasování.

 

Dotazy ani připomínky z pléna nebyly, Ing. Rumíšek navrhl usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje :

a)    Zůstatek krátkodobé zálohy z pojistného, splátky anuity, funkcionářských odměn a daně z nemovitosti za rok 2002, vedený na účtu 324-99 jednotlivých hospodářských středisek proúčtovat do dlouhodobé přijaté zálohy na účet 475.

b)   V následujících letech proúčtovat zůstatek krátkodobé zálohy z pojistného, splátky anuity, funkcionářských odměn a daně z nemovitosti na účet 475 – Dlouhodobá přijatá záloha jako poslední účetní operaci příslušného roku.

 

Hlasování -             PRO :   101                  PROTI :   1                  ZDRŽEL SE :   0

 

Schváleno.

 

(příloha č. 8)

 

Ing. Rumíšek vyzval ředitele družstva RNDr. Kůstku, aby delegáty seznámil s materiálem, který obdrželi spolu s pozvánkou, kde je navrženo usnesení týkající se zakoupení nového informačního systému pro potřeby správy družstva v celkové ceně do 1.500.000,-- Kč.

 

RNDr. Kůstka ve stručnosti ještě doplnil písemné zdůvodnění nutnosti zakoupení nového informačního systému pro potřeby správy družstva a požádal shromáždění delegátů o schválení navrženého usnesení.

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají dotazy či připomínky k předložené zprávě a doplňujících informací ředitele družstva.

 

 

 

 

Ing. Ivo Pospíšil, sam.č. 37

-       dotazuje se, zda v uvedená cena  obsahuje instalaci, hardware, software, implementaci a zaškolení všech zaměstnanců družstva,

-       je toho názoru, že delegátům by se mělo poskytnout více informací dříve než se schválí finance

 

dotaz z pléna  

- správa družstva by nejdříve měla vybrat firmu, která nabízí pro družstvo nejvhodnější informační systém a pak tento návrh předložit delegátům ke schválení

 

RNDr. Kůstka – v ceně je samozřejmě instalace, minimálně potřebný hardware, implementace, základní zaškolení nejen správce sítě, ale i všech zaměstnanců. Proces, kdy souběžně musí fungovat stávající systém a zároveň se testuje ten nový, bude trvat minimálně půl roku, během kterého se musí se odstranit různé nuance, případně chyby. Výběr firmy nemůže shromáždění delegátů schvalovat jen na základě nějakých parametrů, především zaměstnanci družstva by měli být ti, kteří budou mít poslední slovo, zda ten či onen informační systém je opravdu nejvhodnější a vyhovující. Nebylo by dobré čekat půl roku nebo rok mezi shromážděním na schválení financí, mohlo by se stát, že současný již ne zcela vyhovující informační systém by postupně začal selhávat a havarovat. Také za rok už může být cena nového informačního systému daleko vyšší.

 

Dotazy ani připomínky z pléna nebyly, Ing. Rumíšek navrhl usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů  schvaluje zakoupení nového informačního systému pro potřeby správy družstva v celkové ceně do 1.500.000,-- Kč.

 

Hlasování -             PRO :   95                    PROTI :   2                  ZDRŽEL SE :   5

 

Schváleno.

 

(příloha č. 9)

 

 

12.    Kontrola plnění usnesení SD ze dne 4. 6. 2003

 

Ing. Rumíšek sdělil delegátům, že budou postupně projednávány jednotlivé body a) až f) kontroly plnění usnesení uvedené v programu jednání.

 

a) návrh nových stanov družstva

 

Ing. Rumíšek vyzval Ing. Kožušníka, CSc. předsedu komise, jmenovanou představenstvem, která zpracovávala nové Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, aby zodpověděl delegátům případné dotazy či připomínky ke stanovám, které obdrželi v materiálech spolu s pozvánkou.

 

Ing. Kožušník, CSc. krátce informoval delegáty, jak pracovala desetičlenná komise pro úpravu stanov, uvedl co je obsahem stanov, vztah stanov k občanskému a obchodnímu zákoníku.

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají dotazy či připomínky k předloženému návrhu stanov.

 

Dotaz z pléna

- na prostudování stanov měli delegáti málo času, nebylo časově možné svolat členskou schůzi a stanovy projednat

 

Ing. Kožušník, CSc. -  zpracování stanov bylo časově náročné, nebylo technicky možné  rozeslat delegátům stanovy dříve, na svolání členské schůze opravdu nebyl čas, dle jeho názoru ale delegáti byli svými samosprávami pověřeni a mají důvěru své členské základny, bylo možné návrh stanov projednat ve výboru samosprávy

 

Ing. Rumíšek – ještě doplnil, že nikde není dáno, že by návrh stanov musela schvalovat členská schůze, většinou to samosprávy projednávají na výborové schůzi a také v těchto stanovách je přes 70 % věci, které jsou opsané prakticky z obchodního zákoníku a z ostatních navazujících zákonů, v konečném provedení nebudou uvedené paragrafy, které tam ještě v tom předkládaném návrhu jsou uvedeny a odvoláváme se na ně.

 

p. Vašák Aleš, sam.č. 114

- sdělil delegátům, že nebude hlasovat pro schválení předkládaného návrhu stanov, protože dle jeho názoru jsou stanovy v některých případech možná i protiprávní, na podrobné prostudování bylo málo času, navrhuje proto, aby schvalování stanov proběhlo tímto způsobem -  do konce srpna od jednotlivých samospráv sesbírat připomínky a návrhy k těmto stanovám,  do konce září svolat jednotlivé samosprávy, něco jako semináře delegátů a projednat znovu stanovy, příp. ještě doplnit a na podzimním shromáždění delegátů tyto stanovy pouze schválit bez připomínek

 

Ing. Kožušník, CSc.  – pokud se neschválí stanovy, nemůžeme schvalovat další navazující materiály, je toho názoru, že stanovy se mohou doplnit nebo upravit i na podzimním shromáždění delegátů

 

Ing. Rumíšek – byl členem komise, která zpracovávala návrh stanov, komise se tím zabývala asi 3 měsíce, vysvětlil delegátům, z čeho se vycházelo, z jakých zákoníků při sestavování stanov, není si vědom, že by stanovy obsahovaly některé body, které by byly protiprávní

 

p. Vašák Aleš, sam.č. 114

-  např. čl. 2 bod 2 týkající se právního postavení družstva patří do podnikání nebo do předmětu činnosti nikoli do právního postavení družstva

 

RNDr. Kůstka  – dle jeho názoru to není v rozporu se zákonem, upozornil delegáty, že pokud nechtějí mít nové stanovy a nepřijmou tento návrh, pak nemá smysl ani jednat o dalších dokumentech jako je jednací řád a volební řád, protože všechny tyto dokumenty jsou úzce provázané, např. jedna z hlavních věcí, která souvisí se všemi třemi dokumenty je, změna hlasovací síly jednotlivých delegátů podle počtu zastupovaných členů družstva.

 

JUDr. Hora, zástupce vedoucího organizačně-právního úseku družstva  – čl. 2 odst. 2 ve stanovách vychází ze zákona č. 72/1994 Sb., delegátům příslušné ustanovení přečetl

 

p. Pachl Karel, sam. č. 170

-  dle jeho názoru by delegáti předkládaný návrh stanov měli schválit, kdykoliv se pak mohou provést změny či doplnění

 

p. Skotnicová Marie, sam.č. 103

-  jak je to u samospráv s více hospodářskými středisky, zda opravdu bude platit návrh 1 samospráva = 1 hospodářské středisko

 

RNDr.Kůstka – podal bližší vysvětlení, tento návrh vychází z praktických zkušeností a problémů, které se vyskytly právě u samospráv, které mají více hospodářských středisek

 

Ing. Pláteník, předseda kontrolní komise  - navrhuje do čl. 44 odst. 16, kde se hovoří o lustracích doplnit slovo „negativní“   a „ splněného ve všech bodech“ takto :

 

„Dalším předpokladem pro výkon funkce člena představenstva a člena kontrolní komise je předložení negativního osvědčení vydaného Ministerstvem vnitra České republiky podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. v jeho platném znění (lustračního osvědčení) a čestného prohlášení splněného ve všech bodech  zákona“.

 

- sdělil, že pokud se tento bod nedoplní, pak tento odstavec navrhovaných stanov družstva postrádá smysl

 

Ing. Kožušník, CSc. - reagoval na vystoupení předsedy kontrolní komise, snažil se přítomným delegátům vysvětlit, jak se dostal do seznamu pozitivně lustrovaných, četl delegátům své místopřísežné prohlášení k lustraci

 

Ing. Rumíšek -  na žádost přítomných delegátů přerušil vystoupení Ing. Kožušníka, CSc. a odejmul mu slovo

 

JUDr. Hora, zástupce vedoucího organizačně-právního úseku družstva – souhlasí s návrhem Ing. Pláteníka vložit slovo „ negativní“ v čl.  44 odst. 16, dle  jeho názoru doplňovat čestné prohlášení o „splněné ve všech bodech“  není třeba, vysvětlil, že příslušné prohlášení je v souladu se zákonem jen tehdy, je-li splněné ve všech bodech, a proto je 2. část návrhu Ing, Pláteníka nadbytečná.

 

Ing. Pláteník – souhlasí a druhý pozměňující návrh stáhl zpět

 

Ing. Rumíšek nechal hlasovat o pozměňujícím návrhu Ing. Pláteníka, aby do návrhu Stanov Stavebního bytového družstva bylo vloženo do čl. 44 odst. 16 před slovo osvědčení slovo „negativní“ :

 

Hlasování -             PRO :   95                    PROTI :   2                  ZDRŽEL SE :   5

 

Schváleno.

 

Ing. Rumíšek navrhl usnesení :

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku s doplněním slova „negativní“ osvědčení  v čl. 44 odst. 16.

 

Hlasování -             PRO :   84                    PROTI :   5                  ZDRŽEL SE :   13

 

Schváleno.

 

(příloha č. 10)

 

b) návrh nového jednacího řádu družstva

 

Ing. Rumíšek vyzval Ing. Kožušníka, CSc. předsedu komise, jmenovanou představenstvem, která zpracovávala nový Jednací řád Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, aby zodpověděl delegátům případné dotazy či připomínky k jednacímu řádu, který obdrželi v materiálech spolu s pozvánkou.

 

Ing. Kožušník, CSc. krátce informoval delegáty k předkládanému jednacímu řádu.

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají dotazy či připomínky k předloženému návrhu jednacího řádu.

 

RNDr. Kůstka – ještě před jednáním shromáždění delegátů obdržel několik připomínek na základě kterých navrhuje do jednacího řádu toto doplnění :

-   v odst. 1. části 1 doplnit slova  „…postup  kolektivních orgánů (dále jen orgánů)  družstva“

-   čl. 1 odst. 2 doplnit  „….8 dní,  u shromáždění delegátů 10 dní …“

-   v čl. 4 opravit číslování na 1 až 4

-   v čl. 4 nově přečíslovaném  odst. 2 opravit „Mandátová komise…..“  na „Návrhová komise….“

-   v čl. 10 odst. 1 bod  d) vypustit a e) posunout jako za d)

 

p. Vašák Aleš, sam.č.114

-   upozorňuje na chybu v čl. 17 odst. 3, kde je místo slov  „Kontrolní komise ….“ uvedeno

„Představenstvo ….. „

 

RNDr. Kůstka uvedl, že veškeré formální chyby v textu – jazykové chyby či případné chyby v číslování odstavců, budou před vytištěním schváleného znění řádu automaticky opraveny.

 

Ing. Pospíšil Ivo, sam.č. 37

- dotazuje se, zda budou k materiálům prováděcí předpisy

 

RNDr. Kůstka – odpověděl, že žádné vydány nebudou, v případě nejasností bude toto řešeno ve spolupráci s příslušnými zaměstnanci družstva.

 

Ing. Rumíšek nechal hlasovat o pozměňujících návrzích RNDr. Kůstky a p. Vašáka, aby byly zapracovány do návrhu Jednacího řádu Stavebního bytového družstva :

 

Hlasování -             PRO :   102                  PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   0

 

Schváleno.

 

Ing. Rumíšek navrhl usnesení :

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje Jednací řád Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, včetně pozměňujících návrhů.

 

Hlasování -             PRO :   101                  PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   1

 

Schváleno.

 

(příloha č. 11)

 

c) návrh nového volebního řádu družstva

 

Ing. Rumíšek vyzval ředitele družstva RNDr. Kůstku, aby zodpověděl delegátům případné dotazy či připomínky k jednacímu řádu, který obdrželi v materiálech spolu s pozvánkou.

 

Ing. Kožušník, CSc. krátce informoval delegáty k předkládanému volebnímu řádu, vysvětlil delegátům proč jej předkládá ředitel družstva a ne představenstvo. Zmínil se o novém volebním systému, informoval delegáty o nových vzorech hlasovacích lístků, které obdrželi u prezence.

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají dotazy či připomínky k předloženému návrhu jednacího řádu.

 

Ing. Pospíšil Ivo, sam.č. 37

 

- upozornil na formální a stylistické chyby

 

Názor z pléna

- nový systém hlasování bude značně zdlouhavý

 

Dotaz z pléna

- jaké jsou lhůty volebních orgánů

 

Ing. Rumíšek – je to v části 1 odst. 2 odkaz na stanovy, lhůty jsou uvedeny ve stanovách

 

Ing. Rumíšek přednesl návrh usnesení :

 

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje Volební řád Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, včetně odstranění případných gramatických chyb a překlepů.

Hlasování -             PRO :   100                  PROTI :   1                  ZDRŽEL SE :   1

 

Schváleno.

 

(příloha č. 12)

 

d) analýza dalších možných příjmů družstva a zvyšování efektivnosti činnosti správy družstva včetně zhodnocení důsledků převodů bytů a vytváření společenství vlastníků jednotek pro družstvo a jeho členy

 

Ing. Rumíšek vyzval ředitele družstva RNDr. Kůstku, aby podal zprávu.

 

RNDr. Kůstka informoval delegáty o nejdůležitějších závěrech, které z analýz nebo kontrol, které prováděla ať už správa nebo představenstvo či ve vzájemné spolupráci, vyplynuly.

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají dotazy či připomínky k předloženému návrhu jednacího řádu.

 

K přednesené zprávě nebyly připomínky, Ing. Rumíšek přednesl návrh usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů bere na vědomí analýzu dalších možných příjmů družstva a zvyšování efektivnosti činnosti správy družstva včetně zhodnocení důsledků převodů bytů a vytváření společenství vlastníků jednotek pro družstvo a jeho členy.

 

 

e) závěrečná zpráva a vyhodnocení rekonstrukce Ubytovny „U lávky“

 

Ing. Rumíšek připomenul delegátům, že tuto zprávu zpracovanou Ing. Bernatíkem, zástupcem vedoucího technického úseku družstva, obdrželi v písemné podobě  a dotázal se delegátů,  zda mají připomínky či dotazy k předloženému materiálu.

 

Dotaz z pléna

- žádá o sdělení, co zahrnuje pojem inženýrská činnost v tabulce pod bodem 6

 

Vysvětlení podal Ing. Rumíšek.

 

Další dotazy ani připomínky  nebyly, Ing. Rumíšek přednesl návrh usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů bere na vědomí závěrečnou zprávu a vyhodnocení rekonstrukce Ubytovny „U lávky“.

 

(příloha č. 13)

 

f) zjištění technického stavu jednotlivých domů a realizace nezbytných opatření, včetně případného zvýšení příspěvků na dlouhodobou zálohu na opravy

 

K tomuto bodu jednání podal delegátům stručné informace Ing. Rumíšek a vyzval delegáty, zda mají připomínky či dotazy k přednesené zprávě.

 

Dotazy ani připomínky  nebyly, Ing. Rumíšek přednesl návrh usnesení.

 

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů bere na vědomí průběh zjišťování technického stavu jednotlivých domů a realizace nezbytných opatření, včetně zvýšení příspěvků na dlouhodobou zálohu na opravy.

 

 

13.    Zásady výběrového řízení u zakázek nad částku 50.000,--Kč

 

Ing. Rumíšek doplnil některé údaje k předkládanému materiálu, který byl delegátům zaslán spolu s pozvánkou. Delegátům sdělil změny, ke kterým došlo oproti stávajícím Zásadám výběrového řízení u zakázek nad částku 50.000,--Kč. Přednesl pozměňovací návrh Ing. Bernatíka, zástupce vedoucího technického úseku družstva – vypustit bod 2.3. i) požadavek na potvrzení výzvy k účasti na výběrovém řízení. Dále navrhuje opravu lingvistické chyby v čl. 4. nadpis „Výběr nejhodnějšího návrhu“ opravit na „Výběr nejvhodnějšího návrhu“.   

 

Ing. Rumíšek a vyzval delegáty, zda mají připomínky či dotazy k předloženému materiálu.

 

Na dotazy z pléna

- zda SVJ s právním subjektivitou se musí řídit těmito zásadami

- zda by se nemohlo vyškrtnout z bodu 3.1.1) pověřený člen společenství vlastníků jednotek, u společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou

- pokud si vybere výbor samosprávy firmu, zda i přesto proběhne výběrové řízení

odpovídali a vysvětlení podali RNDr. Kůstka, Ing. Rumíšek a Ing. Bernatík.

 

Další dotazy a připomínky  nebyly, Ing. Rumíšek přednesl usnesení.

 

Mandátová komise konstatovala, že v sále je přítomno již jen  92 delegátů.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje nové Zásady výběrového řízení u zakázek nad částku 50.000,--Kč, včetně pozměňovacích návrhů.

Hlasování -             PRO :   90                    PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   2

 

Schváleno.

 

(příloha č. 14)

JUDr. Dokoupil, I. místopředseda představenstva upozornil, že v Zásadách výběrového řízení u zakázek nad částku 50.000,--Kč není uvedeno, že se původní platné zásady ruší.

 

Ing. Rumíšek na návrh JUDr. Dokoupila přednesl návrh usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů ruší Zásady výběrového řízení u zakázek nad částku 50.000,--Kč schválené shromážděním delegátů dne 8. 6. 2000 s účinností ke dni 3.6. 2003.

 

Hlasování -             PRO :   91                    PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   1

 

Schváleno.

 

 

14.    Pravidla pro přidělování uvolněných družstevních bytů či nebytových  prostor a pro stanovení výše dodatečného členského vkladu

 

Ing. Rumíšek vyzval ředitele družstva RNDr. Kůstku, předkladatele návrhu, aby odpověděl delegátům na případné dotazy či připomínky k předkládanému návrhu, který delegáti obdrželi v materiálech spolu s pozvánkou.

 

RNDr. Kůstka podal bližší informace k předloženému materiálu, delegáti obdrželi u presence ještě doplněk k tomuto návrhu pravidel, který navrhuje zařadit jako část 5 a dosavadní část 5 přečíslovat na část 6. Dále navrhuje, aby byl poslední odstavec v části 6 doplněn, o větu „Těmito pravidly se ruší pravidla schválená shromážděním delegátů ze dne ……… a tato pravidla nabývají účinnosti dne 4.6. 2003“.. 

p. Kupčák Milan , sam.č. 32

- dotazuje se, zda by se v čl. 5 odst. 1, kde se hovoří o zaplacení členského podílu, nemohl prodloužit termín z 15 dnů na 30 dnů, aby se stihla vyřídit případná půjčka u banky

JUDr. Hora, zástupce vedoucího organizačně-právního úseku družstva – jak vyplývá ze zkušeností, žadatel o půjčku vyšší částky nevyřídí půjčku tak rychle, tzn. ani do 30 dnů, má-li o uvolněný byt zájem, měl by mít dostatečné množství finančních prostředků

Odpověď ještě doplnil RNDr. Kůstka.

Další dotazy a připomínky  nebyly, Ing. Rumíšek přednesl návrh usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů schvaluje nová Pravidla Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování uvolněných družstevních bytů či nebytových prostor a pravidla pro stanovení výše dodatečného členského vkladu, včetně pozměňujících návrhů.

 

Hlasování -             PRO :   89                    PROTI :   2                  ZDRŽEL SE :   1

 

Schváleno.

(příloha č. 15)

15. Odvolání proti rozhodnutí představenstva

 

Podklady s charakteristikou jednotlivých osob, kteří se odvolali ke shromáždění delegátů proti rozhodnutí představenstva o vyloučení obdrželi delegáti spolu s pozvánkou.

 

Ing. Rumíšek vyzval JUDr. Horu, zástupce vedoucího organizačně-právního  úseku  družstva,

aby přednesl delegátům jednotlivá odvolání a zároveň sdělil delegátům, zda je dluh k dnešnímu dni uhrazen či nikoliv a zda představenstvo doporučuje shromáždění odvolání vyhovět nebo nevyhovět. O každém návrhu se hlasovalo jednotlivě.

 

USNESENÍ : 

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva vyhovuje odvolání proti usnesení představenstva č. 59.6.10. ze dne 16. 12. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku společné členy družstva pana Pavla Dediče a paní Evu Dedičovou, společné nájemce družstevního bytu č. 19 o velikosti 1+2 s přísl. v domě č.p. 570 na ul. Jiráskova ve Frýdku-Místku.

           

Hlasování -             PRO :   2                      PROTI :   82                ZDRŽEL SE :   7

 

Neschváleno.

(příloha č. 16)

                                                                                                                   

USNESENÍ : 

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva vyhovuje odvolání proti usnesení představenstva č. 61.7.9. ze dne 3. 2. 2003, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku společné členy družstva paní Štěpánku Maršálkovou a pana Vladimíra Maršálka, společné nájemce družstevního bytu č. 6 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 423 na ul. Jeronýmova ve Frýdku-Místku.

           

Hlasování -             PRO :   1                      PROTI :   80                ZDRŽEL SE :   10

 

Neschváleno.

(příloha č. 17)

 

USNESENÍ : 

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva vyhovuje odvolání proti usnesení představenstva č. 47.13.25. ze dne 6. 5. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku společné členy družstva paní Margitu Lackovou a pana Vojtěcha Lacka, společné nájemce družstevního bytu č. 17 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 1944 na ul. ČSA ve Frýdku-Místku.

           

Hlasování -             PRO :   19                    PROTI :   60                ZDRŽEL SE :   22

 

Neschváleno.     (příloha č. 18)

USNESENÍ : 

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva vyhovuje odvolání proti usnesení představenstva č. 59.6.11. ze dne 16. 12. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku členku družstva paní Dagmar Burešovou, nájemkyni družstevního bytu č. 1 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 564 na ul. Žižkova ve Frýdku-Místku.

 

Hlasování -             PRO :   22                    PROTI :   54                ZDRŽEL SE :   15

 

Neschváleno.

(příloha č. 19)

 

USNESENÍ : 

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva  vyhovuje odvolání proti usnesení představenstva č. 52.8.16. ze dne 31. 8. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku společné členy družstva paní Irenu Hejlovou a pana Jaroslava Hejla, společné nájemce družstevního bytu č. 55 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 3055 na ul. Novodvorská ve Frýdku-Místku.

           

Hlasování -             PRO :   0                      PROTI :   79                ZDRŽEL SE :   12

 

Neschváleno.

(příloha č. 20)

 

USNESENÍ : 

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva vyhovuje odvolání proti usnesení představenstva č. 56.6.19. ze dne 11. 11. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku člena družstva pana Mariana Tesaříka, nájemce družstevního bytu č. 5 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 3077 na ul. J. Čapka ve Frýdku-Místku.

           

Hlasování -             PRO :   0                      PROTI :   80                ZDRŽEL SE :   11

 

Neschváleno.

(příloha č. 21)

USNESENÍ : 

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva vyhovuje odvolání proti usnesení představenstva č. 59.6.4. ze dne 16. 12. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku člena družstva pana Pavla Dudu, nájemce družstevního bytu č. 6 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 3098 na ul. J. Čapka ve Frýdku-Místku.

 

Hlasování -             PRO :   89                    PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   2

 

Schváleno.

(příloha č. 22)

           

USNESENÍ : 

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva vyhovuje odvolání proti usnesení představenstva družstva č. 61.7.8. ze dne 3. 2. 2003, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku členku družstva paní Naděždu Klimešovou (nyní Demkovou), nájemkyni družstevního bytu č. 21 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 3077 na ul. J. Čapka ve Frýdku-Místku.

           

Hlasování -             PRO :   0                      PROTI :   77                ZDRŽEL SE :   14

 

Neschváleno.

(příloha č. 23)

 

 

USNESENÍ : 

Shromáždění delegátů v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva vyhovuje  odvolání proti usnesení představenstva družstva č. 61.7.7. ze dne 3. 2. 2003, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku členku družstva paní Jaroslavu Vavříčkovou, nájemkyni družstevního bytu č. 17 o velikosti 1+4 s přísl. v domě č.p. 559 na ul. Lískovecká ve Frýdku-Místku.

 

Hlasování -             PRO :   90                    PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   1

 

Schváleno.

(příloha č. 24)

 

K následně projednávanému odvolání JUDr. Hora uvedl, že odvolání ze dne 29. 5. 2003 proti usnesení představenstva družstva č. 56.6.16. ze dne 11. 11. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku člena družstva pana Františka Dvorského nájemce družstevního bytu č. 12 o velikosti 1+1 s přísl. v domě č.p. 1829 na ul. Lesní ve Frýdku-Místku, bylo podáno po zákonem stanovené lhůtě.  V souladu s § 231 odst. 4 obch.zák. právo na odvolání zaniklo, neboť nebylo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Zároveň JUDr. Hora delegátům sdělil, že pan František Dvorský již dluh v plné výši vyrovnal.

 

JUDr. Hora přednesl návrh usnesení.

 

 

 

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů vyhovuje odvolání ze dne 29. 5. 2003 proti usnesení představenstva družstva č. 56.6.16. ze dne 11. 11. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku člena družstva pana Františka Dvorského nájemce družstevního bytu č. 12 o velikosti 1+1 s přísl. v domě č.p. 1829 na ul. Lesní ve Frýdku-Místku.

 

Hlasování -             PRO :   84                    PROTI :   0                  ZDRŽEL SE :   7

 

Schváleno.

(příloha č. 25)

 

Dále JUDr. Hora přítomným delegátům podal ve stručnosti zprávu k materiálu, kteří delegáti obdrželi u prezence, a to žádost samosprávy č. 201 adresovanou shromáždění delegátů o zrušení rozhodnutí představenstva ze dne 7. 4. 2003 ve věci schválení Prohlášení vlastníka a smluv o předčasném převodu bytů do vlastnictví a následném zápisu tohoto Prohlášení do katastru nemovitostí, které je v rozporu s usnesením nejvyššího orgánu samosprávy č. 201 – členské schůze – ze dne 25. 3. 2003. JUDr. Hora uvedl, že shromáždění delegátů by podle současně platných stanov tuto záležitost nemuselo projednávat, protože nesplňuje náležitosti článku 73 a 74 stanov, představenstvo ji ale přesto předkládá delegátům k posouzení.

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají nějaké dotazy či připomínky.

 

Dotazy ani připomínky nebyly, JUDr. Hora navrhl a přednesl usnesení.

 

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů  bere na vědomí zprávu k žádosti samosprávy č. 201 adresovanou shromáždění delegátů o zrušení rozhodnutí představenstva ze dne 7. 4. 2003 ve věci schválení Prohlášení vlastníka a smluv o předčasném převodu bytů do vlastnictví a následném zápisu tohoto Prohlášení do katastru nemovitostí, které je v rozporu s usnesením nejvyššího orgánu samosprávy č. 201 – členské schůze – ze dne 25. 3. 2003 a ukládá  představenstvu odpovědět ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, dalších souvisejících právních předpisů a platných stanov družstva.

 

Hlasování -             PRO :   91                    ROTI :   0                      ZDRŽEL SE :   0

 

Schváleno.

(příloha č. 26)

 

 

16.    Projednání odstoupení členů představenstva družstva

 

Odstoupení členů představenstva přednesl usnesení za představenstvo Ing. Rumíšek.

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů bere na vědomí  odstoupení Ing. Miroslava Tkáče z funkce člena představenstva družstva. Funkce člena představenstva družstva skončí dnem projednání jeho odstoupení na shromáždění delegátů 03. 06. 2003.

USNESENÍ :

Shromáždění delegátů bere na vědomí  odstoupení Ing. Alfonse Kocicha z funkce člena představenstva družstva. Funkce člena představenstva družstva skončí dnem projednání jeho odstoupení na shromáždění delegátů 03. 06. 2003.

USNESENÍ  :

Shromáždění delegátů bere na vědomí  odstoupení Ing. Jindřicha Drobische z funkce člena představenstva družstva. Funkce člena představenstva družstva skončí dnem projednání jeho odstoupení na shromáždění delegátů 03. 06. 2003.

 

Ing. Kožušník, CSc. sdělil přítomným delegátům, aby shromáždění vzalo na vědomí také jeho odstoupení představenstva.

Ing. Rumíšek přednesl návrh usnesení.

USNESENÍ  :

Shromáždění delegátů bere na vědomí  odstoupení Ing. Zdeňka Kožušníka, CSc. z funkce člena představenstva družstva. Funkce člena představenstva družstva skončí dnem projednání jeho odstoupení na shromáždění delegátů 03. 06. 2003.

 

17.    Odvolání členů představenstva družstva (zařazeno na základě žádosti KK)

 

Ing. Rumíšek delegátům vyzval Ing. Pláteníka, aby podal sdělení k tomuto bodu.

Ing. Pláteník stáhl z jednání shromáždění delegátů bod programu Odvolání členů představenstva družstva. Odstoupením Ing. Zdeňka Kožušníka, CSc. z funkce člena představenstva se stal tento bod programu již bezpředmětným.

 

18.    Volba členů a náhradníků do kontrolní komise a představenstva

 

Ing. Rumíšek vyzval předsedu volební komise Ing. Gletu, aby zahájil volby členů a náhradníků do představenstva a kontrolní komise.

 

Ing. Gleta vyzval členy volební komise, aby sečetli počet platných hlasů v sále.

 

Dle sdělení členů volební komise je v sále přítomno pouze 88 delegátů s platným volebním  hlasem.

 

Ing. Gleta přítomným delegátům přednesl návrh volební komise, kdy se usnesli, že v případě, že shromáždění delegátů nebude schopno volit a schválit doplňující volby, protože v představenstvu zůstala nadpoloviční většina tj. 5 členů, představenstvo má právo v souladu s příslušným ustanovením obchodního zákoníku kooptovat další členy do představenstva na stav 9, který je uveden ve stanovách dnes schválených.

Představil jména kandidátů, se kterými bylo předběžně projednáno, zda jsou ochotni účastnit se voleb a pracovat v představenstvu, a vyzval ostatní členy představenstva, aby se po skončení dnešního jednání shromáždění delegátů ještě zdrželi z důvodu uskutečnění   mimořádné schůze představenstva za účelem provedení kooptace nových členů – Ing. Jana Kaluži, p. Ivana Rašky, p. Štefánie Jagošové, p. Vratislava Němce a p. Petera Zapalače. Dále přítomným sdělil, že volební komise předloží představenstvu, aby po znovu opakovaném jednání s těmito členy byli tito zařazeni na kandidátní listinu pro podzimní volby členů  představenstva a aby se představenstvo dohodlo se čtyřmi z pěti jmenovaných  kandidátů na jejich kooptaci do představenstva až do podzimních voleb.

 

 

19.    Závěr

 

Ing. Rumíšek poděkoval všem přítomným a shromáždění delegátů ukončil ve 20.45 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

                                                                                      …..………………………….

 

                                                                                         Š i m í k o v á  Martina 

 

 

                                                                                      .…………………………….

                                                                                             O p r š t ě n ý  Ivo

 

Zapsala : Vatalová

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 16.6. 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 3. června 2003  ve velkém sálu Domu kultury

Válcoven plechu, a.s. ve Frýdku-Místku

 

 

Shromáždění delegátů :

 

A.   Bere na vědomí :

 

1)        Zprávu představenstva družstva a Vyhodnocení plnění programového prohlášení představenstva Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku.

2)        Zprávu kontrolní komise.

3)        Zprávu ředitele družstva.

4)        Analýzu dalších možných příjmů družstva a zvyšování efektivnosti činnosti správy družstva včetně zhodnocení důsledků převodů bytů a vytváření společenství vlastníků jednotek pro družstvo a jeho členy.

5)        Závěrečnou zprávu a vyhodnocení rekonstrukce Ubytovny „U lávky“.

6)        Průběh zjištění technického stavu jednotlivých domů a realizaci nezbytných opatření, včetně případného zvýšení příspěvků na dlouhodobou zálohu na opravy.

8)      Odstoupení Ing. Miroslava Tkáče z funkce člena představenstva družstva. Funkce člena představenstva družstva skončí dnem projednání jeho odstoupení na shromáždění delegátů 03. 06. 2003.

9)      Odstoupení Ing. Alfonse Kocicha z funkce člena představenstva družstva. Funkce člena představenstva družstva skončí dnem projednání jeho odstoupení na shromáždění delegátů 03. 06. 2003.

10)   Odstoupení Ing. Jindřicha Drobische z funkce člena představenstva družstva. Funkce člena představenstva družstva skončí dnem projednání jeho odstoupení na shromáždění delegátů 03. 06. 2003.

11)  Odstoupení Ing. Zdeňka Kožušníka, CSc. z funkce člena představenstva družstva. Funkce člena představenstva družstva skončí dnem projednání jeho odstoupení na shromáždění delegátů 03. 06. 2003.

 

B.       Schvaluje :

 

1)        Výroční zprávu o hospodaření za rok 2002.

2)        Rozdělení hospodářského výsledku

 

Zisk za SBD celkem                                 2 001 254,97 Kč

 

Hospodářský výsledek středisek bytového hospodářství bude zúčtován v souladu s čl. 98 Stanov družstva, odst. 3.

 

1. Zisk středisek bytového hospodářství                      801 401,10 Kč

   

    Zisk ve výši 801 401,10 Kč přidělit do dlouhodobé přijaté zálohy

    (na opravy údržbu BF)

    

2. Zisk ostatních středisek ve výši                1 199 853,87 Kč

    rozdělit v souladu se Stanovami družstva

    z toho přidělit :

 

    a) do nedělitelného fondu                            659 853,87 Kč

    b) do fondu kulturních a sociálních potřeb               250 000,-- 

    c) do fondu odměn                                           290 000,-- 

 

3)    Výplatu  funkcionářských odměn za rok 2002 dle zásad pro poskytování odměn funkcionářů družstva schválených shromážděním delegátů dne 4. 6. 2002.

       a) představenstvo               270.000,-- Kč

       b) kontrolní komise     131.250,-- Kč    

 

4)    Dle čl. 2 bodu 3 Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva platných v roce 2002 výplatu odměn členům pomocných komisí orgánů družstva za rok 2002 ve výši 29.300,--Kč z prostředků neutrálního střediska.

5)   a)  Zůstatek  krátkodobé  zálohy  z  pojistného,  splátky anuity,  funkcionářských  odměn          a daně z nemovitosti za rok 2002, vedený na účtu 324-99 jednotlivých hospodářských středisek proúčtovat do dlouhodobé přijaté zálohy na účet 475.

b)    V následujících letech proúčtovat zůstatek krátkodobé zálohy z pojistného, splátky anuity, funkcionářských odměn a daně z nemovitosti na účet 475 – Dlouhodobá přijatá záloha jako poslední účetní operaci příslušného roku.

 

4)        Zakoupení nového informačního systému pro potřeby správy družstva v celkové ceně do 1.500.000,--Kč.

5)        Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku s doplněním slova „negativní“ osvědčení v čl. 44 odst. 16.

6)        Jednací řád Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, včetně pozměňujících návrhů.

7)        Volební řád Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, včetně odstranění případných gramatických chyb a překlepů.

8)        Zásady výběrového řízení u zakázek nad částku 50.000,-- Kč, včetně pozměňujících návrhů.

9)             Pravidla Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování uvolněných družstevních bytů  či nebytových prostor a pravidla pro stanovení výše dodatečného členského vkladu, včetně pozměňujících návrhů.

 

 

 

 

 

 

C.   V souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva nevyhovuje:

 

1) Odvolání proti usnesení představenstva č. 59.6.10. ze dne 16. 12. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku společné členy družstva pana Pavla Dediče a paní Evu Dedičovou, společné nájemce družstevního bytu č. 19 o velikosti 1+2 s přísl. v domě č.p. 570 na ul. Jiráskova ve Frýdku-Místku.

 

2)    Odvolání proti usnesení představenstva č. 61.7.9. ze dne 3. 2. 2003, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku společné členy družstva paní Štěpánku Maršálkovou a pana Vladimíra Maršálka, společné nájemce družstevního bytu č. 6 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 423 na ul. Jeronýmova ve Frýdku-Místku.

 

3) Odvolání proti usnesení představenstva č. 47.13.25. ze dne 6. 5. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku společné členy družstva paní Margitu Lackovou a pana Vojtěcha Lacka, společné nájemce družstevního bytu č. 17 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 1944 na ul. ČSA ve Frýdku-Místku.

      

4) Odvolání proti usnesení představenstva č. 59.6.11. ze dne 16. 12. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku členku družstva paní Dagmar Burešovou, nájemkyni družstevního bytu č. 1 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 564 na ul. Žižkova ve Frýdku-Místku.

 

5) Odvolání proti usnesení představenstva č. 52.8.16. ze dne 31. 8. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku společné členy družstva paní Irenu Hejlovou a pana Jaroslava Hejla, společné nájemce družstevního bytu č. 55 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 3055 na ul. Novodvorská ve Frýdku-Místku.

 

6)    Odvolání proti usnesení představenstva č. 56.6.19. ze dne 11. 11. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku člena družstva pana Mariana Tesaříka, nájemce družstevního bytu č. 5 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 3077 na ul. J. Čapka ve Frýdku-Místku.

 

7)    Odvolání proti usnesení představenstva družstva č. 61.7.8. ze dne 3. 2. 2003, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku členku družstva paní Naděždu Klimešovou (nyní Demkovou), nájemkyni družstevního bytu č. 21 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 3077 na ul. J. Čapka ve Frýdku-Místku.

 

 

 

 

 

 

 

D.   V souladu s čl. 73 odst. 2 písm. h) a čl. 118 odst. 6 Stanov družstva vyhovuje :

 

1) Odvolání proti usnesení představenstva č. 59.6.4. ze dne 16. 12. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku člena družstva pana Pavla Dudu, nájemce družstevního bytu č. 6 o velikosti 1+3 s přísl. v domě č.p. 3098 na ul. J. Čapka ve Frýdku-Místku.

 

2)    Odvolání proti usnesení představenstva družstva č. 61.7.7. ze dne 3. 2. 2003, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku členku družstva paní Jaroslavu Vavříčkovou, nájemkyni družstevního bytu č. 17 o velikosti 1+4 s přísl. v domě č.p. 559 na ul. Lískovecká ve Frýdku-Místku.

 

3)    Odvolání ze dne 29. 5. 2003 proti usnesení představenstva družstva č. 56.6.16. ze dne 11. 11. 2002, kterým představenstvo rozhodlo dle čl. 27 odst. 1 písm.e) Stanov družstva vyloučit z členství ve stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku člena družstva pana Františka Dvorského nájemce družstevního bytu č. 12 o velikosti 1+1 s přísl. v domě č.p. 1829 na ul. Lesní ve Frýdku-Místku.

 

F.    Bere na vědomí a ukládá představenstvu :

 

1)    Zprávu k žádosti samosprávy č. 201 adresovanou shromáždění delegátů o zrušení rozhodnutí představenstva ze dne 7. 4. 2003 ve věci schválení Prohlášení vlastníka a smluv o předčasném převodu bytů do vlastnictví a následném zápisu tohoto Prohlášení do katastru nemovitostí, které je v rozporu s usnesením nejvyššího orgánu samosprávy č. 201 – členské schůze – ze dne 25. 3. 2003 a ukládá  představenstvu odpovědět ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, dalších souvisejících právních a stanov družstva

 

G.   Ruší :

 

1)    Zásady výběrového řízení u zakázek nad částku 50.000,--Kč schválené shromážděním delegátů dne 8. 6. 2000 s účinností ke dni 3.6. 2003.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

  

 

 

 

                      Š i m í k o v á   Martina                                    O p r š t ě n ý   Ivo                             

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 16.6. 2003

 

 

 

Přílohy :

 

č. 1      Prezenční listina

č. 2      Zpráva představenstva družstva

č. 3             Vyhodnocení plnění programového prohlášení představenstva Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku.

č. 4      Zpráva kontrolní komise

č. 5      Zpráva ředitele družstva.

č. 6      Zpráva mandátové komise

č. 7      Výroční zpráva o hospodaření za rok 2002 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

č. 8      Převod zbývající části krátkodobé zálohy do dlouhodobé zálohy.

č. 9             Zakoupení nového informačního systému pro potřeby správy družstva.

č.10     Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku.

č. 11    Jednací řád Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku.

č. 12    Volební řád Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku.

č. 13             Závěrečná zpráva a vyhodnocení rekonstrukce Ubytovny U lávky.                                                                                

č. 14    Zásady výběrového řízení u zakázek nad částku 50.000,--Kč

č. 15    Pravidla Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování uvolněných družstevních bytů či nebytových prostor a pravidel pro stanovení výše dodatečného členského vkladu.

č. 16    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Pavel a Eva Dedičovi.

č. 17    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Štěpánka a Vladimír Maršálkovi.

č. 18    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Margita a Vojtěch Lackovi.

č. 19    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Dagmar Burešová.

č. 20    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Irena a Jaroslav Hejlovi.

č. 21    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Marian Tesařík.

č. 22    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Pavel Duda..

č. 23    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Naděžda Klimešová (Demková).

č. 24    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – Jaroslava Vavříková.

č. 25    Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení – František Dvorský.

č. 26    Žádost samosprávy č. 201 adresovanou shromáždění delegátů o zrušení rozhodnutí představenstva ze dne 7. 4. 2003 ve věci schválení Prohlášení vlastníka a smluv o předčasném převodu bytů do vlastnictví a následném zápisu tohoto Prohlášení do katastru nemovitostí, které je v rozporu s usnesením nejvyššího orgánu samosprávy č. 201 – členské schůze – ze dne 25. 3. 2003.

č. 27    Zpráva návrhové komise