Zápis

 

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 27. listopadu 2003

 ve velkém sále Domu kultury Válcoven plechu, a.s. ve Frýdku-Místku

 

 

Přítomni :     dle prezenční listiny (Příloha č. 1)

 

Program jednání :

                                                                                                                

1.    Zahájení

2.    Jmenování zapisovatele

3.    Kontrola usnášeníschopnosti                    

4.    Volba pracovních komisí

                                               a) mandátové komise

                                               b) návrhové komise

                                                c) volební komise                                                           

5.    Volba předsednictva shromáždění delegátů (předsedajícího a členů předsednictva)

6.    Volba ověřovatelů zápisu

7.    Zpráva představenstva družstva o plnění jeho programového prohlášení a zpráva

       o činnosti představenstva družstva v uplynulém volebním období, včetně zprávy

       o splnění usnesení předchozího shromáždění delegátů

8.    Zpráva kontrolní komise o její činnosti za uplynulé volební období

9.    Zpráva mandátové komise

10.  Volby členů představenstva družstva a jejich náhradníků

11.  Volby členů kontrolní komise a jejich náhradníků

12.  Změna č. 1 Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva

13. Oprava a doplnění Statutů fondů

14.  Finanční pomoc městu Frýdek-Místek na výstavbu moderního bezdrátového rozhlasového systému       

15.  Odvolání proti rozhodnutí představenstva

16. Usnesení

17. Závěr

 

 

1.        Zahájení

 

Shromáždění delegátů zahájil v 16:10 hod. uvítáním delegátů a hostů Ing. Jaromír Rumíšek, II. místopředseda představenstva.

Ing. Rumíšek představil delegátům přítomnou notářku JUDr. Marcelu Veberovou, která provede ověření celého průběhu jednání shromáždění delegátů, jelikož je v programu jednání  volba členů a náhradníků do představenstva a kontrolní komise.

Dále přítomným sdělil, že dnes bude poprvé uplatněn v souladu s platnými stanovami družstva nový způsob hlasování. Delegáti obdrželi soubor hlasovacích lístků u prezence, ti, kteří se zúčastnili podzimních seminářů delegátů již byli s novým způsobem hlasování seznámeni, přesto bude základní postup zopakován než se přistoupí k prvnímu hlasování. Požádal všechny delegáty, aby se drželi v souvislosti s hlasováními, která budou probíhat, pokynů řídícího jednání a členů mandátové komise.

2.        Jmenování zapisovatele

 

Ing. Rumíšek  jmenoval zapisovatelkami dnešního shromáždění delegátů sl. Zuzanu Vatalovou a pí Alenu Opělovou, obě zaměstnankyně družstva.

 

 

3.        Kontrola usnášeníschopnosti

 

Ing. Rumíšek informoval přítomné delegáty, že na dnešním shromáždění delegátů bude poprvé v historii našeho družstva uplatněn systém hlasování založený na rozdílné síle hlasů jednotlivých delegátů. V souladu s novými stanovami našeho družstva schválenými letošním jarním shromážděním delegátů, které se konalo dne 3. června letošního roku, bude mít při hlasování každý delegát sílu hlasu odpovídající počtu zastupovaných členů družstva – tedy členů příslušné samosprávy, a to podle uzávěrky k dnešnímu dni 12:00 hod.

Tento princip nemůže být v souladu s § 240, odstavcem 1) Obchodního zákoníku v jeho platném znění uplatněn pouze při rozhodování o změně stanov družstva, případně při rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy a při rozhodování o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, kdy každý delegát má vždy jeden hlas.

Ani jedno z uvedených rozhodování není na programu dnešního jednání, a proto Ing. Rumíšek konstatoval, že při všech hlasování bude uplatněn již zmíněný princip poměrného zastoupení. Tento princip bude proto v průběhu celého shromáždění delegátů uplatňován i při kontrole usnášeníschopnosti tohoto orgánu. Aby bylo toto shromáždění delegátů usnášeníschopné, musí být přítomni delegáti vlastnící nadpoloviční většinu všech hlasů. Celkový počet všech hlasů je dán počtem členů našeho družstva, který k již uvedenému dnešnímu termínu polední uzávěrky činil 8 134 členů.

Dle informací z prezence je v sále přítomno 106 z celkového počtu 182 pozvaných delegátů. Přítomni delegáti přitom disponují 5372 hlasy.

 

Ing. Rumíšek konstatoval, že v tomto okamžiku je shromáždění delegátů usnášeníschopné.

 

 

4.    Volba pracovních komisí

 

a)        volba komise mandátové

 

Ing. Rumíšek delegátům sdělil, že v souladu s jednacím řádem čl. 6 bod 7 provedou sčítání hlasů při volbě mandátové komise skrutátoři jmenovaní řídícím jednání. Za tímto účelem jmenoval následující skrutátory :

 

Ing. Rostislav Hajný

Ing. Tomáš Literák

pí Romana Drabinová

p. Karel Fryš

pí Jana Pališková

p. Eduard Ševčík

pí Bronislava Hrnčířová    

 

 

 

Mandátová komise byla představenstvem navržena ve složení:

 

                        předseda        Ing. Rostislav Hajný

člen                 Ing. Tomáš Literák

člen                 pí Romana Drabinová

člen                 p. Karel Fryš

člen                 pí Jana Pališková

            člen                 p. Eduard Ševčík

            člen                 pí Bronislava Hrnčířová      

 

Navržení kandidáti svou kandidaturu přijali.

Přítomní delegáti nepodali žádné návrhy nebo změny ve složení.

 

Ing. Rumíšek dal hlasovat o tomto návrhu složení mandátové komise:

 

Hlasování č. 1            PRO - 5284 hlasů      PROTI - 68 hlasů      ZDRŽELO SE - 20 hlasů  

 

Schváleno.      

 

b) + c)  volba komise návrhové a volební

 

Ing. Rumíšek delegátům navrhl, aby byla volba návrhové a volební komise provedena jedním hlasováním.

 

Z řad delegátů nebyla podána námitka či připomínka.

 

Návrhová komise byla představenstvem navržena ve složení:

 

předseda        Ing. Zdeněk Kožušník, CSc.

člen                 pí Martina Šimíková

člen                 Mgr. Ivan Vrba

 

Navržení kandidáti svou kandidaturu přijali.

Přítomní delegáti nepodali žádné návrhy nebo změny ve složení.

 

Volební komise byla představenstvem navržena ve složení:

 

předseda          Ing. František Gleta

člen                  Ing. Miroslav Tkáč

člen                  JUDr. Lev Gurňák

člen                  Mgr. Zdeněk Metz

 

Ing. Miroslav Tkáč svou kandidaturu odmítl.

JUDr. Lev Gurňák není na dnešním jednání přítomen.

 

Ing. Rumíšek požádal delegáty o další návrhy z pléna.

 

Návrh z pléna – JUDr. Miroslav Dokoupil.

 

 

 

 

Volební komise  byla tedy navržena ve složení :

 

předseda        Ing. František Gleta

člen                 Mgr. Zdeněk Metz

                        člen                 JUDr. Miroslav Dokoupil

 

Navržení kandidáti svou kandidaturu přijali.

Přítomní delegáti nepodali žádné další návrhy nebo změny ve složení.

 

Ing. Rumíšek dal hlasovat k návrhu složení návrhové a volební komise:

Hlasování č. 2            PRO - 5084 hlasů      PROTI - 132 hlasů    ZDRŽELO SE - 156 hlasů  

 

Schváleno.

 

 

5.    Volba předsednictva shromáždění delegátů (předsedajícího a členů předsednictva)

 

Ing. Rumíšek navrhl složení pracovního předsednictva :

předsedající    Ing. Jaromír Rumíšek, II. místopředseda představenstva

členové           Ing. Miroslav Pláteník, předseda kontrolní komise

RNDr. Michal Kůstka, ředitel družstva

Ing. Jan Kaluža, delegát za samosprávu č. 124

 

Další návrhy ani protinávrhy nebyly podány.

Navržení kandidáti svou kandidaturu přijali.

 

Ing. Rumíšek dal hlasovat k návrhu složení pracovního předsednictva:

 

Mandátová komise podala informace, že stav přítomných se změnil na 5352 hlasů.

Hlasování č. 3            PRO - 5292 hlasů      PROTI - 60 hlasů      ZDRŽELO SE -  0 hlasů  

 

Schváleno.

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, aby si pro návrh kandidátů do kontrolní komise a do představenstva z pléna vyzvedli u předsedy volební komise Ing. Glety tiskopisy pro doplnění jejich základních údajů potřebných pro volby.

 

 

6.        Volba ověřovatelů zápisu

 

Jako ověřovatelé zápisu byly navrženi Ing. Ivo Pospíšil a p. Josef Smékal.

 

Přítomní delegáti nepodali žádné další návrhy ani připomínky.

 

Stav přítomných – 5352 hlasů.

Hlasování č. 4            PRO - 5352 hlasů      PROTI - 0 hlasů        ZDRŽELO SE - 0 hlasů  

Schváleno.

7.    Zpráva představenstva  družstva  o plnění jeho programového prohlášení a zpráva

       o činnosti představenstva  družstva   v uplynulém volebním období,  včetně zprávy

       o splnění usnesení předchozího shromáždění delegátů.

 

Ing. Rumíšek delegátům sdělil, že zprávu, kterou zpracoval JUDr. Miroslav Dokoupil,  obdrželi všichni delegáti před více jak 14 dny v materiálech, nebude ji proto znovu celou číst, pouze ji případně doplní, upřesní, zodpoví dotazy delegátů.

(Příloha č. 2)

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají dotazy či připomínky ke zprávě představenstva.

 

p. Vítězslav Sklář, sam. č. 57

-  má připomínku ke zprávě o splnění programového prohlášení týkající se zajištění bytových náhrad pro dlužníky – zrekonstruovaný Bytový dům U lávky je v provozu, přesto u nich v domě je dlužník p. Žvak, který dluží přes 300 tis. Kč a dosud není vystěhován. Tento bod programového prohlášení není, dle názoru p. Skláře, splněn.

 

RNDr. Kůstka, ředitel družstva – reagoval na připomínku p. Skláře, vysvětlil přítomným, že ze strany družstva je provedeno vše pro to, aby byl dlužník co nejdříve vystěhován, ale vše záleží na soudu, na trvání soudního řízení. K tomuto konkrétnímu případu může podat bližší informace p. Sklářovi zaměstnankyně družstva z právního oddělení p. Žáková, která je u prezence.   

 

dotaz z pléna

- žádost o sdělení ke sporu družstvo versus Ing. Hudeček, CSc.

 

RNDr. Kůstka, ředitel družstva – soud probíhá, dosud není spor ukončen.

 

Další dotazy z pléna nebyly.

   

 

8.        Zpráva kontrolní komise o její činnosti za uplynulé volební období

 

Zprávu kontrolní komise o její činnosti za uplynulé volební období přednesl předseda kontrolní komise Ing. Miroslav Pláteník.

(Příloha č. 3)

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají dotazy či připomínky k přednesené zprávě.

 

Dotazy ani připomínky z pléna nebyly, Ing. Rumíšek navrhl usnesení.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu o splnění programového prohlášení představenstva družstva a o činnosti představenstva družstva v uplynulém volebním období, včetně  zprávy o splnění usnesení předchozího shromáždění delegátů.

 

 

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu kontrolní komise o její činnosti za uplynulé volební období.

Stav přítomných – 5352 hlasů.

Hlasování č. 5            PRO - 5308 hlasů      PROTI - 0 hlasů        ZDRŽELO SE - 44 hlasů  

 

Schváleno.

 

  

9.        Zpráva mandátové komise

 

Předseda mandátové komise přítomným sdělil aktuální stav přítomných v sále – 5 352 hlasů.

(Příloha č. 12)

 

10.    Volby členů představenstva družstva a jejich náhradníků

 

Ing. Rumíšek předal slovo předsedovi volební komise Ing. Gletovi.

 

Ing. Gleta uvedl, že dle platného volebního řádu a stanov družstva bylo navrženo do představenstva 10 kandidátů a do kontrolní komise 8 kandidátů. Po výzvě řídícího jednání byl z pléna navržen pouze 1 kandidát, a to do kontrolní komise. Dále sdělil, že ve  stanovách a ve volební řádu našeho družstva je zakotveno, že volby probíhají veřejným hlasováním. Dotázal se přítomných, zda souhlasí s veřejným hlasováním nebo navrhují jiný způsob hlasování.

 

Z pléna nebyl navržen jiný způsob hlasování než veřejný.

 

Ing. Gleta provedl představování jednotlivých kandidátů dle abecedního pořadí.

 

Ing. Gleta představil 1. kandidáta do představenstva – Ing. Jiřího Čumíčka, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

1. kandidát do představenstva -           Ing. Jiří Čumíček

                                                           46 let, vysokoškolské vzdělání

                                                           vedoucí obchodního oddělení

                                                           člen družstva od roku 1984

                                                           předseda samosprávy č. 198

                                                           člen představenstva

 

Ing. Jiří Čumíček kandidaturu přijímá. O svých představách či cílech, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat, nehovořil.

 

 

Ing. Gleta představil 2. kandidáta do představenstva – paní Svatavu Fiderickou, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň ji požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěla  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěla usilovat.

2. kandidát do představenstva -           pí Svatava Fiderická   

                                                           37 let, středoškolsky odborné vzdělání

                                                           v současné době na mateřské dovolené

                                                           členka družstva od roku 1990

členka samosprávy č. 174

                                                          

Paní Svatava Fiderická kandidaturu přijímá, jako členka představenstva družstva by se chtěla zaměřit na zlepšení hospodářského výsledku družstva, snižování nákladů, zvyšování příjmů pro družstvo, zlepšit podmínky družstva.

 

Ing. Gleta představil sám sebe jako 3. kandidáta do představenstva.

 

3. kandidát do představenstva -           Ing. František Gleta

                                                           61 let, vysokoškolské vzdělání

                                                           samostatně výdělečně činný

                                                           člen družstva od roku 1965

                                                           člen samosprávy č. 1

                                                           byl členem výboru samosprávy

delegát za 3 SVJ

                                                           člen představenstva

 

Ing. František Gleta kandidaturu přijímá, jako člen představenstva by se chtěl věnovat především dvěma oblastem, a to problematice dlužníků a oblasti práce a fungování hospodářské správy, aby hospodářská správa družstva nespravovala pouze byty nájemců a byty SVJ, které vznikly převodem družstevních bytů, ale aby hospodářská správa začala spravovat byty jiných SVJ např. vzniklých z obecních bytů.

 

 

Ing. Gleta představil 4. kandidáta do představenstva – paní Štefánii Jagošovou, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň ji požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěla  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěla usilovat.

 

4. kandidát do představenstva -           pí Štefánia Jagošová

                                                           42 let, střední odborné vzdělání

                                                           pracuje v oblasti personalistiky

                                                           členka družstva od roku 1985

                                                           předsedkyně  a delegát samosprávy č. 165

                                                           členka představenstva

 

Paní Štefánia Jagošová kandidaturu přijímá, O svých představách či cílech, kterých by chtěla  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěla usilovat, nehovořila.

 

 

Ing. Gleta představil 5. kandidáta do představenstva – RNDr. Michala Kůstku, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

 

5. kandidát do představenstva -           RNDr. Michal Kůstka

                                                           39 let, vysokoškolské vzdělání

                                                           ředitel družstva

                                                           člen družstva od roku 1987

                                                           člen samosprávy č. 69

                                                           předseda samosprávy                                                

byl členem kontrolní komise

                                                           byl předsedou představenstva

                                                            

RNDr. Michal Kůstka kandidaturu přijímá, jako člen představenstva by chtěl dosáhnout zkvalitnění zejména právního zázemí správy družstva, které právě v souvislosti s postupným převáděním družstevních bytů a garáží do vlastnictví a s tím souvisejícím vznikem společenstvím vlastníků jednotek, co by nového typu právnické osoby, se zvyšuje význam právní čistoty takměř všech úkonů, které správa družstva činí.

 

Ing. Gleta představil 6. kandidáta do představenstva – pana Vratislava Němce, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

6. kandidát do představenstva -           p. Vratislav Němec

                                                           44 let, úplné střední odborné vzdělání

                                                           jednatel společnosti

                                                           člen družstva od roku 1980

                                                           místopředseda a delegát samosprávy č. 73

                                                           člen představenstva

 

Pan Vratislav Němec kandidaturu přijímá, jako člen představenstva by chtěl zabránit družstvu vstupovat do právních vztahů neuváženě, aby družstvo hospodařilo tak, aby majetek rostl, družstvo by mělo nabízet služby i jiným subjektům – vytvářet zisk, na management družstva klást úkoly a kontrolovat jej, dát do souladu vnitřní předpisy družstva

 

 

Ing. Gleta představil 7. kandidáta do představenstva – Ing. Miroslava Pláteníka, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

7. kandidát do představenstva -           Ing. Miroslav Pláteník

                                                           44 let, vysokoškolské vzdělání

                                                           technik

                                                           člen družstva od roku 1986     

                                                           člen samosprávy č. 162

                                                           předseda kontrolní komise

 

Ing. Miroslav Pláteník kandidaturu přijímá, jako člen představenstva by chtěl, aby hospodářský výsledek družstva byl vždy v kladných číslech, v technické oblasti se zaměřit na hlavně na to, aby prostředky, které jsou na fondech oprav byly využity vždy efektivně, aby zpracované pasporty bytů byly pravidelně doplňovány o informace,  kdy byla jaká oprava, v jaké výši, jakým dodavatelem byla provedena, kdy by se měla udělat nějaká další údržba, aby byly zachyceny vždy jasné informace o tom objektu a družstevníci si mohli včas připravit další peníze na opravu a efektivně hospodařili s tímto fondem.

 

Ing. Gleta představil 8. kandidáta do představenstva – pana Ivana Rašku, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

8. kandidát do představenstva -           p. Ivan Raška

                                                           53 let, úplné střední odborné vzdělání

                                                           elektromontér

                                                           člen družstva od roku 1973

                                                           předseda samosprávy a delegát samosprávy č. 120

                                                           člen představenstva

 

Pan Ivan Raška kandidaturu přijímá, jako člen představenstva by chtěl především, aby  se vyrovnal vztah nájemníků vůči správě, aby vlastník, nájemce i družstvo byli rovnocennými partnery.

 

 

Ing. Gleta představil 9. kandidáta do představenstva – Ing. Jaromíra Rumíška, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

9. kandidát do představenstva -           Ing. Jaromír Rumíšek

                                                           64 let, vysokoškolské vzdělání

                                                           projektant v důchodu

                                                           člen družstva od roku 1966

                                                           předseda a delegát samosprávy č. 202

                                                           II. místopředseda představenstva

 

Ing. Jaromír Rumíšek kandidaturu přijímá, je zastáncem družstevní myšlenky, větší celek  má vždy možnost vyvinout větší tlaky na dodavatele a získat množstevní slevy a podobně. Byl by rád, kdyby naše stavební bytové družstvo plnilo taky tu první část ve svém názvu, protože od jisté doby jsme jenom bytové družstvo, protože nic nestavíme. Bylo by dobré, abychom opět začali i v tomhle tom směru trochu podnikat.

 

Ing. Gleta představil 10. kandidáta do představenstva – pana Petera Zapalače, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

10. kandidát do představenstva -         p. Peter Zapalač

                                                           44 let, úplné střední odborné vzdělání

                                                           člen družstva od roku 1983

                                                           člen a delegát samosprávy č. 211

                                                           člen představenstva

 

Pan Peter Zapalač kandidaturu přijímá, o svých představách či cílech, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat, nehovořil.

 

Ing. Gleta požádal předsedu mandátové komise o zprávu, jestli může shromáždění delegátů provést volbu, zda je usnášeníschopné.

 

Ing. Hajný, předseda mandátové komise potvrdil stav přítomných – 5352 hlasů.

 

Ing. Gleta postupně (dle abecedního pořadí) přednesl návrhy usnesení a nechal o nich hlasovat:

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena představenstva družstva Ing. Jiřího Čumíčka.

Hlasování č. 6            PRO - 4931 hlasů      PROTI - 370 hlasů    ZDRŽELO SE - 51 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena představenstva družstva pí Svatavu Fiderickou.

Hlasování č. 7            PRO - 5208 hlasů      PROTI - 0 hlasů        ZDRŽELO SE - 144 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena představenstva družstva Ing. Františka Gletu.

Hlasování č. 8            PRO - 4673 hlasů      PROTI – 425 hlasů   ZDRŽELO SE - 254 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena představenstva družstva pí Štefánii Jagošovou.

Hlasování č. 9            PRO - 4710 hlasů      PROTI - 370 hlasů    ZDRŽELO SE - 272 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena představenstva družstva RNDr. Michala Kůstku.

Hlasování č. 10          PRO - 4206 hlasů      PROTI - 652 hlasů    ZDRŽELO SE - 494 hlasů  

Schváleno.

 

 

 

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena představenstva družstva p. Vratislava Němce.

Hlasování č. 11          PRO - 4756 hlasů      PROTI - 229 hlasů    ZDRŽELO SE - 367 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena představenstva družstva Ing. Miroslava Pláteníka

Hlasování č. 12          PRO - 4949 hlasů      PROTI – 61 hlasů     ZDRŽELO SE - 342 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena představenstva družstva p. Ivana Rašku.

Hlasování č. 13          PRO - 4674 hlasů      PROTI - 478 hlasů    ZDRŽELO SE - 200 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena představenstva družstva Ing. Jaromíra Rumíška.

Hlasování č. 14          PRO - 5096 hlasů      PROTI - 142 hlasů    ZDRŽELO SE - 114 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena představenstva družstva p. Petera Zapalače.

Hlasování č. 15          PRO - 4925 hlasů      PROTI - 0 hlasů        ZDRŽELO SE - 427 hlasů  

Schváleno.

Ing. Gleta sdělil delegátům, že bylo zvoleno 9 členů představenstva. Náhradníkem byl zvolen  RNDr. Michal Kůstka.

 

(Příloha č. 4)

 

11.  Volby členů kontrolní komise a jejich náhradníků

 

Ing. Gleta provedl představování jednotlivých kandidátů dle abecedního pořadí.

 

Ing. Gleta představil 1. kandidáta do kontrolní komise – pana Františka Blehu, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

1. kandidát do kontrolní komise -        p. František Bleha

                                                           42 let, vyučen

                                                           samostatně výdělečně činný

                                                           člen družstva od roku 1984

                                                           předseda a místopředseda samosprávy č. 177

                                                          

Pan František Bleha kandidaturu přijímá, jako člen kontrolní komise by se chtěl především zaměřit na sledování nákladů družstva, zlepšit činnost technického úseku.

 

Ing. Gleta představil 2. kandidáta do kontrolní komise – Mgr. Jarmilu Černoevičovou, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň ji požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizovala své představy či cíle, kterých by chtěla  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěla usilovat.

 

2. kandidát do kontrolní komise -        Mgr. Jarmila Černoevičová

                                                           53 let, vysokoškolské vzdělání

                                                           učitelka speciální pedagogiky

                                                           členka družstva od roku 1978

                                                           předsedkyně samosprávy č. 108

                                                           členka kontrolní komise

 

Mgr. Jarmila Černoevičová kandidaturu přijímá, ráda by své zkušenosti a znalosti z práce v kontrolní komisi zúročila i v dalším funkčním období.

 

Ing. Gleta představil 3. kandidáta do kontrolní komise – pana Karla Fryše, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

3. kandidát do kontrolní komise -        p. Karel Fryš

                                                           61 let, střední odborné vzdělání

                                                          zaměstnanec družstva jako referent bytového hospodářství

                                                           člen družstva od roku 1978

                                                           předseda a delegát samosprávy č. 20

                                              

Pan Karel Fryš kandidaturu přijímá, o svých představách či cílech, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat, nehovořil z časových důvodů (byl zvolen do mandátové komise a počítal hlasovací lístky).

 

Ing. Gleta představil 4. kandidáta do kontrolní komise – Mgr. Zdeňka Metze, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

 

 

 

 

 

4. kandidát do kontrolní komise -        Mgr. Zdeněk Metz

                                                           65 let, vysokoškolské vzdělání

                                                           učitel - výchovný poradce

                                                           člen družstva od roku 1988

                                                           člen výboru a delegát samosprávy č. 162

                                                           byl členem kontrolní komise

                                                           člen představenstva                                                    

 

 

Mgr. Zdeněk Metz kandidaturu přijímá,v kontrolní komisi by chtěl zúročil znalosti družstevní problematiky, znalost prostředí a zkušenosti získané ze svého dosavadního působení nejen v představenstvu družstva, ale i v kontrolní komisi..

 

Ing. Gleta představil 5. kandidáta do kontrolní komise – pana Jana Nekužu, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

5. kandidát do kontrolní komise -        p. Jan Nekuža

                                                           63 let, střední odborné vzdělání

                                                           důchodce

                                                           člen družstva od roku 1987

                                                           člen samosprávy č. 202

                                                           člen kontrolní komise

 

Pan Jan Nekuža kandidaturu přijímá, práci v kontrolní komisi považuje za smysluplnou, rád by v práci kontrolní komise pokračoval.

 

Ing. Gleta představil 6. kandidáta do kontrolní komise – pana Daniela Škapu, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň jej požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizoval své představy či cíle, kterých by chtěl  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěl usilovat.

 

6. kandidát do kontrolní komise -        p. Daniel Škapa

                                                           31 let,  vzdělání úplné střední odborné

                                                           lektor- instruktor

                                                           člen družstva od roku 2000

                                                           člen samosprávy č. 190

                                                           člen kontrolní komise

 

Pan Daniel Škapa kandidaturu přijímá, jako člen kontrolní komise by se chtěl zasadit o efektivní smysluplné kontroly všech aktivit bytového družstva, zejména těch, které se týkají financí. Dále se věnovat kontrole rychlosti a plynulosti vyřizování všech stížností a podnětů od členů družstva. 

 

Ing. Gleta představil 7. kandidáta do kontrolní komise – paní Gertrudu Sklepkovou, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň ji požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizovala své představy či cíle, kterých by chtěla  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěla usilovat.

 

7. kandidát do kontrolní komise -        pí Gertruda Skleková

                                                           62 let, základní vzdělání

                                                           v důchodu

                                                           členka družstva od roku 1984

                                                           předsedkyně a členka samosprávy č. 200

                                                           členka kontrolní komise

 

Paní Gertruda Sklepková kandidaturu přijímá, jako členka kontrolní komise by se chtěla zaměřit na  kontrolu činnosti technického úseku, na oblast informačního systému na družstvu, aby družstvo mohlo výrazně zkvalitnit a také rozšířit záběr poskytovaných služeb.

 

Ing. Gleta představil 8. kandidáta do kontrolní komise – paní Jarmilu Škrlíkovou, dotázal se, zda svou kandidaturu přijímá a zároveň ji požádal, aby v souladu s čl. 6, odst. 7  dle platného  volebního řádu družstva stručně a výstižně charakterizovala své představy či cíle, kterých by chtěla  jako člen voleného orgánu družstva dosáhnout, nebo o které by chtěla usilovat.

 

8. kandidát do kontrolní komise -        pí Jarmila Škrlíková

                                                           57 let, vzdělání úplné střední odborné

                                                           technická pracovnice

                                                           členka družstva od roku 1965

                                                           členka samosprávy č. 1

                                                           členka kontrolní komise

 

Paní Jarmila Škrlíková kandidaturu přijímá, práce v kontrolní komisi ji stále zajímá a baví, ráda by v práci pokračovala.

 

Ing. Gleta požádal předsedu mandátové komise o sdělení stavu přítomných, který uvedl, že stav je nezměněn, počet hlasů v sále je 5352.

 

Ing. Gleta postupně (dle abecedního pořadí) přednesl návrhy usnesení a nechal o nich hlasovat:

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena kontrolní komise p. Františka Blehu.

Hlasování č. 16          PRO - 3687 hlasů    PROTI - 1278 hlasů  ZDRŽELO SE - 387 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena kontrolní komise Mgr. Jarmilu Černoevičovou.

Hlasování č. 17          PRO - 5160 hlasů      PROTI - 144 hlasů    ZDRŽELO SE - 48 hlasů  

Schváleno.

 

 

 

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena kontrolní komise p. Karla Fryše.

Hlasování č. 18          PRO - 4438 hlasů      PROTI – 616 hlasů   ZDRŽELO SE - 298 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena kontrolní komise Mgr. Zdeňka Metze.

Hlasování č. 19          PRO - 4483 hlasů      PROTI – 519 hlasů   ZDRŽELO SE - 350 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena kontrolní komise p. Jana Nekužu.

Hlasování č. 20          PRO - 5097 hlasů      PROTI - 76 hlasů      ZDRŽELO SE - 179 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena kontrolní komise p. Daniela Škapu.

Hlasování č. 21          PRO - 5228 hlasů      PROTI - 32 hlasů      ZDRŽELO SE - 92 hlasů  

Schváleno.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena kontrolní komise pí Gertrudu Sklepkovou.

Hlasování č. 22          PRO - 4685 hlasů      PROTI – 270 hlasů   ZDRŽELO SE - 397 hlasů  

Schváleno.

 

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů volí s účinností od 5. 12. 2003 za člena kontrolní komise pí Jarmilu Škrlíkovou.

Hlasování č. 23          PRO - 5048 hlasů      PROTI - 91 hlasů      ZDRŽELO SE - 213 hlasů  

Schváleno.

 

 

Ing. Gleta sdělil delegátům, že bylo zvoleno 7 členů kontrolní komise. Náhradníkem byl zvolen  p. František Bleha.

 

Ing. Gleta konstatoval, že dnešní shromáždění delegátů zvolilo představenstvo družstva s jedním náhradníkem a kontrolní komisi s jedním náhradníkem. Tyto orgány byly zvoleny pro příští období 5 let.

 

Ing. Gleta vznesl dotaz na notářku JUDr. Veberovou, zda má připomínku k průběhu voleb, zda proběhly v pořádku.

 

JUDr. Veberová nemá k volbám připomínek, proběhly v pořádku.

 

Na závěr Ing. Gleta poblahopřál nově zvoleným a popřál jim hodně úspěchů v práci našeho družstva a předal slovo zpět řídícímu schůze.

 

(Příloha č. 4)

 

12.    Změna č. 1 Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva

 

Ing. Rumíšek podal ve stručnosti informace k předkládanému materiálu, který byl delegátům předložen a již blíže vysvětlen na podzimních seminářích.

 

V předloženém návrhu Změny č. 1 Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva se jedná o vyplacení odměn členům různých pracovních komisí, kdy výše těchto odměn dosahuje zpravidla několik málo set korun jejímu členovi. Podle dosavadních zásad však musí každý člen kterékoli komise, i když její práce byla již dávno ukončena, čekat na vyplacení své sebemenší odměny až na jednání nejbližšího shromáždění delegátů, které by mu mělo vyplacení odměny schválit. Takovýto postup se jeví představenstvu družstva vůči většině členů příslušných komisí nedůstojný, a proto předložilo shromáždění delegátů tento návrh změny příslušných zásad.

 

Ing. Rumíšek vyzval delegáty, zda mají nějaké dotazy či připomínky.

 

Dotazy ani připomínky z pléna nebyly, Ing. Rumíšek navrhl usnesení a nechal o něm hlasovat.

 

Mandátová komise poskytla informace o stavu přítomných – 4941 hlasů.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů schvaluje změnu č. 1 Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva s účinností od 28. 11. 2003.

Hlasování č. 24          PRO - 4869 hlasů      PROTI - 0 hlasů        ZDRŽELO SE - 72 hlasů  

Schváleno. 

(Příloha č. 5)

 

13.    Oprava a doplnění Statutů fondů

Ing. Rumíšek přítomným sdělil, že rovněž tento předkládaný materiál delegáti obdrželi a byli s ním seznámeni na podzimních seminářích. Dotázal se přítomných, zda má někdo nějaké dotazy, pokud ano, požádal by o podání příslušných vysvětlení vedoucí ekonomického úseku správy družstva Ing. Marii Slováčkovou.

Dotazy ani připomínky z pléna nebyly, Ing. Rumíšek navrhl usnesení a nechal o něm hlasovat.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů schvaluje opravu a doplnění Statutů fondů:

Ve statutech fondů, které byly schváleny shromážděním delegátů dne 4. června 2002 u Fondu dodatečných členských vkladů:

·   opravit v bodě 1. „čl. 18 Stanov“ na „čl. 9 platných stanov družstva“,

·    doplnit v bodě 3 o poslední větu „Zůstatek dodatečného členského vkladu po odpisu pohledávek bude převeden do výnosů neutrálního střediska“.

 

Stav přítomných – 4941 hlasů.

Hlasování č. 25          PRO - 4888 hlasů      PROTI - 6 hlasů        ZDRŽELO SE - 47 hlasů  

Schváleno.

 

(Příloha č. 6)

 

14.    Finanční pomoc městu Frýdek-Místek na výstavbu moderního bezdrátového rozhlasového systému

 

Ing. Rumíšek přítomným sdělil, že rovněž tento předkládaný materiál delegáti obdrželi a byli s ním seznámeni na podzimních seminářích. Dotázal se přítomných, zda má někdo nějaké dotazy.

 

Dotaz z pléna

- zda je známo, na koho se ještě město Frýdek-Místek obrátilo s žádostí o finanční pomoc.

 

JUDr. Dokoupil, I. místopředseda představenstva a I. místostarosta města Frýdek-Místek  -

odpověděl na vznesený dotaz z pléna – ano, finanční pomoc nabídly i další subjekty , město Frýdek-Místek uzavřelo asi 50 darů, které byly nabízeny, celková finanční částka ještě není známa, protože řízení probíhají. Pokud v rozpočtu příštího roku částka na výstavbu bezdrátového rozhlasového systému bude, tak se nabídnuté peníze přijmou, v případě nerealizace se smlouvy uzavírat nebudou.  Hutní projekt v současné době zpracovává zdarma projektovou dokumentaci.

 

RNDr. Kůstka, ředitel družstva – doplnil, že správa družstva má konkrétní představu o tom, jak by tohoto systému mohla využít, bude potom věcí jednání mezi družstvem a městem, jestli toto  využití umožní. Prvotní předpoklad pro souhlas města s využitím systému bude určitě mnohem pozitivnější v případě, že družstvo alespoň tento symbolický příspěvek městu poskytne, a proto žádá delegáty o její schválení. 

 

Další dotazy ani připomínky z pléna nebyly, Ing. Rumíšek navrhl usnesení a nechal o něm hlasovat.

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů bere na vědomí dopis starostky města Frýdku-Místku Ing. Evy Richtrové řediteli družstva ve věci „poskytnutí finanční pomoci na výstavbu moderního bezdrátového rozhlasového systému města Frýdek-Místek“.

Shromáždění delegátů schvaluje poskytnutí finanční pomoci městu Frýdek-Místek na výstavbu moderního bezdrátového rozhlasového systému ve výši 50.000,--Kč.

 

Mandátová komise podala informace o stavu přítomných – 4836 hlasů.

 

Hlasování č. 26          PRO - 3996 hlasů      PROTI - 444 hlasů    ZDRŽELO SE - 396 hlasů  

Schváleno.

 

(Příloha č. 7)

 

15.    Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva

 

Ing. Rumíšek přítomné informoval, že v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, platných stanov družstva a ostatních souvisejících předpisů byla tato čtyři odvolání zařazena na program dnešního jednání. Základní informace obdrželi delegáti při prezenci před zahájením jednání, součástí těchto informací jsou i stanoviska představenstva družstva k jednotlivým případům, včetně zdůvodnění.

 

RNDr. Kůstka, ředitel družstva – pokud by někdo neměl individuální důvod o některém z těch odvolání hlasovat jinak, než je doporučeno, navrhuje hlasovat o všech 4 odvoláních najednou, ne jednotlivě, dotazuje se notářky, zda je to možné.

 

JUDr. Veberová, notářka  - potvrzuje, že je to možné.

 

Ing. Rumíšek se dotazuje přítomných, zda někdo z delegátů požaduje hlasování k jednotlivým odvoláním zvlášť, nebo je možné hlasovat dle návrhu RNDr. Kůstky o všech 4 odvoláních najednou.

 

 p. Jedlička Milan, sam. č. 181

 -  je toho názoru, že dlužníci jsou tzv. „potrestáni“ dvakrát, platí penále a pak ještě znovu dodatečný členský vklad ve výši 3.000,--Kč/1m2, částka 3.000,--Kč se mu zdá příliš vysoká

 

Ing. Rumíšek, řídící schůze – představenstvo nemůže jednat jinak, částka 3.000,-- Kč/1m2, vychází z usnesení minulého shromáždění delegátům.

 

p. Pachl Karel, sam.č. 170

-  žádá dnešní shromáždění delegátů o schválení nižší částky dodatečného členského vkladu pro dlužníky, vysvětluje delegátům případ p. Veselkové v jejich domě, jak a proč se dostala do finanční tísně,

 

RNDr. Kůstka, ředitel družstva – není to uvedeno na dnešním programu jednání shromáždění delegátů, tudíž nelze o tom dnes jednat, obchodní zákoník to neumožňuje. Za podmínek stanovených ve stanovách družstva může být zařazen návrh p. Pachla na změnu  Pravidel Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování družstevních bytů či nebytových prostor a pravidel pro stanovení výše dodatečného členského vkladu na příštím jednání shromáždění delegátů.

 

JUDr. Veberová, notářka – potvrdila slova ředitele, p. Pachl musí postupovat dle platných stanov družstva čl. 46 bod 2.

 

Další dotazy ani připomínky nebyly, Ing. Rumíšek nechal se souhlasem delegátů hlasovat o všech čtyřech odvoláních najednou:

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku dle čl. 46, odst. 4, písm. i) stanov družstva vyhovuje odvolání členky družstva paní Evy Berské, bytem Frýdek-Místek, Klicperova 386, proti usnesení představenstva družstva čís. 73.7.9. písm. b) a c) ze dne 3. 10. 2003, kterým představenstvo rozhodlo o výši dodatečného členského vkladu k družstevnímu bytu č. 22 o velikosti 1+3 s přísl. v 5. podlaží domu č. p. 386 na ul. Klicperova ve Frýdku-Místku a vyzvalo členku ke splacení dodatečného členského vkladu v termínu do 25. 11. 2003, a to v souladu s Pravidly Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování družstevních bytů či nebytových prostor a pravidly pro stanovení výše dodatečného členského vkladu, která v části IV. upravují přidělování družstevních bytů uživatelům, užívajícím byty bez právního důvodu.

(Příloha č. 8)

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku dle čl. 46, odst. 4, písm. i) stanov družstva vyhovuje odvolání člena družstva pana Miroslava Maixnera, bytem Frýdek-Místek, Dr. M. Tyrše 3103, proti usnesení představenstva družstva čís. 73.7.13. písm. c) a d) ze dne 3. 10. 2003, kterým představenstvo rozhodlo o výši dodatečného členského vkladu k družstevnímu bytu č. 21 o velikosti 1+3 s přísl. v 6. podlaží domu č. p. 3103 na ul. Dr. M. Tyrše ve Frýdku-Místku a vyzvalo člena ke splacení v termínu do 25. 11. 2003, a to v souladu s Pravidly Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování družstevních bytů či nebytových prostor a pravidly pro stanovení výše dodatečného členského vkladu, která v části IV. upravují přidělování družstevních bytů uživatelům, užívajícím byty bez právního důvodu.

(Příloha č. 9)

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku dle čl. 46, odst. 4, písm. i) stanov družstva vyhovuje odvolání společných členů družstva manželů Ivany a Bartolomeje Petrušových, bytem Frýdek-Místek, Pekařská 3125, proti usnesení představenstva družstva čís. 73.7.6. písm. b) ze dne 3. 10. 2003, kterým představenstvo rozhodlo o výši dodatečného členského vkladu k družstevnímu bytu č. 9 o velikosti 1+3 s přísl. ve 3. podlaží domu č. p. 3125 na ul. Pekařská ve Frýdku-Místku, a to v souladu s Pravidly Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování družstevních bytů či nebytových prostor a pravidly pro stanovení výše dodatečného členského vkladu, která v části IV. upravují přidělování družstevních bytů uživatelům, užívajícím byty bez právního důvodu.

(Příloha č. 10)

 

 

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku dle čl. 46, odst. 4, písm. i) stanov družstva vyhovuje odvolání člena družstva pana Pavola Petruše, bytem Frýdek-Místek, Pekařská 3123, proti usnesení představenstva družstva čís. 73.7.12. písm. c) ze dne 3. 10. 2003, kterým představenstvo rozhodlo o výši dodatečného členského vkladu k družstevnímu bytu č. 36 o velikosti 0+2 s přísl. v 8. podlaží domu č. p. 3123 na ul. Pekařská ve Frýdku-Místku, a to v souladu s Pravidly Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování družstevních bytů či nebytových prostor a pravidly pro stanovení výše dodatečného členského vkladu, která v části IV. upravují přidělování družstevních bytů uživatelům, užívajícím byty bez právního důvodu.

            (Příloha č. 11)

 

Mandátová komise podala informace o stavu přítomných – 4836 hlasů.

 

Hlasování č. 27          PRO - 270 hlasů     PROTI - 3966 hlasů     ZDRŽELO SE - 600 hlasů  

Neschváleno.

 

 

16. Usnesení

 

Ing. Rumíšek předal slovo předsedovi návrhové komise Ing. Kožušníkovi, CSc., aby přednesl návrh usnesení,  resp. zrekapituloval přijatá usnesení.

 

(Příloha č. 13)

 

Ing. Kožušník, CSc. přednesl usnesení

 

Shromáždění delegátů:

 

A.     Bere na vědomí:

 

1)        zprávu o splnění programového prohlášení představenstva družstva a o činnosti představenstva družstva v uplynulém volebním období, včetně  zprávy o splnění usnesení předchozího shromáždění delegátů,

2)        zprávu kontrolní komise o její činnosti za uplynulé volební období,

3)        dopis starostky města Frýdku-Místku Ing. Evy Richtrové řediteli družstva ve věci „poskytnutí finanční pomoci na výstavbu moderního bezdrátového rozhlasového systému města Frýdek-Místek“.

 

B.     Volí:

 

1)    S účinností od 5. 12. 2003 za členy představenstva družstva:

Ing. Jiřího Čumíčka

Svatavu Fiderickou

Ing. Františka Gletu

Štefánii Jagošovou

Vratislava Němce

Ing. Miroslava Pláteníka

Ivana Rašku

Ing. Jaromíra Rumíška

Petera Zapalače

 

2)    S účinností od 5. 12. 2003 náhradníka do představenstva družstva:

       RNDr. Michala Kůstku

 

3)    S účinností od 5. 12. 2003 za členy kontrolní komise:

       Mgr. Jarmilu Černoevičovou

       Karla Fryše

Mgr. Zdeňka Metze

Jana Nekužu

Daniela Škapu

Gertrudu Sklepkovou

Jarmilu Škrlíkovou

 

4)   S účinností od 5. 12. 2003 náhradníka do kontrolní komise:

       Františka Blehu

 

C.     Schvaluje:

 

1)        Změnu č. 1 Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva s účinností od 28. 11. 2003,

 

2)        opravu a doplnění Statutů fondů:

 

Ve statutech fondů, které byly schváleny shromážděním delegátů dne 4. června 2002 u Fondu dodatečných členských vkladů:

·   opravit v bodě 1. „čl. 18 Stanov“ na „čl. 9 platných stanov družstva“,

·    doplnit v bodě 3 o poslední větu „Zůstatek dodatečného členského vkladu po odpisu pohledávek bude převeden do výnosů neutrálního střediska“.

 

3)        poskytnutí finanční pomoci městu Frýdek-Místek na výstavbu moderního bezdrátového rozhlasového systému ve výši 50.000,- Kč.

 

D.     V souladu s čl. 46 odst. 4 písm. i) stanov družstva nevyhovuje:

 

1)        odvolání členky družstva paní Evy Berské, bytem Frýdek-Místek, Klicperova 386, proti usnesení představenstva družstva čís. 73.7.9. písm. b) a c) ze dne 3. 10. 2003, kterým představenstvo rozhodlo o výši dodatečného členského vkladu k družstevnímu bytu č. 22 o velikosti 1+3 s přísl. v 5. podlaží domu č. p. 386 na ul. Klicperova ve Frýdku-Místku a vyzvalo členku ke splacení dodatečného členského vkladu v termínu do 25. 11. 2003, a to v souladu s Pravidly Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování družstevních bytů či nebytových prostor a pravidly pro stanovení výše dodatečného členského vkladu, která v části IV. upravují přidělování družstevních bytů uživatelům, užívajícím byty bez právního důvodu,

 

 

2)        odvolání člena družstva pana Miroslava Maixnera, bytem Frýdek-Místek, Dr. M. Tyrše 3103, proti usnesení představenstva družstva čís. 73.7.13. písm. c) a d) ze dne 3. 10. 2003, kterým představenstvo rozhodlo o výši dodatečného členského vkladu k družstevnímu bytu č. 21 o velikosti 1+3 s přísl. v 6. podlaží domu č. p. 3103 na ul. Dr. M. Tyrše ve Frýdku-Místku a vyzvalo člena ke splacení v termínu do 25. 11. 2003, a to v souladu s Pravidly Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování družstevních bytů či nebytových prostor a pravidly pro stanovení výše dodatečného členského vkladu, která v části IV. upravují přidělování družstevních bytů uživatelům, užívajícím byty bez právního důvodu,

 

3)        odvolání společných členů družstva manželů Ivany a Bartolomeje Petrušových , bytem Frýdek-Místek, Pekařská 3125, proti usnesení představenstva družstva čís. 73.7.6. písm. b) ze dne 3. 10. 2003, kterým představenstvo rozhodlo o výši dodatečného členského vkladu k družstevnímu bytu č. 9 o velikosti 1+3 s přísl. ve 3. podlaží domu č. p. 3125 na ul. Pekařská ve Frýdku-Místku, a to v souladu s Pravidly Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování družstevních bytů či nebytových prostor a pravidly pro stanovení výše dodatečného členského vkladu, která v části IV. upravují přidělování družstevních bytů uživatelům, užívajícím byty bez právního důvodu,

 

4)        odvolání člena družstva pana Pavola Petruše, bytem Frýdek-Místek, Pekařská 3123, proti usnesení představenstva družstva čís. 73.7.12. písm. c) ze dne 3. 10. 2003, kterým představenstvo rozhodlo o výši dodatečného členského vkladu k družstevnímu bytu č. 36 o velikosti 0+2 s přísl. v 8. podlaží domu č. p. 3123 na ul. Pekařská ve Frýdku-Místku, a to v souladu s Pravidly Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro přidělování družstevních bytů či nebytových prostor a pravidly pro stanovení výše dodatečného členského vkladu, která v části IV. upravují přidělování družstevních bytů uživatelům, užívajícím byty bez právního důvodu.

 

 

17. Závěr

 

Ing. Rumíšek se dotázal přítomné notářky JUDr. Veberové, zda dle jejího názoru proběhlo toto shromáždění delegátů v pořádku a v rámci všech příslušných předepsaných regulí?

 

Notářka JUDr. Veberová odpověděla, že vše proběhlo v pořádku dle regulí.

 

Ing. Rumíšek poděkoval všem přítomným, především za jejich trpělivost při sčítání hlasů, poděkoval  rovněž  notářce JUDr. Veberové za zajištění notářského ověření průběhu jednání dnešního shromáždění delegátů a shromáždění delegátů ukončil ve 20:00 hod.

 

Přílohy:

č. 1      Prezenční listina

č. 2      Zpráva představenstva družstva o plnění programového prohlášení a zpráva o činnosti představenstva družstva v uplynulém volebním období, včetně zprávy o splnění usnesení předchozího shromáždění delegátů

č. 3      Zpráva kontrolní komise o její činnosti za uplynulé volební období

č. 4      Zápis volební komise o volbách členů představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

č. 5      Změna č. 1 Zásad pro poskytování odměn funkcionářům družstva s účinností od 28. 11. 2003

č. 6      Oprava a doplnění Statutů fondů

č. 7      Finanční pomoc družstva městu Frýdek-Místek na výstavbu moderního bezdrátového rozhlasového systému

č. 8      Odvolání proti usnesení představenstva družstva – Eva Berská

č. 9      Odvolání proti usnesení představenstva družstva – Miroslav Maixner

č. 10    Odvolání proti usnesení představenstva družstva – Ivana a Bartoloměj Petrušovi

č. 11    Odvolání proti usnesení představenstva družstva – Pavol Petruš

č. 12    Zpráva mandátové komise                                                                                

č. 13    Zpráva návrhové komise

 

Zápis je zpracován ve dvou vyhotoveních.

 

Zapsala : Vatalová, Opělová

 

Ve Frýdku-Místku dne 19. 1. 2004

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

                                                                                    …..………………………….

                                                                                        Ing. Ivo  P o s p í š i l 

 

 

                                                                                    .…………………………….

                                                                                            Josef  S m é k a l