Zápis

 

ze shromáždění delegátů SBD Frýdek-Místek, konaného dne 4. prosince 2001 v restauraci Ještěr ve Frýdku-Místku

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni :       dle prezenční listiny (příloha č. 1)

 

 

Program jednání :

 

1.      Zahájení (včetně kontroly usnášeníschopnosti)

2.      Jmenování zapisovatele

3.      Volba pracovních komisí

-         volba mandátové komise

-         volba návrhové komise

-         volba volební komise

4.      Volba ověřovatelů zápisu

5.      Volba předsednictva shromáždění delegátů (předsedajícího a členů předsednictva)

6.      Zpráva mandátové komise

7.      Změny stanov

-         vynucené Obchodním zákoníkem dle části sedmé čl. VIII., bod 20

-         ostatní změny

8.      Zpráva představenstva družstva

9.      Body zařazené na základě žádosti delegátů v souladu s § 239 odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb.

Obch.zák. ve znění pozdějších předpisů

-         projednání ekonomických výsledků správy družstva jednotlivě za II. a III./IV. 2001

-         projednání neřešení stížnosti ředitelem družstva

-         vyhodnocení nákladů spojených se zajišťováním právní služby, s uvedením jmenovitého počtu právních zástupců

-         projednání a seznámení s průběhem výběrových řízení na obsazení funkčních míst ředitele družstva a vedoucích úseků

-         seznámení se stavem a postupem převádění bytů do vlastnictví, ustavení společenství vlastníků, počet nefunkčních samospráv, uvést stav k 31.3. 2001 a stav k dnešnímu datu

-         podání informace kontrolní komisi o počtu obdržených písemných podnětů – stížností apod. v průběhu roku 2001, sdělení o počtu vyřízených podnětů včetně sdělení, zda prvotním stěžovatelům bylo kontrolní komisí odpovězeno

10.  Volba náhradníků do kontrolní komise a představenstva

11.  Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena

12.  Závěr

 

 

1.      Zahájení

 

Shromáždění delegátů zahájil v 16.02 hodin uvítáním delegátů a hostů RNDr. Michal Kůstka, předseda představenstva. Zároveň představil notáře JUDr. Kawuloka, který provede ověření nejen změn ve stanovách, ale i ověření celého průběhu jednání tohoto shromáždění delegátů.

 

Dále RNDr. Michal Kůstka sdělil přítomným, že ze 164 pozvaných delegátů je v sále přítomno 106 delegátů.

 

 

2.      Jmenování zapisovatele

 

Zapisovatelem dnešního shromáždění delegátů byla jmenována paní Bohdana Podzemná, zaměstnankyně bytového družstva.

 

 

3.      Volba pracovních komisí

 

Pracovní komise byly navrženy a schváleny v tomto složení :

 

1. Mandátová komise - předseda       Ing. Miroslav Tkáč

                                                 členové          Jarmila Škrlíková

                                                                       Jana Pališková

                                                                       Josef Dias

 

2. Návrhová komise                - předseda       Ing. Jindřich Drobisch

                                                 členové          Ing. Petr Šabrňák

                                                                       JUDr. Lev Gurňák

                                                                       Mgr. Ivan Vrba

 

3. Volební komise                    - předseda       Ing. Ivo Pospíšil

                                                 členové          Ing. František Gleta

                                                                       Karel Kubaczka

                                                                       Aleš Vašák

                                                                       Stanislav Tarkoš

 

4.      Volba ověřovatelů zápisu

 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni :           Vratislav Němec

                                                                                  Bohumil Hurník

 

5.      Volba předsednictva shromáždění delegátů

 

Předseda představenstva RNDr. Michal Kůstka podal návrh představenstva družstva, aby předsedajícím dnešního shromáždění delegátů byl předseda komise pro úpravu stanov Ing. Zdeněk Kožušník, CSc.

 

Hlasování :       PRO :  105                  PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  1                     

Schváleno.

Další návrh představenstva do předsednictva - RNDr. Michal Kůstka, jako zástupce správy družstva.

 

Hlasování :       PRO :  104                  PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  2                     

 

Schváleno.

 

Další návrh do předsednictva podává kontrolní komise – Ing. Miroslav Pláteník, předseda kontrolní komise.

 

Hlasování :       PRO :  105                  PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  1                     

 

Schváleno.

 

Další návrh představenstva do předsednictva – p.Vladislav Růžička, jako zástupce z pléna a zároveň člen komise pro úpravu stanov.

 

Hlasování :       PRO :  105                  PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  1                     

 

Schváleno.

 

 

6.      Zpráva mandátové komise

 

Předseda mandátové komise Ing. Miroslav Tkáč podal zprávu o přítomnosti delegátů. Ze 164 pozvaných je přítomno 115, což je 70,12%.

Konstatoval, že dnešní shromáždění delegátů je tedy způsobilé usnášet se a jím přijatá usnesení jsou právoplatná.Počet hlasů nezbytných pro přijetí každého návrhu je 58 (příloha č. 2 ).  

 

 

7.      Změny stanov

 

Předsedající Ing. Zdeněk Kožušník, CSc. sdělil přítomným, že z pléna obdržel návrh na změnu programu spočívající v tom, aby za bod 7. Změny stanov byla zařazena diskuse a usnesení k těmto změnám stanov.

K tomuto sdělil, že program nelze měnit a diskutovat se bude v rámci každého projednávaného bodu, po ukončení diskuse bude hlasování o usnesení.

 

Předsedající Ing. Zdeněk Kožušník, CSc. sdělil přítomným, že návrhy úprav stanov, které delegáti obdrželi spolu s pozvánkou (příloha č. 3) zpracovala komise, která byla ustanovena shromážděním delegátů v červnu letošního roku ve složení – Ing. Zdeněk Kožušník, CSc, Vladislav Růžička, Ing. Miroslav Tkáč, JUDr. Lev Gurňák. Zpracovaný návrh na úpravu stanov komisí byl rozeslán samosprávám k připomínkování a přestože nebylo všem samosprávám na jejich zaslané návrhy písemně odepsáno, všechny připomínky  a návrhy byly posouzeny a zpracovány. Celý materiál byl pak podrobně vysvětlován na seminářích, které se konaly v měsíci listopadu.

 

Konečný návrh obdrželi delegáti dnešního shromáždění spolu s pozvánkou. Omluvil se delegátům, že  přes veškerou snahu komise pro úpravu stanov jsou v tomto konečném znění chyby, které nejsou věcné, ale pouze překlepy. Tyto chyby byly jím sděleny a delegáty v materiálech opraveny.

Zdůraznil nutnost, aby se stanovy na tomto shromáždění schválily, poté musí být předloženy do 30-ti dnů k zápisu do rejstříku seznamu listin u krajského soudu a konstatoval, že tento termín je třeba zkrátit na 15 dnů, aby se zápis do rejstříku seznamu listin stihl do konce roku.

K návrhům stanov sdělil, že hlavní myšlenkou úprav je, aby byly v souladu s obchodním zákoníkem a aby zabezpečovaly větší možnosti a pravomoci samospráv k řízení svých záležitostí a kontrole činností správy družstva, z důvodu větší jistoty řadových členů a posílení důvěry v družstvu. Úpravy jsou rozděleny na dvě části, a to vynucené obchodním zákoníkem(v návrhu označeny třemi vykřičníky), které by se měly schválit bez rozpravy  a změny ostatní, tzv. nevynucené, o kterých může být vedena diskuse s tím, že komise zastává názor, aby se stanovy schválily jako celek.

 

Předsedající Ing. Kožušník, CSc. vyzval přítomné k diskusi.

 

RNDr. Michal Kůstka, ředitel družstva

 

-                     má připomínku, že v některých z bodů označených vykřičníky jsou ještě další úpravy, které nejsou vynucené obchodním zákoníkem, navrhuje proto vyjmenovat články vynucené s odkazem, že v tomto článku je změna nevynucená, toto si každý delegát v návrhu označí  a o těchto můžeme hlasovat, o označených bodech by se hlasovalo samostatně

 

PhDr. Petr Wagner, sam.č. 201

 

-                     dotazuje se k čl. 3 odst. 2 písm.b) k činnosti družstva, z jakého důvodu je tam uvedena realitní činnost, zpracování dat, služby databank, správa sítí. Toto není dle jeho názoru bytová činnost a neodpovídá to ustanovení čl. 3 odst. 1, že jsme družstvem bytovým.

 

Vysvětlil RNDr. Kůstka – vzniká nový typ právnické osoby, společenství vlastníků jednotek a družstvo má zájem nadále spravovat i byty vlastníků, tím pádem spravuje majetek jiné právnické osoby a je ve zcela jiném vztahu k těmto lidem než k nájemcům. Aby tyto činnosti mohlo družstvo vykonávat i vlastníkům, musí být tyto činnosti v souladu s obchodním zákoníkem obsaženy ve stanovách.

 

Předsedající Ing. Kožušník, CSc. rekapituloval jednotlivé články, jejichž změny  byly vynuceny obchodním zákoníkem, a to čl. 1, čl. 3, čl. 67, čl. 73, čl. 74, čl. 75, čl. 76, čl. 101 a čl. 109 a navrhuje hlasovat o těchto bodech najednou.

 

RNDr. Kůstka podává protinávrh :

Hlasovat dohromady o všem, tak jak bylo uvedeno s výjimkou čl. 73 bod 2 písm.a), čl. 74 bod 2 písm.b) a čl. 74 bod 5. O těchto článcích hlasovat zvlášť vzhledem k tomu, že nejsou vynucené obchodním zákoníkem.

 

Hlasování o protinávrhu:

Hlasování :       PRO :  38                    PROTI :  64                ZDRŽEL SE :  8                     

 

Neschváleno.

 

 

Ing. Kožušník, CSc. dal hlasovat o svém původním návrhu, tj. schválit vynucené změny dle rekapitulace najednou :

 

Hlasování :       PRO :  107                  PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  5

Ing. Kožušník CSc. konstatuje, že návrh byl schválen a žádá návrhovou komisi, aby toto zakotvila do usnesení.

 

Z pléna vzešla připomínka, že na jednání se dostavil zástupce tisku pan Pavelka a žádá, zda se může zúčastnit jednání dnešního shromáždění delegátů.

Předsedající sděluje, že není vhodné, aby zde byli přítomni zástupci tisku a navrhuje po skončení jednání poskytnout tisku objektivní informace a dává o tom hlasovat :

 

Hlasování :       PRO :  77                    PROTI :  28                ZDRŽEL SE :  4

 

Schváleno.                

 

Dále předsedající přistoupil k projednání ostatních změn stanov, vyzval ty, kteří mají připomínku k těmto návrhům, aby je přednesli.

 

Ing. Jindřich Kappel, sam.č. 75

 

-                     má připomínku, že v původním návrhu úprav z 12.10. 2001 bylo v čl. 77 uvedeno, že členem představenstva nemůže být zaměstnanec družstva, v konečném návrhu je tento bod vypuštěn

 

Ing. Kožušník, CSc. – znění čl. 77 bylo již obsaženo v čl. 69 odst. 1, bylo to tedy uvedeno dvakrát.

 

p. Růžička-  doplnil, že omezení v čl. 69 platí i pro kontrolní komisi.

 

Další připomínka z pléna – v sále je přítomen další zástupce tisku, který svou přítomnost zdůvodňoval tím, že obdržel pozvánku.

 

RNDr. Kůstka sdělil, že přítomnost zástupců tisku nebyla představenstvem odsouhlasena a nikdo z přítomných delegátů není oprávněn takovéto pozvání činit. Pozvat jej může pouze toto shromáždění tím, že se na tom usnese. Před chvílí bylo shromážděním delegátů odsouhlaseno, že informace tisku budou poskytnuty až po skončení jednání.

 

Zástupce tisku poté opustil sál.

 

RNDr. Kůstka

 

-                     upozorňuje, že některé věci uvedené ve stanovách jsou v rozporu s obchodním zákoníkem, např. čl. 25 bod 2, kde je uvedena lhůta pro oznámení o vystoupení z družstva do 15-ti dnů, obchodní zákoník v ustanovení § 255 odst. 2 počítá lhůtu v délce 1 týdne, proto by tam mělo být uvedeno „do 7 dnů“, jinak pokud kdokoliv toto zpochybní, je tento článek neplatný, i když bude schválen

 

Ing. Kožušník, CSc. – potvrzuje, že je tomu skutečně tak. Zdůvodnil proč lhůtu prodloužili, je to na návrh samosprávy  a domnívá se, že je to záležitostí delegátů, jak si to upraví ve stanovách.

 

Mgr. Ivan Vrba, sam.č.160

 

-                     má připomínku k čl. 41 odst. 3, kde je přiřazena věta „Rovněž je povinen umožnit přístup pověřené osobě, zpravidla členu výboru samosprávy i bez předchozího ohlášení, ….“ a upozorňuje, že toto je v rozporu s listinou základních práv a svobod a citace, která je uvedena v tomto článku v dosud platných stanovách přesně odpovídá ustanovení § 692 odst. 3 občanského zákoníku., žádné jiné omezení domovní svobody není možné, pokud to není uvedeno v zákoně.

 

Ing. Kožušník, CSc. – domnívá se, že tento bod byl zařazen v zájmu družstevníků, aby tato možnost byla ve stanovách zakotvena. Žádá delegáty, aby si uvědomili, že do bytu nemůže nikdo vniknout bezdůvodně, ale pouze v případech vážné situace, kdy hrozí nebezpečí velkých škod, např. při úniku plynu apod. Na tuto záležitost jsou různé názory a komise trvá na svém původním návrhu, který je v zájmu převážné většiny nás.

 

-                     má další připomínku, a to že podle ustanovení čl. 4 odst. 2 platných stanov nemůže za člena družstva být přijat občan, kterému již členství zaniklo zejména vyloučením dle čl. 27 odst. 1 písm.a) až d). U těchto lidí jsou podávány žaloby na vyklizení bytů, a to i vzhledem k tomu, že již třeba 6 let řádně platí a v současné době družstvu nic nedluží. Na základě shora citovaného článku, tito lidé již nemají možnost požádat představenstvo o přijetí za člena, proto navrhuje vypustit v čl. 4 odst. 2 slovo „zejména“ a doplnit čl. 4 o odst. 3 v tomto znění : „Ve výjimečných případech, kdy členství občana v družstvu zaniklo z důvodu uvedeném v čl. 27 odst. 1 písm.e) (tj. pro neplacení nájemného a služeb spojených s nájmem) může představenstvo rozhodnout o znovupřijetí občana za člena družstva za předpokladu splnění podmínek schválených shromážděním delegátů. Tyto podmínky jsou za každý pokoj při opětovném přidělení družstevního bytu – při uzavření nájemní smlouvy bývalého uživatele tohoto družstevního bytu, kdy byt 1+0 se pro tyto účely považuje za jednopokojový  v případě, že členství v družstvu bylo zrušeno z důvodu neplacení nájmu, představenstvo na návrh správy družstva přihlédne k vyrovnání pohledávek a délce následujícího řádného plnění nájmu včetně užívání bytu takto : jestliže řádně plní do 12 měsíců uhradí dodatečný vklad 20 tis.Kč za každý pokoj, pokud řádně plní od 12 do 24 měsíců, uhradí za každý pokoj částku o 1/3 nižší a pokud řádně plní od 24 měsíců a více, uhradí za každý pokoj částku o 2/3 nižší.

 

Ing. Kožušník, CSc. – sděluje, že minulé představenstvo v několika případech tuto změnu povolilo, souhlasí s návrhem Mgr. Vrby, škoda, že nebyl podán komisi dříve.

 

JUDr. Dokoupil, sam.č. 65 – upozorňuje, že tento rozporuplný bod byl dán do stanov v době, kdy byl Mgr. Vrba místopředsedou představenstva. Přesto předešlé představenstvo tento bod porušovalo a přidělovalo byty bez pravidel. Shromáždění delegátů schválilo v roce 1999 pravidla pro přidělování bytů. Pokud bychom přijali návrh Mgr. Vrby, dostali bychom se do rozporu s již schválenými pravidly, protože pokud toho občana přijmeme za člena, tak jej zařazujeme do seznamu nebydlících a musel by se ucházet o uvolněný byt ve výběrovém řízení. Nelze říci, že přijetím za člena mu vznikne znovu právo nájmu k bytu. Myslí si, že pokud by se toto mělo koncepčně řešit, měly by se připravit pravidla až na další shromáždění delegátů. Pokud se jedná o poplatky navrhované Mgr. Vrbou, v současné době je to velice ošidné, protože to jsou tzv. vynucené dary a kdykoliv může občan tento dar zpochybnit a družstvo by ho muselo vrátit. Navrhoval, aby se návrh Mgr. Vrby nepřijal, uvedl k tomu důvody ve smyslu, že v minulosti představenstvo tuto pravomoc zneužívalo.

 

Ing. Kožušník, CSc . – sdělil protinávrh, aby návrh Mgr. Vrby nebyl zařazen na pořad jednání  dnešního shromáždění.

 

Hlasování :       PRO :  108                  PROTI :  3                  ZDRŽEL SE :  1

 

Protinávrh schválen.

 

Ing. Kožušník CSc. konstatuje, že čl. 4 se nebude projednávat a doporučuje, aby se toto projednalo na příštím shromáždění delegátů.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných již neměl připomínky ani návrhy k ostatním změnám stanov, předsedající přistoupil k hlasování o návrhu ostatních změn stanov v původním předloženém znění.

 

Hlasování :       PRO :  112                  PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  0

 

Schváleno.

 

Ing. Kožušník, CSc. jménem komise pro úpravu stanov poděkoval delegátům a  doporučil, aby se na úpravách stanov dále pracovalo. Konstatoval, že tento bod je uzavřen.

 

Ing. Gleta František, sam.č. 1

 

Sdělil, že podal komisi pro úpravu stanov své návrhy a připomínky, má za to, že nebyl proveden právní rozbor článku 69, který je podle jeho názoru v rozporu se zákonem i s některými listinami lidských práv, proto žádá o zaevidování námitky proti platnosti čl. 69 odst. 1 v již schváleném doplňku stanov.

 

Ing. Kožušník, CSc.- žádá komisi o zaevidování námitky, vzhledem k tomu, že je třeba do určité doby odpovědět. Za komisi pro úpravu stanov slíbil, že se k tomuto pokusí provést detailní rozbor. Konstatoval, že stanovy jsou platné okamžitě s tím, že je nutno uložit představenstvu, aby stanovy včetně schválených změn a doplňků byly předloženy k zápisu do rejstříku seznamu listin u krajského soudu nejpozději do 15-ti dnů ode dne schválení, tedy ne do 30 dnů, jak říká zákon.     

 

JUDr. Dokoupil Miroslav

 

-                     navrhuje, aby účinnost stanov byla z technických důvodů posunuta od 1.1. 2002 z důvodu, že členové představenstva jsou zároveň zaměstnanci družstva, musí si dořešit své vztahy, musí být zajištěno vytištění stanov, zapsání do rejstříku seznamu listin. Pokud se schválí účinnost dnešním dnem, budeme se řídit stanovami, které nikdo z nás nemá.

 

JUDr. Lev Gurňák, sam.č. 140

 

-                     žádá, aby bylo jasně řečeno, že platnost a účinnost stanov je schválena dnešním dnem

 

RNDr. Michal Kůstka - sděluje, že účinnost stanov již byla schválena, a to v čl. 124 stanov, kde je uvedeno, že stanovy nabývají účinnosti k 5.12. 2001.

 

Ing. Kožušník, CSc. konstatuje, že účinnost stanov již byla schválena v čl. 124 stanov a navrhuje uložit představenstvu, aby nejpozději do 15 dnů předložilo stanovy včetně schválených změn a doplňků rejstříkovému soudu.

 

Karel Křižka, sam.č. 16

      

Podává protinávrh uložit toto předsedovi představenstva, ne představenstvu.

 

Ing. Kožušník, CSc. sděluje, že všichni členové představenstva jsou nerozdílně zavázáni, nicméně nechal hlasovat o tomto protinávrhu pana Křižky.

 

Hlasování :       PRO :  4                      PROTI :  96                ZDRŽEL SE :  6

 

Protinávrh neschválen.

 

Ing. Kožušník, CSc. tedy nechal hlasovat o návrhu do usnesení :

 

1.      Shromáždění delegátů schvaluje stanovy.

2.      Shromáždění delegátů ukládá představenstvu, aby nejpozději do 15-ti dnů předložilo tyto stanovy obchodnímu rejstříku.

 

Hlasování :       PRO :  106                  PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  3

 

Schváleno.

 

 

8.      Zpráva představenstva družstva

 

Zprávu představenstva družstva přednesl přítomným RNDr. Michal Kůstka. V průběhu jejího přednesu se dvakrát vyjadřoval jako ředitel družstva k některým pasážím této zprávy, především ke způsobu rozvázání pracovního poměru s Ing. Štěpánkem a k vyplacení jeho odstupného a dále k práci bývalého technického náměstka Ing. Strnadla, opatřením přijatým ředitelem družstva vůči Ing. Strnadlovi a některým aktivitám, coby reakcím na přijatá opatření (příloha č. 4).

 

Předsedající měl k této zprávě poznámku týkající se převodu bytu do vlastnictví, kdy doporučil, aby se konal na jaře příštího roku seminář za účelem informovanosti v daleko širším a objektivnějším měřítku.

 

Předsedající vyzval delegáty k připomínkám ke zprávě představenstva.

 

Ludvík Pyško, sam.č. 105

 

-  připadá mu, že ten kdo je v opozici, nebo má jiný názor, že je ten který družstvu škodí,

-                      má zcela odlišný názor na způsob řešení personálních změn, ke kterým došlo, vzhledem k tomu, že pokud měl bývalý ředitel a technický náměstek nedostatky ve své práci, byl zaměstnavatel povinen je upozornit a v případě, že ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, mělo být uplatněno ustanovení zákoníku práce § 46 odst. 1 písm.e) a ke skončení pracovního poměru mělo dojít výpovědí bez jakýchkoliv finančních nároků

 

-                     domnívá se, že když má představenstvo zásadní připomínky vůči konkrétní osobě, předpokládá, že ta osoba je pozvána, konkrétně tím myslí bývalého technického náměstka Ing. Strnadla, který je dosud zaměstnancem družstva a neměl na červnovém shromáždění delegátů možnost dokončit své vystoupení, záleží jen na delegátech, jaký k tomu zaujmou postoj

-                     odmítá  argumenty, že jedná protiprávně, když jako delegát a člen družstva svolal schůzku předsedů a delegátů v okruhu bývalého družstva Válcoven plechu, odmítá názor, že svolává konspirativní akce, že štve proti družstvu a jedná v jeho nezájmu

-                     doufá, že předseda kontrolní komise vysvětlí, proč odpovědi na připomínky a podněty obdrželi po tříměsíční lhůtě a ne ve lhůtě do 30-ti dnů, jak stanovuje jednací řád a stanovy

-                     opakovaně nepovažuje za účelné, aby v systému jakým je družstvo bylo třístupňové řízení

-                     otevřeně sděluje, že za těchto okolností nemůže nadále komunikovat s představiteli jak správy, tak představenstva

 

Ing. Kožušník, CSc. – doplnil, že pravidla výběrového řízení a organizační řád bude podle schválených stanov schvalovat shromáždění delegátů a navrhuje uložit představenstvu, aby to doplnilo a připravilo do dalšího shromáždění.

 

RNDr. Kůstka – reagoval na vystoupení p. Pyška, domnívá se, že ukončení pracovního poměru, jak Ing. Strnadla, tak Ing. Štěpánka, je při dvoustupňovém systému řízení zcela v kompetenci ředitele družstva, při třístupňovému systému řízení pak v kompetenci představenstva. Nemyslí si, že by delegáti měli do těchto věcí bezprostředně zasahovat, vzhledem k tomu, že ze zákona je za tyto úkony odpovědno představenstvo, příp. ředitel družstva. Upozorňuje, že vzhledem k tomu, že organizační řád a jeho změny může nyní schvalovat pouze shromáždění delegátů, bude minimálně na půl roku znemožněno představenstvu a řediteli realizovat jakékoli operativní změny a stávající stav tím zůstává zakonzervován.. Informoval, že poslední změny organizačního řádu učinilo představenstvo na jednání dne 3.12. 2001, kdy rozhodlo o snížení funkčních míst o 4 osoby. Třístupňový systém řízení považuje za maximálně vhodný a objasňuje jeho princip.

 

O slovo se přihlásila paní Věra Mikolášová, sam.č. 5, která jako host žádá o možnost vystoupit se svým diskusním příspěvkem.

 

Ing. Kožušník, CSc. – nesouhlasí s jejím vystoupením, vzhledem k tomu, že není platným delegátem a bude se pokračovat dle programu. Vyzval paní Mikolášovou, aby své připomínky podala písemně po skončení jednání.

 

 

Milan Jedlička, sam.č. 181

 

-                     je jedním z iniciátorů toho, aby na dnešním shromáždění byla navržena volební komise, a to z důvodů, že již na červnovém zasedání shromáždění delegátů několikrát zaznělo, že nynější představenstvo a kontrolní komise nemají mandát, tzn., že veškeré úkony, které toto představenstvo činí jsou neplatné. Volební komise, která je již zvolena, by připravila do konce ledna 2002 návrh na nové kandidáty do představenstva a kontrolní komise a do 15.2. 2002 by tyto orgány byly nové. 

 

 

-                     informoval delegáty o přítomnosti bývalého technického náměstka Ing. Strnadla v restauraci Ještěr a že je tedy možnost ho zavolat, aby dokončil své vystoupení z červnového zasedání shromáždění jelikož mu byl odpojen mikrofon, Ing. Strnadel tehdy reagoval na kritická slova z úst ředitele družstva RNDr. Kůstky

-                     dále se dotazuje kolik a kdo bude platit ochranku dnešního shromáždění

-                     dotazuje se, jak je to s pronajímáním bytů načerno

-                     dále se dotazuje na placení odvozu odpadků, zda poplatky bude vybírat družstvo nebo městský úřad

 

Ing. Kožušník, CSc. – žádá p. Jedličku, aby své návrhy specifikoval a předal návrhové komisi

 

RNDr. Kůstka – reagoval na vystoupení pana Jedličky

-                     cena za ochranku je řádově cca 1400-1600 Kč, správa družstva je odpovědná za to, že průběh shromáždění delegátů nebude narušen někým, kdo tady nemá co dělat, pokud se na jejich přítomnosti právoplatně zvolení delegáti neshodnou

-                     dále reagoval na slova pana Jedličky, že pronajímá svůj byt, žádný byt nepronajímá, nemá k tomu co dodat

-                     k poplatkům za odvoz odpadků uvedl, že se konalo jednání na městském úřadě, ze zákona povinnost vybírat poplatky za odpadky není ani na správci ani na majiteli domu, ale na městu. Družstvo by bylo ochotno tyto poplatky vybírat, ale za předpokladu, že mu budou městem poskytovány potřebné podklady, město však není schopno tyto informace poskytnout (jedná se o hlášení trvalého pobytu – počet osob v bytě).

 

 

9.      Body zařazené na základě žádosti delegátů v souladu s § 239 odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb. Obch.zák. ve znění pozdějších předpisů

 

Předsedající sdělil delegátům, že na programu je nyní několik bodů požadavků, které podalo celkem 14 delegátů a je naprosto nezbytné, aby projednány byly. Budou projednány postupně.

 

Projednání ekonomických výsledků správy družstva jednotlivě za II. a III./IV. 2001.

 

RNDr. Kůstka – informace o ekonomických výsledcích správy družstva byly již na seminářích, které proběhly v měsíci listopadu, vysvětlil delegátům příčiny vzniku účetní ztráty střediska správy cca 700 tis.Kč ke konci II.čtvrtletí, byly to především mimořádné náklady, se kterými družstvo nemohlo počítat – např. zaplacení právních služeb, odvolacího poplatku při sporu s Distepem, odstupné Ing. Štěpánka a Mgr. Repty.

 

RNDr. Kůstka má návrh, přestože byli pověřeni jednotliví členové představenstva vyjadřováním se k dalším bodům zařazeným na základě žádosti delegátů, bylo zde v podstatě to nejdůležitější řečeno ve zprávě představenstva, pokud by k  tomu nebyly konkrétní dotazy, tímto by mohl být celý bod 9 ukončen.

 

JUDr. Dokoupil – tyto body nejsou zařazeny představenstvem, ale jsou zařazeny delegáty, je třeba postupovat bod za bodem.

 

Předsedající  souhlasí, prosí o stručné odpovědi.

 

 

Projednání neřešení stížnosti ředitelem družstva.

 

RNDr. Kůstka – všechny stížnosti, evidované podle došlé pošty řešeny byly, ověřoval si to dnes dopoledne, pokud někdo z delegátů má nějakou konkrétní na mysli, je třeba ji sdělit.

 

 

Vyhodnocení nákladů spojených se zajišťováním právní služby, s uvedením jmenovitého počtu právních zástupců.

 

Ing. Kožušník, CSc. – zajišťování právní služby bylo zde již řečeno, delegáty vyzval k dotazům

Dotazy nebyly.

 

Projednání a seznámení s průběhem výběrových řízení na obsazení funkčních míst ředitele družstva a vedoucích úseků.

 

Ing. Kožušník CSc. –  již bylo také řečeno, delegáty vyzval k dotazům.

 

p. Růžička – dotazuje se, jaká je nynější situace s obsazením funkce vedoucího technického úseku.

 

RNDr. Kůstka  - ve výběrovém řízení na funkci vedoucího technického úseku byli 3 uchazeči, se stejným počtem bodů na prvním místě skončili Ing. Podhorný a Ing. Hajný, do funkce byl jmenován Ing. Podhorný, který přibližně po 3 týdnech na tuto funkci rezignoval. Představenstvem byl jmenován do funkce vedoucího technického úseku Ing. Hajný,  až do ukončení vypsaného výběrového řízení, které bylo zveřejněno ve Zpravodaji pro samosprávy a v tisku.

 

Seznámení se stavem a postupem převádění bytů do vlastnictví, ustavení společenství vlastníků, počet nefunkčních samospráv, uvést stav k 31.3. 2001 a stav k dnešnímu datu.

 

Ing. Kožušník, CSc. – vzhledem k tomu, že nejdůležitější údaje byly sděleny ve zprávě představenstva, vyzval delegáty k dotazům týkající se převodů bytů do vlastnictví.

 

Dotazy nebyly, proto byl vyzván k vystoupení ke 2.části  tohoto bodu pověřený člen představenstva Ing. Hajný.

 

Ing. Hajný – k 31.3. 2001 bylo nefunkčních samospráv celkem 59. 26 samospráv z toho bylo zařazeno do jedné nefunkční samosprávy č. 302, tzn. celkový počet samospráv dnes funkčních je 157 plus jedna nefunkční. Společenství vlastníků nebylo k 31.3. 2001 ustaveno žádné, k dnešnímu dni je ustaveno 45 společenství vlastníků jednotek. Ze zákona vzniklo k 30.11. 2001 celkem 91 společenství vlastníků, ustavování stále pokračuje a bude pokračovat samozřejmě i v příštím roce.

 

Podání informace kontrolní komise o počtu obdržených písemných podnětů – stížností apod. v průběhu roku 2001, sdělení o počtu vyřízených podnětů včetně sdělení, zda prvotním stěžovatelům bylo kontrolní komisí odpovězeno

 

Ing. Pláteník – kontrolní komise, jejíž je předsedou, provedla za poslední období 3 kontroly a řešila celkem 13 stížností, které jednotlivě popsal přítomným delegátům i s výsledky šetření. Sdělil, že pokud jsou stížnosti a podněty bez přesné specifikace, jsou časově náročné, a proto by kontrolní komise uvítala, kdyby stížnosti nebo žádosti o prošetření byly víc konkrétnější. Během funkčního období současné kontrolní komise bylo přijato na základě šetření a kontrol kontrolní komisí mnoho usnesení představenstva, z nichž vyplynuly opatření, které jsou ve prospěch družstevníků.

 

 

V průběhu vystoupení Ing. Pláteníka vyzval předsedající volební komisi k zahájení činnosti, delegáty vyzval, aby své návrhy této komisi předali.

 

 

10.  Volba náhradníků do kontrolní komise a představenstva

 

Ing. Kožušník, CSc. předal slovo předsedovi volební komise Ing. Ivu Pospíšilovi.

 

Ing. Pospíšil vyzval ostatní členy volební komise k zahájení činnosti. Dotazoval se členů předsednictva kolik náhradníků je třeba zvolit do představenstva a kolik do kontrolní komise.

 

Na toto téma proběhla rozsáhlá rozprava, JUDr. Dokoupil upřesnil, že se volí 1 náhradník do představenstva  a 2 náhradníci do kontrolní komise.

 

Ing. Pospíšil vyzval delegáty, představenstvo a kontrolní komisi, aby přednesli své návrhy na kandidáty na náhradníky do představenstva a kontrolní komise.

 

Představenstvem navrženi kandidáti jako náhradníci do představenstva – Ing. Rumíšek Jaromír a pan Nekuža Jan.

 

Pan Růžička navrhuje do kontrolní komise Ing. Pospíšila. Ten odmítl s tím, že nebude pracovat v polovině volebního období a také je předsedou samosprávy, což mu zabírá hodně času.

 

Ing. Kožušník, CSc. navrhuje, zda by pan Nekuža, jelikož do kontrolní komise není zatím žádný kandidát, nechtěl kandidovat jako náhradník do kontrolní komise a ne do představenstva. Pan Nekuža souhlasí.

 

Z pléna na kandidáta náhradníka do představenstva byl navržen p. Milan Jedlička, který kandidaturu odmítl.

 

Protože žádný jiný návrh kandidátů ze stran představenstva, kontrolní komise ani z pléna již nebyl, přistoupil Ing. Kožušník, CSc. k  volbě náhradníků do představenstva a kontrolní komise.

 

Hlasování k návrhu, aby pan Ing. Rumíšek Jaromír byl zvolen jako náhradník do představenstva.

 

Hlasování :       PRO :  83                    PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  10

 

Schváleno. Pan Ing. Rumíšek Jaromír byl zvolen jako náhradník do představenstva.

 

 

Hlasování k návrhu, aby pan Nekuža Jan byl zvolen jako náhradník do kontrolní komise.

 

Hlasování :       PRO :  93                    PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  3

 

Schváleno. Pan Nekuža Jan byl zvolen jako náhradník do kontrolní komise.

 

(příloha č. 5)

 

 

11.  Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena

 

Podklady s charakteristikou jednotlivých osob, kteří se odvolali k SD proti rozhodnutí představenstva o vyloučení obdrželi delegáti při prezenci.

 

JUDr. Dokoupil stručně delegátům vysvětlil, proč se odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva předkládá dnešnímu shromáždění delegátů, u každého odvolání sdělil delegátům, zda je dluh k dnešnímu dni uhrazen či nikoliv a zda představenstvo doporučuje shromáždění odvolání vyhovět nebo nevyhovět. O každém návrhu se bude hlasovat jednotlivě.

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku v souladu s čl. 73, odst. 2 písm.h) a čl. 118, odst. 6 Stanov družstva  v y h o v u j e  odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 1.10. 2001 člence družstva paní Věře Hylové, nar. 9.2. 1946, bytem V. Talicha č. 1869 ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

 

Hlasování :       PRO :  2                      PROTI :  56                ZDRŽEL SE :  0

 

Odvolání se nevyhovuje.                  (příloha č. 6)

 

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku v souladu s čl. 73, odst. 2 písm.h) a čl. 118, odst. 6 Stanov družstva  v y h o v u j e  odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 4.6. 2001  paní Martině Mičkové, nar. 8.7. 1974, bytem Frýdek-Místek, Klicperova 386. Toto rozhodnutí je konečné.

 

Hlasování :       PRO :  0                      PROTI :  67                ZDRŽEL SE :  11

 

Odvolání se nevyhovuje.                  (příloha č. 7)

 

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku v souladu s čl. 73, odst. 2 písm.h) a čl. 118, odst. 6 Stanov družstva  v y h o v u j e  odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 24.9. a 1.10. 2001 společným členům Jozefu Sluštíkovi a Ivetě Sluštíkové, bytem Novodvorská 3061, Frýdek-Místek. Toto rozhodnutí je konečné.

 

Hlasování :       PRO :  1                      PROTI :  69                ZDRŽEL SE :  8

Odvolání se nevyhovuje.                  (příloha č. 8)

 

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku v souladu s čl. 73, odst. 2 písm.h) a čl. 118, odst. 6 Stanov družstva  v y h o v u j e  odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 6.8. 2001 člence družstva Aleně Štefanové, nar. 20.12. 1940, bytem 1.máje č. 1835 ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

 

Hlasování :       PRO :  0                      PROTI :  70                ZDRŽEL SE :  8

 

Odvolání se nevyhovuje.                  (příloha č. 9)

 

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku v souladu s čl. 73, odst. 2 písm.h) a čl. 118, odst. 6 Stanov družstva  v y h o v u j e  odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 4.6. 2001 paní Zdeňce Hrbáčkové, nar. 26.8. 1961, bytem Lysůvky, Rovenská 78. Toto rozhodnutí je konečné.

 

Hlasování :       PRO :  0                      PROTI :  72                ZDRŽEL SE :  8

 

Odvolání se nevyhovuje.                  (příloha č. 10)

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku v souladu s čl. 73, odst. 2 písm.h) a čl. 118, odst. 6 Stanov družstva  v y h o v u j e  odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 4.6. 2001 společným členům Jaromíru Slezákovi a Vlastě Slezákové, bytem Cihelní 576, Frýdek-Místek. Toto rozhodnutí je konečné.

 

Hlasování :       PRO :  0                      PROTI :  70                ZDRŽEL SE :  10

 

Odvolání se nevyhovuje.                  (příloha č. 11)

 

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku v souladu s čl. 73, odst. 2 písm.h) a čl. 118, odst. 6 Stanov družstva  v y h o v u j e  odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 4.6. 2001 společným členům Ivanu Olivíkovi a Martě Olivíkové, bytem Novodvorská 3055, Frýdek-Místek. Toto rozhodnutí je konečné.

 

Hlasování :       PRO :  78                    PROTI :  2                  ZDRŽEL SE :  4

 

Odvolání se vyhovuje.                      (příloha č. 12)

 

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku v souladu s čl. 73, odst. 2 písm.h) a čl. 118, odst. 6 Stanov družstva  v y h o v u j e  odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 15.10. 2001 společným členům Ireně a Jaroslavu Hejlovi, bytem Novodvorská 3055, Frýdek-Místek. Toto rozhodnutí je konečné.

 

Hlasování :       PRO :  80                    PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  4

 

Odvolání se vyhovuje.                      (příloha č. 13)

 

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku v souladu s čl. 73, odst. 2 písm.h) a čl. 118, odst. 6 Stanov družstva  v y h o v u j e  odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 6.8. 2001 společným členům družstva Josefu a Anně Pavelkovým, bytem Pekařská 3128 ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

 

Hlasování :       PRO :  81                    PROTI :  2                  ZDRŽEL SE :  1

 

Odvolání se vyhovuje.                      (příloha č. 14)

 

12.  Závěr

 

Předseda návrhové komise Ing. Drobisch přednesl delegátům návrhy usnesení, které obdržela návrhová komise během jednání (příloha č. 15).

 

Zopakoval návrhy, které již schváleny byly :

 

Navrhované změny Stanov Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku vynucené Obchodním zákoníkem dle části sedmé čl. VIII., bod 20.

 

Ostatní navrhované změny Stanov Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, které nejsou vynucené Obchodním zákoníkem dle části sedmé čl. VIII., bod 20.

 

Návrhy, které vyplynuly z diskuse :

 

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva provést takové úpravy jednacího a volebního řádu, aby byly tyto uvedeny do souladu s platnými stanovami družstva a předložit je na dalším jednání shromáždění delegátů.

Termín : v textu

 

Hlasování :       PRO :  85                    PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  0

 

Návrh byl přijat.

 

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva doplnit organizační řád o pravidla výběrových řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců a předložit je na dalším jednání shromáždění delegátů

Termín : v textu

 

Hlasování :       PRO :  80                    PROTI :  1                  ZDRŽEL SE :  1

 

Návrh byl přijat.

 

 

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva zorganizovat seminář k problematice vztahů mezi nájemci a vlastníky bytů s využitím zkušeností z jiných bytových družstev a odborníků v této problematice a závěry z tohoto semináře promítnout do přípravy nových stanov.

Termín : do konce 1. čtvrtletí 2002

 

Hlasování :       PRO :  85                    PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  0

 

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva nejpozději do 15-ti dnů předložit stanovy k registraci u Obchodního soudu.

Termín : do 20.12. 2001

 

Hlasování :       PRO :  83                    PROTI :  0                  ZDRŽEL SE :  0

 

Návrh, který obdržela návrhová komise od p. Jedličky a JUDr. Dokoupila :

 

Shromáždění delegátů ukládá členům představenstva a kontrolní komise předložit :

1)             čestné prohlášení a podpisový vzor ve smyslu Obchodního zákoníku a živnostenského zákona,

2)             prohlášení, že není podnikatelem ani členem statutárních a dozorčích orgánů ve smyslu § 249 Obchodního zákoníku.

Termín : do 31.1. 2002

 

Hlasování :       PRO :  78                    PROTI :  2                  ZDRŽEL SE :  5

 

 

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva provádět pravidelně rozbory hospodaření družstva, které budou volně přístupné delegátům.

Termín : čtvrtletně

 

Hlasování :       PRO :  83                    PROTI :  3                  ZDRŽEL SE :  1

 

Návrhy, které vyplynuly z vystoupení p. Jedličky a JUDr. Dokoupila :

 

JUDr. Dokoupil : „Vystupuji naposledy, jestliže někdo chce za měsíc dělat volby, tak ať se to odhlasuje a já končím okamžitě, protože je polovina volebního období a já nebudu pořád tady nějaké zkoušky předvádět, jsme v polovině volebního období, měli bychom práci dokončit a pak skládat účty. Ať se to dneska rozhodně, jestliže se to odsouhlasí, tak já končím hned. Takže já navrhuji ať se hlasuje o tom, že volební komise dnes zvolená, připraví návrh kandidátky a do konce ledna 2002 bude shromáždění delegátů. Pokud tento návrh p. Jedličky neprojde, tak to považuji za vyslovení důvěry stávajícímu představenstvu“.

 

Shromáždění delegátů ukládá dnes zvolené volební komisi, aby do konce ledna 2002 připravila návrh kandidátky pro volby do představenstva a kontrolní komise a zároveň ukládá představenstvu družstva do 15.2. 2002 zajistit provedení voleb do představenstva a kontrolní komise na základě předložené kandidátky.

 

Hlasování :       PRO :  0                      PROTI :  81                ZDRŽEL SE :  3

 

Návrh  nebyl schválen.

 

Předseda návrhové komise Ing. Drobisch tímto sdělil delegátům, že veškeré návrhy , které obdržela návrhová komise, byly vyčerpány.

 

 

 

Předsedající dnešního shromáždění delegátů ukončil jednání  ve 21.09 hod., poděkoval všem přítomným i notáři JUDr. Kawulokovi, který sledoval průběh dnešního shromáždění.

 

 

Průběh celého jednání byl nahráván na magnetofonové kazety.

 

Zapsala : Podzemná Bohdana

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

 

 

/………………………………                                             …………………………….

     Vratislav  N ě m e c                                                              Bohumil   H u r n í k

 

 

 

 

 

USNESENÍ

shromáždění delegátů konaného dne 4. 12. 2001 v restauraci Ještěr

 ve Frýdku-Místku

 

 

 

A.  Shromáždění delegátů     s c h v a l u j e  :

 

1.      Navrhované změny Stanov Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku vynucené Obchodním zákoníkem dle části sedmé čl. VIII., bod 20.

 

2.      Ostatní navrhované změny Stanov Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku, které nejsou vynucené Obchodním zákoníkem dle části sedmé čl. VIII., bod 20.

 

 

B.  Shromáždění delegátů   n e s c h v a l u j e :

 

1.      Shromáždění delegátů ukládá dnes zvolené volební komisi, aby do konce ledna 2002 připravila návrh kandidátky pro volby do představenstva a kontrolní komise a zároveň ukládá představenstvu družstva do 15.2. 2002 zajistit provedení voleb do představenstva a kontrolní komise na základě předložené kandidátky.

 

 

C.     Shromáždění delegátů  v y h o v u j e :

 

1.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 4.6. 2001 společným členům Ivanu Olivíkovi a Martě Olivíkové, bytem Novodvorská 3055, Frýdek-Místek. Toto rozhodnutí je konečné.

 

2.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 15.10. 2001 společným členům Ireně a Jaroslavu Hejlovi, bytem Novodvorská 3055, Frýdek-Místek. Toto rozhodnutí je konečné.

 

3.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 6.8. 2001 společným členům družstva Josefu a Anně Pavelkovým, bytem Pekařská 3128 ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

 

 

D.  Shromáždění delegátů   n e v y h o v u j e : 

 

1.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 1.10. 2001 člence družstva paní Věře Hylové, nar. 9.2. 1946, bytem V. Talicha č. 1869 ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

 

2.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 4.6. 2001  paní Martině Mičkové, nar. 8.7. 1974, bytem Frýdek-Místek, Klicperova 386. Toto rozhodnutí je konečné.

 

3.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 24.9. a 1.10. 2001 společným členům Jozefu Sluštíkovi a Ivetě Sluštíkové, bytem Novodvorská 3061, Frýdek-Místek. Toto rozhodnutí je konečné.

 

4.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 6.8. 2001 člence družstva Aleně Štefanové, nar. 20.12. 1940, bytem 1.máje č. 1835 ve Frýdku-Místku. Toto rozhodnutí je konečné.

 

5.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 4.6. 2001 paní Zdeňce Hrbáčkové, nar. 26.8. 1961, bytem Lysůvky, Rovenská 78. Toto rozhodnutí je konečné.

 

6.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva ze dne 4.6. 2001 společným členům Jaromíru Slezákovi a Vlastě Slezákové, bytem Cihelní 576, Frýdek-Místek. Toto rozhodnutí je konečné.

 

 

E.   Shromáždění delegátů   v o l í :

 

1.      Náhradníka do představenstva pana Ing. Jaromíra Rumíška.

 

2.      Náhradníka do kontrolní komise pana Jana Nekužu.

 

 

F.      Shromáždění delegátů   u k l á d á :

 

1.      Představenstvu družstva provést takové úpravy jednacího a volebního řádu, aby byly tyto uvedeny do souladu s platnými stanovami družstva a předložit je na dalším jednání shromáždění delegátů.

Termín : v textu

 

2.      Představenstvu družstva doplnit organizační řád o pravidla výběrových řízení na funkce jmenovaných vedoucích zaměstnanců a předložit je na dalším jednání shromáždění delegátů.

Termín : v textu

 

3.      Představenstvu družstva zorganizovat seminář k problematice vztahů mezi nájemci a vlastníky bytů s využitím zkušeností z jiných bytových družstev a odborníků v této problematice a závěry z tohoto semináře promítnout do přípravy nových stanov.

Termín : do konce 1. čtvrtletí 2002

 

4.      Představenstvu družstva nejpozději do 15-ti dnů předložit stanovy k registraci u obchodního soudu.

Termín : do 20.12. 2001

 

5.      Členům představenstva a kontrolní komise předložit :

a)    čestné prohlášení a podpisový vzor ve smyslu Obchodního zákoníku a živnostenského zákona,

b)   prohlášení, že není podnikatelem ani členem statutárních a dozorčích orgánů ve smyslu § 249 Obchodního zákoníku.

  Termín : do 31.1. 2002

 

6.      Představenstvu družstva provádět pravidelně rozbory hospodaření družstva, které budou volně přístupné delegátům.

Termín : čtvrtletně

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

                        

 

…………………………..                                                    …………………………..

   Vratislav    N ě m e c                                                           Bohumil   H u r n í k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh :

 

1.      Prezenční listina

2.      Zpráva mandátové komise

3.      Návrh - úpravy stanov

3a) Návrh – úpravy stanov - po opravě chyb při přepisu

4.      Zpráva představenstva družstva

5.      Zpráva volební komise

6.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva – Věra Hylová, V. Talicha č.p. 1869, Frýdek-Místek

7.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva – Martina Mičková, Klicperova č.p. 386, Frýdek-Místek

8.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva – Jozef a Iveta Sluštíkovi, Novodvorská č.p. 3061, Frýdek-Místek

9.      Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva – Alena Štefanová, 1. máje č.p. 1835, Frýdek-Místek

10.  Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva – Zdeňka Hrbáčková, Lysůvky č.p. 78

11.  Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva – Jaromír a Vlasta Slezákovi, Cihelní č.p. 576, Frýdek-Místek

12.  Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva – Ivan a Marta Olivíkovi, Novodvorská č.p. 3055, Frýdek-Místek

13.  Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva – Irena a Jaroslav Hejlovi, Novodvorská č.p. 3055, Frýdek-místek

14.  Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva – Josef a Anna Pavelkovi, Pekařská č.p. 3128, Frýdek-Místek