Zásady pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a technické zhodnocení investičního majetku
Pro zajištění řádného a včasného provádění oprav bytových domů, které jsou ve vlastnictví družstva, či ve kterých má družstvo potřebný rozhodující spoluvlastnický podíl podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, se vytváří záloha na opravy, údržbu a technické zhodnocení majetku (dále jen dlouhodobá záloha na opravy).

1. Dlouhodobá záloha na opravy se vede podle jednotlivých středisek bytového hospodářství, či ustavených společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. Její tvorba a čerpání se v účetnictví vede na účtu 475 – Přijaté dlouhodobé zálohy.

2. Nevyčerpaná dlouhodobá záloha na opravy se převádí do následujícího roku.

3. Dlouhodobá záloha na opravy se tvoří:
a) pravidelnými měsíčními příspěvky, příp. mimořádnými měsíčními příspěvky, které jsou součástí nájemného, nebo plateb úhrad služeb vlastníka bytu ve správě družstva,
b) z přebytků krátkodobé zálohy středisek bytového hospodářství a společenství vlastníků jednotek,
c) případně z jednorázových mimořádných příspěvků člena nebo vlastníka bytu.

4. Poměr příspěvků do dlouhodobé zálohy na opravy se stanovuje:
a) u domů, kde dosud nebylo do katastru nemovitostí vloženo prohlášení vlastníka, podle poměru podlahové plochy bytu a nebytových prostor (garáží), včetně příslušenství k součtu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor v domě,
b) u domů, kde bylo do katastru nemovitostí vloženo prohlášení vlastníka, podle zákona č. 72/1994 Sb. v jeho platném znění, přičemž zástupce družstva bude vždy zastávat v SVJ stanovisko vycházející z pravidel dle bodu 4 a) těchto zásad.
Poměr příspěvků do dlouhodobé zálohy na opravy za jednotlivé jednotky v domě musí být ve všech domech těmito zásadami dotčených upraven v souladu s bodem 4. těchto zásad při první úpravě výše příspěvků, nejpozději však k 1. 1. 2003.

5. Výše příspěvků do dlouhodobé zálohy na opravy se stanovuje:
a) u domů, kde dosud nebylo do katastru nemovitostí vloženo prohlášení vlastníka:
§ podle usnesení členské schůze samosprávy na základě projednaného plánu oprav podle čl. 88 odst.1. a) Stanov družstva,
§ rozhodnutím představenstva družstva na základě společného návrhu technického a ekonomického úseku družstva, v případě, že podle schváleného plánu oprav nebo technického stavu domu je dosavadní tvorba dlouhodobé zálohy na opravy nedostačující,
§ rozhodnutím představenstva o tvorbě mimořádného příspěvku na nezbytně nutnou dobu k odstranění havarijního stavu,
§ rozhodnutím představenstva, které má právo stanovit minimální tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy v přepočtu na 1 m2 podlahové plochy bytu, včetně příslušenství,
b) u domů, kde bylo do katastru nemovitostí vloženo prohlášení vlastníka, podle zákona č. 72/1994 Sb. v jeho platném znění, přičemž zástupce družstva bude vždy zastávat v SVJ stanovisko vycházející z pravidel dle bodu 5 a) těchto zásad.

6. Dlouhodobá záloha na opravy se používá pouze na opravy, údržbu a technické zhodnocení společných částí domu, a to:
a) na financování oprav prováděných dodavatelsky,
b) na financování oprav provedených svépomocí (proplácení dokladů za materiál),
c) na financování oprav zajištěných dohodou mimo pracovní poměr,
d) na financování deratizace, dezinfekce, revize zařízení a jiných prací a služeb souvisejících se společnými částmi domu,
e) dlouhodobou zálohu lze použít k úhradě ztráty střediska bytového hospodářství.

7. Za dodržování těchto zásad ze strany družstva je odpovědnou osobou vedoucí ekonomického úseku.

8. Zásady byly schváleny usnesením představenstva družstva č. 51.7.16. na jeho jednání dne 29. července 2002 a nabývají účinnosti k 1. 9. 2002.